Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 23.06.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

13. viši/a stručni/a referent/ica (red. br. 390.)  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
Kategorija:
Mjesto rada:
Osijek
Rok prijave:
23.06.2022.

O poslu

Mjesto rada:
OSIJEK, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
Kontakt:
pisana zamolba: Ulica kneza Branimira 19, 10 000 Zagreb
Ostale informacije:
Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19), članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/17, 89/19), uz mišljenje Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA:112-01/22-01/400, URBROJ:514-08-01-02/06-22-02 od 24. svibnja 2022., Državni zavod za statistiku raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme PODRUČNA SLUŽBA ZA STATISTIKU OSIJEK 13. Viši/a stručni/a referent/ica (red. br. 390.) - 1 izvršitelj/ica (mjesto rada u Osijeku) Stručni uvjeti preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine ekonomske, upravne, poljoprivredne, informatičke ilistatističke struke ili iz područja tehničkih znanosti
najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
poznavanje rada na osobnom računalu
položen državni ispit II. razine
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu propisane odredbom članka 48. Zakona o državnim službenicima. U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima. Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. Službenici se primaju u državnu službu uz obvezni probni rad od 3 mjeseca. Na javni natječaj mogu se prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit, uz obvezu polaganja državnog ispita propisane razine za radno mjesto na koje je raspoređen u roku od godinu dana od početka rada u državnoj službi, utvrđenog rješenjem o rasporedu na radno mjesto. Na javni natječaj za radno mjesto pod red. br. 33. mogu se prijaviti i kandidati koji nemaju položen stručni ispit stručnjaka zaštite na radu I. stupnja, stručni ispit za zaštitu od požara, ispit za rukovoditelja centralnog grijanja i kotlovskog postrojenja, uz obvezu polaganja navedenih ispita u roku od godinu dana od početka rada u državnoj službi, utvrđenog rješenjem o rasporedu na radno mjesto. U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Obrazac za prijavu nalazi se na web stranici Državnog zavoda za statistiku www.dzs.gov.hr pod rubrikom Zapošljavanje u Državnom zavodu za statistiku – Natječaji. Prijavu ili obrazac prijave potrebno je vlastoručno potpisati. Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti: životopis;
dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome, odnosno svjedodžbe, ovisno o radnom mjestu za koje se kandidat prijavljuje)
dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima: rješenje o rasporedu, ugovor o radu ili drugi dokaz iz kojeg je vidljivo na kojim poslovima je kandidat radio). Iz priloženih dokaza mora biti vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima, odnosno u stručnoj spremi i struci koja je uvjet za prijam na radno mjesto na koje se prijavljuje;
dokaz o znanju engleskog jezika (potvrda škole stranih jezika ili preslika svjedodžbe iliindeksa ako je taj uvjet propisan za popunjavanje radnog mjesta);
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice);
dokaz o položenim ispitima (za radno mjesto: stručni/a referent/ica red. br. 33.)
svjedodžbu o položenom državnom stručnom ispitu (ako podnositelj prijave ima položen državni stručni ispit).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama neposredno ili poštom na adresu: Državni zavod za statistiku, Ulica kneza Branimira 19, 10 000 Zagreb, s naznakom: „Za javni natječaj za prijam u državnu službu“. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužne su se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema: članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17 i 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na javni natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine. Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu. Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku. Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete i čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju). Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima. Testiranje se provodi u dvije faze. Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja engleskog jezika i znanja rada na računalu ako su ti uvjeti propisani za popunjavanje radnog mjesta. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeno na web stranici Državnog zavoda za statistiku www.dzs.gov.hr najmanje pet dana prije održavanja testiranja, a kandidati će o istom biti obaviješteni i elektroničkom poštom. Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju javnim natječajem, sadržaj i način testiranja, te pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje bit će objavljeni na web stranici Državnog zavoda za statistiku, www.dzs.gov.hr , istovremeno s objavom javnog natječaja. O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave mpu.gov.hr i web stranici Državnog zavoda za statistiku www.dzs.gov.hr. Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, mpu.gov.hr. Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku će obustaviti postupak po ovom natječaju.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
124239308
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.