Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 04.12.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/ica informatike  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA O.PETRA PERICE MAKARSKA
Kategorija:
Mjesto rada:
Makarska
Rok prijave:
04.12.2020.

O poslu

Mjesto rada:
MAKARSKA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA O.PETRA PERICE MAKARSKA
Kontakt:
pismena zamolba: Slavonska 41, 21300 Makarska
Ostale informacije:
Učitelj/ica informatike - puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, na određeno vrijeme, do povratka djelatnice s rodiljnog dopusta – 1 izvršitelj/ica, MJESTO RADA: Osnovna škola o. Petra Perice , Slavonska 41, 21300 Makarska (poslovi se u pravilu obavljaju u sjedištu Škole a prema potrebi i izvan sjedišta Škole). UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu kandidat mora ispunjavati i posebne uvjete propisan člankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19,64/20) i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 6/19). Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi za osobe koje sudjeluju u odgojno -obrazovnom radu s učenicima jesu poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja kojom su osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog rada. Potrebna razina i vrsta obrazovanja: (propisana člankom 105. stavkom 6. Zakona o odgoju i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi) je završen studijski program nastavničkog smjera odgovarajućeg nastavnog predmeta na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, studijski program odgovarajuće vrste na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće vrste te stečeno potrebno pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje s najmanje 55 ECTS-a (u daljnjem tekstu: pedagoške kompetencije), četverogodišnji dodiplomski stručni studij razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta, preddiplomski sveučilišni ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova te stečene pedagoške kompetencije.

Poveznica: https://www.zakon.hr/z/317/Zakon-o-odgoju-i-obrazovanju-u-osnovnoj-i-srednjoj-%C5%A1koli Uvjeti stručne spreme za radno mjesto propisani člankom 17. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019.) su: TOČKE STUDIJSKI PROGRAM I SMJER VRSTA I RAZINA STUDIJA STEČENI AKADEMSKI NAZIV a) Informatika smjer: nastavnički – diplomski sveučilišni studij magistar edukacije informatike – sveučilišni dodiplomski studij profesor informatike Fizika i informatika smjer: nastavnički – integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij – diplomski sveučilišni studij magistar edukacije fizike i informatike – sveučilišni dodiplomski studij profesor fizike i informatike profesor fizike i tehničke kulture s informatikom profesor fizike i tehnike s informatikom Informatika u obrazovanju – diplomski sveučilišni studij magistar edukacije informatike Informatika i tehnika smjer: nastavnički – diplomski sveučilišni studij magistar edukacije informatike i tehnike – sveučilišni dodiplomski studij profesor informatike i tehničke kulture Politehnika i informatika smjer: nastavnički – diplomski sveučilišni studij magistar edukacije politehnike i informatike Informacijske znanosti smjer: nastavnički – diplomski sveučilišni studij magistar edukacije informacijskih znanost Matematika i informatika smjer: nastavnički – integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij – diplomski sveučilišni studij magistar edukacije matematike i informatike – sveučilišni dodiplomski studij profesor matematike i informatike profesor matematike (usmjerenje informatika) b) Informatika – diplomski sveučilišni studij magistar informatike – sveučilišni dodiplomski studij diplomirani informatičar Informacijske znanosti smjerovi: Informatika (istraživački), Informatologija – diplomski sveučilišni studij magistar informacijskih znanost Informacijsko i programsko inženjerstvo – diplomski sveučilišni studij magistar informatike Baze podataka i baze znanja – diplomski sveučilišni studij magistar informatike Informatologija – diplomski sveučilišni studij magistar informatologije Informacijske tehnologije – diplomski sveučilišni studij magistar informacijske tehnologije Računarstvo i matematika – diplomski sveučilišni studij magistar računarstva i matematike – sveučilišni dodiplomski studij diplomirani inženjer matematike, usmjerenje Računarstvo Matematika smjerovi: Matematika i računarstvo, Računarski, Računarstvo – diplomski sveučilišni studij