Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 10.12.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pročelnik/pročelnica jedinstvenog upravnog odjela  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OPĆINA SELCA
Kategorija:
Mjesto rada:
Selca
Rok prijave:
10.12.2020.

O poslu

Mjesto rada:
SELCA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Poznavanje stranih jezika:
Engleski jezik
Informatička znanja:
Potrebno napredno poznavanje informatike excel
osnove korištenja računala u Windows okruženju
word
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OPĆINA SELCA
Kontakt:
osobni dolazak: TRG STJEPANA RADIĆA 5 - 21425 SELCA
najava na telefon: 021 622663
mobitel: 091 1915429
pismena zamolba: Trg Stjepana Radića 5 - 21425 Selca
Ostale informacije:
Opis posla: Rukovodi Jedinstvenim upravnim odjelom u skladu sa zakonom, Statutom i drugim propisima, organizira, koordinira nadzire rad u JUO, kontrolira zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz nadležnosti JUO, raspoređuje poslove i zadaće, daje službenicima upute za rad.

Predlaže donošenje akata za čije je predlaganje ovlašten, donosi akte sukladno posebnim propisima, priprema nacrte općih akata, programa, planova, izvješća i sl.
Rukovodi stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem službenika, odlučuje o prijmu u službu, rasporedu na radno mjesto, o prestanku službe te o drugim pravima službenika, obavlja nadzor nad radom službenika, provodi postupke zbog povrede službene dužnosti, ocjenjuje službenike.
Donosi rješenja u upravnim postupcima iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela
Pomaže predsjedniku Vijeća u pripremama sjednica i prisustvuje sjednicama Općinskog vijeća a po potrebi i njihovih radnih tijela te daje potrebna tumačenja i obrazloženja zakonskih propisa i drugih akata,
Osigurava suradnju Jedinstvenog upravnog odjela s tijelima državne uprave, tijelima Županije i drugim institucijama
Prati stanje u području društvenih, komunalnih, gospodarskih i drugih djelatnosti od važnosti za razvitak i rad Općine te u svezi s tim predlaže mjere Općinskom načelniku i Općinskom vijeću, brine o izvršavanju poslova i zadataka iz djelokruga Općine sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i drugim zakonima.
Izrađuje ugovore, nacrte svih odluka i akta i sva druga pismena iz nadležnosti Općinskog načelnika, sudjeluje s Općinskim načelnikom u praćenju izvršenja ugovora i po potrebi predlaže izmjene i dopune ugovora
Objavljuje i nadzire sve objave na web stranici Općine.
Sudjeluje u poslovima izrade i praćenja provedbe dokumenata prostornog uređenja,
Sudjeluje u izradi, donošenju i provođenju dokumenata iz područja zaštite okoliša, zaštite od buke, dokumenata zaštite od požara, civilne zaštite i dokumenata zaštite i spašavanja
Obavlja i druge poslove iz djelokruga rada upravnog odjela i poslove po nalogu općinskog načelnika
KLASA: 022-05/20-01/0003 URBROJ: 2104/07-02-01/20-01 Selca, 25. studenog 2020. godine Temeljem odredbe članka 19. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Općinski načelnik Općine Selca, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Selca 1 izvršitelj / izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca
Posebni uvjeti: – magistar struke ili stručni specijalist pravne, ekonomske ili tehničke struke, – organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim odjelom – najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, -položen državni stručni ispit. Na natječaj se mogu javiti i osobe koje su prema prijašnjim propisima stekle akademski stupanj. Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati / kandidatkinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Natjecati se mogu i kandidati / kandidatkinje koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da kandidat / kandidatkinja koji bude primljen u službu, ispit položi u zakonskom roku. Ako kandidat / kandidatkinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan / dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate / kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima. Za kandidate / kandidatkinje prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako pozvani kandidat / kandidatkinja ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrati će se da je povukao / povukla prijavu na natječaj. Na mrežnoj stranici Općine Selca: www.selca.hr, objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata / kandidatkinja, područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata / kandidatkinja za tu provjeru. Na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Selca www.selca.hr objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata / kandidatkinja, najmanje pet dana prije održavanja provjere. Kandidati / kandidatkinje obvezni su uz prijavu priložiti: životopis
dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem(diploma, potvrda)
dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice), odnosno za osobe sa stranim državljanstvom ili osobe bez državljanstva dokaz o ispunjavanju uvjeta propisanih posebnim zakonom i prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose presliku dokaza o državljanstvu (osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje jedne godine na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo na poslovima tražene stručne spreme i struke),
ukoliko kandidati / kandidatkinje imaju položen državni stručni ispit dužni su dostaviti dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (presliku uvjerenja odnosno svjedodžbe),
uvjerenje da se protiv kandidata / kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci od zadnjeg dana roka za podnošenje prijave na natječaj),
vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a, i da poznaje rad na računalu.
Isprave se prilažu u originalu ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti original. Kandidat koji bude imenovan dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojom se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, prije donošenja rješenja o imenovanju. Sukladno članku 24. stavku 2. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 71/10 i 125/14), iznimno na radno mjesto pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela može biti imenovan sveučilišni prvostupnik struke, odnosno stručni prvostupnik struke koji ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje. Sveučilišni prvostupnik struke, odnosno stručni prvostupnik struke može se imenovati na radno mjesto pročelnika jedinstvenog upravnog odjela ako se na javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stupnja obrazovanja. Kandidati/kandidatkinje prijavom na javni natječaj pristaju da Općina Selca, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju javnog natječaja obrađuje samo u obimu i u svrhu provedbe javnog natječaja, i to od strane ovlaštenih osoba za provedbu javnog natječaja. Općina Selca će s osobnim podacima postupati sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja. Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom, telefonskim brojem i e-mail adresom, te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, preporučeno putem pošte ili osobno na adresu: Općina Selca, Trg Stjepana Radića 5, 21425 Selca, s naznakom «Javni natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Selca - NE OTVARATI“ Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom / kandidatkinjom prijavljenim na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. O rezultatima natječaja kandidati / kandidatkinje biti će obaviješteni u zakonskom roku.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
110271629
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.