Najvredniji su Rumunji i Bugari

Naj­du­lji ra­dni tje­dan i naj­ma­nje odmo­ra ima­ju naj­no­vi­je čla­ni­ce Eu­rop­ske Uni­je, dok su sta­re čla­ni­ce po­dlo­žni­je ‘ljenčarenju’.

Naj­više vre­me­na na po­slu pro­vo­de ra­dni­ci u naj­no­vi­jim čla­ni­ca­ma Eu­rop­ske Uni­je, dok sta­re čla­ni­ce svo­jim za­po­sle­ni­ci­ma da­ju više go­dišnjeg odmo­ra i ma­nje ra­dnih sa­ti, po­ka­za­la su naj­no­vi­ja istra­ži­va­nja, prenosi Jutarnji list.Na­i­me, stu­di­ja Eu­ro­fo­un­da, pro­ve­de­na u po­je­di­nim dr­ža­va­ma čla­ni­ca­ma, po­ka­za­la je da naj­du­lji ra­dni tje­dan u EU ima­ju ra­dni­ci u Ru­munj­skoj i Bu­gar­skoj, ko­ji na po­slu tje­dno u pro­sje­ku pro­ve­du 41,7 sa­ti. Za uspo­re­dbu, Nje­ma­čka se, pri­mje­ri­ce, s ra­dnim tje­dnom u pro­sje­čnom tra­ja­nju od 41,1 sat na­la­zi na šestom mje­stu.

Iz­vješće Eu­ro­fo­un­da po­ka­za­lo je da za­po­sle­ni­ci u 15 'sta­rih' ze­ma­lja čla­ni­ca tje­dno ra­de u pro­sje­ku 39,5 sa­ti, dok u 12 no­vih čla­ni­ca ra­dni tje­dan pro­sje­čno tra­je 40,6 sa­ti. To pot­kre­plju­je i či­nje­ni­ca da se na lje­stvi­ci de­set 'naj­vre­dni­jih' ze­ma­lja u EU na­la­zi čak se­dam no­vih, i to Bu­gar­ska, Ru­munj­ska, Češka, Slo­ve­ni­ja, Esto­ni­ja, La­tvi­ja i Ma­đar­ska.

No, ne 'ljen­ča­ri' se u svim sta­rim čla­ni­ca­ma. Ta­ko se kao tre­ća po pro­sje­čnoj du­lji­ni ra­dnog tje­dna po­zi­ci­o­ni­ra­la Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja, a me­đu pr­vih de­set ze­ma­lja na­la­ze se i, već pri­je spo­me­nu­ta, Nje­ma­čka te Au­stri­ja. Na dnu po­pi­sa je Fran­cu­ska, u ko­joj ra­dni­ci tje­dno na po­slu pro­ve­du sve­ga 37,7 sa­ti.

Istra­ži­va­nje je ispi­ta­lo i du­lji­nu ra­dnog tje­dna po spe­ci­fi­čnim se­kto­ri­ma, pri­mje­ri­ce u dr­ža­vnoj slu­žbi ili tr­go­vi­ni. Ispo­sta­vi­lo se da fran­cu­ski pro­da­va­či ra­de sve­ga 35 sa­ti na tje­dan, a naj­be­spo­le­ni­jim bi­ro­kra­ti­ma u Eu­ro­pi po­ka­za­li si se ta­li­jan­ski. Na­i­me, dr­ža­vni slu­žbe­ni­ci u Ita­li­ji tje­dno ra­de sve­ga 32,9 sa­ti. Ra­zli­ke po­sto­je i kad je ri­ječ o go­dišnjem odmo­ru. Svo­jim pra­vi­ma na go­dišnji odmor tre­nu­tno naj­za­do­volj­ni­ji mo­gu bi­ti Šve­đa­ni, ko­ji go­dišnje ima­ju 33 da­na pla­će­nog go­dišnjeg. Na­su­prot nji­ma, ja­ko loše sto­je Eston­ci sa sve­ga 20 sa­ti.

tportal.hr

Utorak, 23.09.2008.