magistar matematike – sveučilišni dodiplomski studij diplomirani inženjer matematike (sva usmjerenja osim teorijske matematike) Računarstvo – diplomski sveučilišni studij magistar inženjer računarstva Informacijska i komunikacijska tehnologija – diplomski sveučilišni studij magistar inženjer informacijske i komunikacijske tehnologije Organizacija poslovnih sustava – diplomski sveučilišni studij magistar informatike Politehnika i informatika – diplomski sveučilišni studij magistar politehnike i informatike – sveučilišni dodiplomski studij profesor politehnike profesor PTO-a Elektrotehnika i informacijska tehnologija – diplomski sveučilišni studij magistar inženjer elektronike i informacijske tehnologije magistar inženjer elektrotehnike i informacijske tehnologije Elektrotehnika – diplomski sveučilišni studij magistar inženjer elektrotehnike – sveučilišni diplomski studij diplomirani inženjer elektrotehnike Primijenjena matematika – diplomski sveučilišni studij – magistar matematike Matematička statistika – diplomski sveučilišni studij – magistar matematike Informacijski sustavi – specijalistički diplomski stručni studij stručni specijalist inženjer informacijskih tehnologija Politehnika smjer: Informatika – specijalistički diplomski stručni studij stručni specijalist inženjer informacijskih tehnologija Primijenjeno računarstvo – specijalistički diplomski stručni studij stručni specijalist inženjer računarstva Politehnika smjer: Informacijske tehnologije – specijalistički diplomski stručni studij stručni specijalist inženjer politehnike Informacijska tehnologija u poslovnim sustavima – specijalistički diplomski stručni studij stručni specijalist poslovnih informacijskih sustava IT menadžment – specijalistički diplomski stručni studij stručni specijalist IT managementa Učiteljski studij – integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij magistar primarnog obrazovanja (Modul Informatike razvidan je iz Dopunske isprave o studiju) – četverogodišnji dodiplomski stručni studij diplomirani učitelj razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnoga predmeta Informatike c) Informatika – preddiplomski sveučilišni studij sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) informatike Informacijske znanosti – preddiplomski sveučilišni studij sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) informacijskih znanosti Informacijski sustavi – preddiplomski sveučilišni studij sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) informatike Računarstvo – preddiplomski sveučilišni studij sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) računarstva Matematika i informatika – preddiplomski sveučilišni studij sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) matematike i informatike Matematika i računarstvo – preddiplomski sveučilišni studij sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) matematike i računarstva Fizika i informatika – preddiplomski sveučilišni studij sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) fizike i informatike Elektrotehnika i informacijska tehnologija – preddiplomski sveučilišni studij sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) elektrotehnike i informacijske tehnologije Poveznica: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_6_137.html
DOKUMENTI I PRILOZI KOJIMA SE DOKAZUJE ISPUNJENOST UVJETA I KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI U PRIJAVI NA NATJEČAJ:
1. Prijavu na natječaj vlastoručno potpisanu- s naznakom „za natječaj – učitelj/ica informatike “ 2. Životopis vlastoručno potpisan- s osobnim podacima (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, e-mail adresa) 3. Presliku dokaza o stručnoj spremi (diploma) 4. Presliku dokaza o državljanstvu (domovnica) 5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne stariji od dana raspisivanja natječaja - dokaz o nepostojanju zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) 6. Potvrdu ili elektronički zapis (potvrda) o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO. Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat bit će pozvan da dostavi sve navedene priloge odnosno isprave u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu („Narodne novine“ 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.). Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je uz prijavu na natječaj priložiti rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 158/03, 198/03, 138/06 i 45/11) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.
