Stručnjak/inja iz sektora strojarstva  HZZ OGLAS

2 dana do isteka
Poslodavac:
SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA
Kategorija:
Mjesto rada:
Velika Gorica
Rok prijave:
29.11.2022.

O poslu

Mjesto rada:
VELIKA GORICA, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Viša ili prvostupanjska
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; novootvoreni poslovi
mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA
Kontakt:
pisana zamolba: 10400 Velika Gorica, Ulica kralja S. Tomaševića 21
e-mailom: ured@sss-vg.hr
Ostale informacije:
Srednja strukovna škola Velika Gorica, Ulica kralja Stjepana Tomaševića 21, Velika Gorica, na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) za rad na projektu izgradnje i uspostave Regionalnog centra kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u strojarstvu–Industrija 4.0 raspisuje
NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO 1. Stručnjak/-inja iz sektora strojarstva, srednja ili viša stručna sprema - 1 (jedan) izvršitelj, određeno, puno radno vrijeme, probni rad 3 mjeseca. Kandidat mora ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine» broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20). Idealni/a kandidat/kinja ispunjava sljedeće uvjete: - odgovarajuća stručna sprema tehničkog smjera – prednost strojarstvo ili elektrotehnika i računarstvo, - aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu (prednost znanje drugih jezika), - odlično poznavanje rada na računalu (MS Office paket, Outlook, Internet), - visoka motiviranost i želja za učenjem i stjecanjem novih znanja i iskustava, - pozitivnost, odgovornost, komunikativnost, timski rad i proaktivnost, - analitičnost i sposobnost brzog identificiranja problema te usmjerenost na rješenja i rezultate, - razvijene organizacijske sposobnosti i vještine planiranja, - izvrsne komunikacijske i prezentacijske vještine, - vozačka dozvola B kategorije. Prednost je poznavanje CAD/CAM programskih rješenja i poželjno je radno iskustvo od najmanje jedne godine u struci. Područje rada i odgovornosti stručnjaka/-inje: - aktivno sudjelovanje u inozemnim i tuzemnim usavršavanjima - uspješno završiti planiranu stručnu praktičnu obuku u proizvodnoj tvrtki, - sudjelovanje u izradi novog zanimanja i modernizaciji 8 srednjoškolskih strukovnih kurikuluma, - sudjelovanje u izradi neformalnih programa obrazovanja odraslih, - sudjelovanje u izradi nastavnih materijala za nove obrazovne sadržaje / programe, - sudjelovanje u pilotiranju / testiranju novih nastavnih programa i sadržaja u partnerskim školama, - sudjelovanje u provedbi javnih nabava za opremu, strojeve i uređaja potrebnih za rad Centra, - sudjelovanje u stavljanju opreme, strojeva i uređaja u rad te edukacijama vezanim uz isto, Kandidatu/kinji nudimo: - raznovrstan i zanimljiv posao u struci u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju, - rad u mladom ambicioznom timu na EU i domaćim projektima, - kontinuirano stjecanje novih znanja i iskustava uz motivirajuća primanja, - osobni i profesionalni razvoj kroz različite oblike edukacije i usavršavanja, - fleksibilnost u radu (djelomičan rad od kuće i klizno radno vrijeme). U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, kontakt podaci (broj telefona/mobitela, e-mail adresa)) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Kandidat je uz vlastoručno potpisanu prijavu dužan priložiti: - životopis, - motivacijsko pismo, - dokaz o državljanstvu, - potvrdu ili elektronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stažu, - dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme (preslika diplome) - dokaz da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, odnosno uvjerenje o neosuđivanosti da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana. Kandidati potrebne dokumente dostavljaju isključivo u neovjerenim preslikama, koje se neće vraćati. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti izvornike dokumenata ili ovjerene preslike. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti propisane dokaze o statusu/pravu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koje se pozivaju na pravo prednosti pod jednakim uvjetima pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su objavljeni na web stranici Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka. Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava uvjete iz natječaja. Sukladno članku 6., 7. i 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj strukovnoj školi Velika Gorica, nakon isteka natječajnog roka za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave potpune, pravodobne te koje ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, bit će proveden selekcijski postupak. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata provest će razgovor s kandidatima prijavljenim na natječaj sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj strukovnoj školi Velika Gorica i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj strukovnoj školi Velika Gorica: http://www.ss-strukovna-velikagorica.skole.hr/pravni_akt Obavijest prijavljenim kandidatima o terminu održavanja razgovora koji će se održati u prostoru Ureda ravnatelja Srednje strukovne škole Velika Gorica bit će objavljen na mrežnoj stranici Škole http://www.ss-strukovna-velikagorica.skole.hr/ najmanje tri dana prije dana određenog za razgovor s kandidatima. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj. Mjesto rada: Srednja strukovna škola Velika Gorica, po potrebi Srednja strukovna škola iz Samobora i Srednja škola Dugo Selo. Trajanje ugovora o radu je na određeno vrijeme do završetka projekta „Regionalni centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u strojarstvu – Industrija 4.0“ odnosno do 29.12.2023. godine. Sukladno zalaganju i motivaciji kandidata moguće je dodatno produljenje radnog odnosa nakon završetka projekta. Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti na adresu: Srednja strukovna škola Velika Gorica, Ul. kralja Stjepana Tomaševića 21, 10410 Velika Gorica s naznakom «prijava na natječaj» Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati. Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole. Datum objave natječaja je 21.11.2022. godine O rezultatima natječaja svi kandidati će biti obaviješteni putem obavijesti na mrežnoj stranici škole.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
128299860
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.