Izbjegnite pogreške!

Oprez, inspekcija rada na terenu - novi Pravilnik u primjeni

OpasnostZakonom o radu koji je u primjeni od 01.01.2010. propisana je obveza poslodavaca da vode evidencije o zaposlenim djelatnicima i evidencije o radnom vremenu kao i sadržaju obračuna plaća, naknade plaća i otpremninama. U nastavku Vam donosimo detalje novih evidencija o djelatnicima i radnom vremenu te sadržaj novih obračunskih lista.

Sadržaj evidencija, kao i sadržaj obračunskih lista uređeni su na temelju dvaju novih podzakonskih propisa. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o zaposlenima (objavljen u N.N. br.66/10 28.05.) u primjeni je od 01.06.2010. i obvezuje na vođenje evidencije sve pravne i fizičke osobe bez obzira na broj zaposlenih. Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaća i otpremnina objavljen 30.06.u N.N. 81/10, a u primjeni je od 08.07.2010.

Važno je znati
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o zaposlenima obvezuje poslodavce da ustroje i ažurno vode dvije grupe podataka:

  • evidencije o zaposlenim djelatnicima i o drugim osobama koje rade kod poslodavca
  • evidencije o radnom vremenu zaposlenika

Evidencije o zaposlenicima sadrže 25 obveznih podataka koje bi logički mogli grupirati u četiri skupine:

  • podaci o samom zaposleniku
  • podaci o radnom odnosu i poslovima na kojima zaposlenik radi
  • posebni podaci
  • podaci koji se odnose na prestanak radnog odnosa

Obveze poslodavaca
Osim propisanih 25 podataka poslodavac je obvezan voditi i druge podatke o kojima ovisi ostvarivanje pojedinih prava iz radnog odnosa kao što su podaci o roditeljstvu, podaci povezani sa zdravljem i radnom sposobnošću zaposlenika, podaci o novčanim obvezama zaposlenika (obveze uzdržavanja koje terete zaposlenika, isprave o zapljeni plaće itd.). Ovaj sadržaj dodatnih podataka pri tome treba prilagoditi praćenju ostvarivanja prava zaposlenih.

Propisani način vođenja isprava na temelju kojih se sastavljaju evidencije propisuje da poslodavac unosi podatke u evidenciju na temelju odgovarajuće dokumentacije koju mu dostavlja zaposlenik ili na temelju posebnih propisa. Ako dođe do promjene nekog podatka, zaposlenik je dužan poslodavcu spomenutu promjenu prijaviti odmah ili najkasnije u roku od 8 dana. Evidencija o zaposlenima možemo voditi u papirnatom ili u elektronskom obliku. Detaljan oblik spomenutih evidencija nije propisan te možemo sami kreirati njihov izgled uz uvjet da evidencije sadržavaju sve propisane podatke.

Ostatak pročitajte na profitiraj.hr

Ponedjeljak, 26.07.2010. / Filip Jelić, profitiraj.hr