NAPOMENA ZA KANDIDATE S PRAVOM PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU: Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ispunjavanju uvjeta za pravo na koje se poziva. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti temeljem članka 101. stavak 1.-3. i 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti odgovarajuće dokaze kojima dokazuju ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su sadržani u članku 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17.). Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17.) navedeni su i nalaze se na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, br. 157/13, 152/14., 39/18.), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92., 57/92.,77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01, 13/03., 148/13.), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.)
NAČIN VREDNOVANJU KANDIDATA: Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi o. Petra Perice, Makarska za kandidate na natječaju obvezno je vrednovanje. Svi kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u OŠ o. Petra Perice, Makarska dostupnog na mrežnoj stranici Škole. Poveznica: http://os-pperice-ma.skole.hr/dokumenti?dm_document_id=157&dm_det=1#mod_docman Poziv na procjenu odnosno testiranje bit će objavljen najmanje pet dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje na mrežnoj stranici Škole. Poveznica http://os-pperice-ma.skole.hr/ Svi kandidati dužni su sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu). Vrednovanje kandidata može biti pismeno i/ili usmeno, a može biti i kombinacija oba načina. Odluku o načinu vrednovanja kandidata donosi Povjerenstvo u skladu s brojem prijavljenih kandidata, očekivanom trajanju radnog odnosa te drugim okolnostima. Ako kandidat ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj. Popis propisa za provjere kandidata: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) Pravilnik o izmjeni pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 3/2017) Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (NN 76/2019) Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole(Narodne novine, broj 87/14. i 81/15.) Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/2010 , 82/2019). ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.
NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVE: Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta iz natječaja mogu se dostaviti zemaljskom poštom uz naznaku „za natječaj – učitelj /ica informatike“. Ponude poslane e-mailom ne uzimamo u obzir. ADRESA ZA DOSTAVU PRIJAVA POŠTOM: Osnovna škola o. Petra Perice, Slavonska 41, 21300 Makarska.
NAČIN OBAVJEŠTAVANJA KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ: Kandidate se u pravilu obavještava putem mrežnih stranica Škole na poveznici: http://os-pperice-ma.skole.hr/ Ako se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve se kandidate izvješćuje o rezultatima natječaja pisanom preporučenom pošiljkom s povratnicom.
OSTALE NAPOMENE UZ NATJEČAJ: Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (čl. 13 st. 2. (NN 82/08. i 69/17.) Zakona o ravnopravnosti spolova). Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja je podnijela pravovremenu i potpunu prijavu na način utvrđen ovim natječajem te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Način i postupak odabira kandidata na natječaju propisan je Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi o. Petra Perice koji se nalazi na poveznici: http://os-pperice-ma.skole.hr/ Podaci koje Osnovna škola o. Petra Perice prikupi od kandidata tijekom natječajnog postupka koristit će se i dalje obrađivati u skladu s propisima koji reguliraju daljnju obradu osobnih podataka a u svrhu sklapanja ugovora o radu, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči. U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) podnošenjem prijave na natječaj smatra se da je kandidat suglasan da se njegovi podatci obrađuju samo u potrebnom obimu i u svrhu potrebe natječaja od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja. Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenih zakonskim propisima, Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva i odluka voditelja obrade. Kandidat koji ne želi da se njegovo/njezino ime i prezime objavi na web stranici škole, mora o navedenom dostaviti pisanu izjavu te odrediti svoju zaporku koja mora sadržavati isključivo četiri znamenke broja, pod kojom će se voditi na listi kandidat u svrhu provedbe natječajnog postupka. Nepotpuna i nepravodobno dostavljena dokumentacija neće se razmatrati, niti će podnositelji prijava biti pozvani da dopune dokumentaciju. Natječaj je objavljen 26.11.2020. na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Škole, te na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i traje do 04.12.2020. godine. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole: http://os-pperice-ma.skole.hr/ u roku od 15 dana od sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom ili donošenja odluke o neizboru kandidata, odnosno biti će obaviješteni sukladno članku 23. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole o. Petra Perice Makarska.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
110282516
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.