Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 02.12.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Administrativni referent - upisničar (m/ž)  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OPĆINSKI SUD U DUBROVNIKU
Kategorija:
Mjesto rada:
Korčula
Rok prijave:
02.12.2021.

O poslu

Mjesto rada:
KORČULA, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OPĆINSKI SUD U DUBROVNIKU
Kontakt:
pisana zamolba: Dr. Ante Starčevića 23, 20000 Dubrovnik
Ostale informacije:
OPĆINSKI SUD U DUBROVNIKU URED PREDSJEDNIKA Broj: 7 Su-914/2021 Dubrovnik, 22. studenog 2021. Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19), te članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA:119-02/21-04/21, URBROJ:514-08-03-02-01/02-21-23 od 28. lipnja 2021., Općinski sud u Dubrovniku raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme POSEBNA SUDSKA PISARNICA – STALNA SLUŽBA U KORČULI - administrativni referent – upisničar - 1 izvršitelj/ica Stručni uvjeti: - završena srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke, - položen državni stručni ispit, - dobro poznavanje rada na računalu, - najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima. Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima. U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima. Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova. Službenici se primaju u državnu službu uz obvezan probni rad od 3 mjeseca. Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima. U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti: • životopis, • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice), • preslik svjedodžbe, • dokaz o radnom iskustvu, odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr. (rješenje o rasporedu na radno mjesto, ugovor o radu ili drugi dokaz iz kojeg je vidljivo na kojim poslovima je kandidat radio), • preslika uvjerenja o položenom državnom ispitu, ako ga je kandidat položio. Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Općinski sud u Dubrovniku, Ured predsjednice, Dr. Ante Starčevića 23, 20000 Dubrovnik, uz naznaku: »Prijava na javni natječaj broj 7 Su-914/2021«. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu, prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/2017 i 98/19), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 , odnosno dokaze propisane odredbom članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine. Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu. Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednica Općinskog suda u Dubrovniku. Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju. Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima – (intervju). Kandidat/kinja koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, bit će objavljeni na internetskoj stranici http://sudovi.hr/osdu/ istovremeno sa objavom javnog natječaja. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje na web-stranici Općinskog suda u Dubrovniku http://sudovi.hr/osdu/ . Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predsjednica Općinskog suda u Dubrovniku će obustaviti postupak po ovom natječaju. O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr i na web-stranici Općinskog suda u Dubrovnik http://sudovi.hr/osdu/ . Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
118641740
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.