Financijski izvještaji: Temelj racionalne poslovne odluke

Pisanje financijskog izvještaja

Financijski izvještaji su nositelji računovodstvenih informacija nužni za racionalan proces upravljanja poslovanjem poduzeća.

Iako donositelji poslovnih odluka u procesu poslovnog odlučivanja i upravljanja nerijetko zahtijevaju dodatne upravljačke informacije, mnogi se moraju osloniti na financijske izvještaje kao svoj glavni izvor financijskih informacija pa stoga financijske izvještaje treba sastaviti i prezentirati imajući u vidu njihove informacijske potrebe. Financijski izvještaji jesu bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanim tijekovima, izvještaj o promjenama u glavnici, bilješke uz financijske izvještaje. Ti su izvještaji usmjereni prvenstveno vanjskim korisnicima - sadašnjim i potencijalnim investitorima, kreditorima, zaposlenicima, dobavljačima i ostalim vjerovnicima, kupcima, državi i javnosti.

Ciljevi financijskog izvještavanja
Nekoliko je ciljeva financijskog izvještavanja. Prvi cilj govori o tome da financijske informacije imaju značajnu ulogu za investitore prilikom donošenja odluke o investiranju u poduzeće. One određuju atraktivnost poduzeća za ulaganje, visinu i uvjete odobrenog kredita i si. Sasvim je realno da potencijalni investitor (ulagač) mora biti u mogućnosti da ocijeni zarade poduzeća i njegovu financijsku snagu kako bi obavio racionalnu alokaciju svog kapitala. Informacije moraju biti razumljive svima, pa i onima koji nemaju stručno ekonomsko znanje. Drugi cilj govori o tome da presudnu ulogu za odluke o investiranju imaju informacije koje se odnose na buduće novčane primitke od dividendi, kamata, te prihoda vezanih uz prodaju ili dospijeće vrijednosnih papira i kredita. Dakle, moraju se osigurati informacije o novčanim tijekovima. Treći cilj podrazumijeva pripremu i prezentiranje financijskih informacija koje su nužne za ostvarenje prethodno navedenih temeljnih ciljeva, a to su informacije o financijskom položaju poduzeća, odnosno njegovoj imovini, obvezama i kapitalu, informacije o uspješnosti poslovanja poduzeća tijekom određenog vremenskog razdoblja. Konačno, potrebno je osigurati dodatna objašnjenja i interpretaciju navedenih informacija.

Eksterni korisnici
Pisanje financijskog izvještajaKorisnici financijskih izvještaja najčešće se dijele u dvije skupine: (1) interni (unutarnji) korisnici i (2) eksterni (vanjski) korisnici. Najznačajniji interni korisnik je menadžment poduzeća, dok se u eksterne korisnike ubrajaju sadašnji i potencijalni investitori i kreditori, dobavljači i ostali vjerovnici, kupci, vlada i njene agencije, te javnost. Vlasnici i ostali investitori (sadašnji i potencijalni) zainteresirani su, prije svega, za objektivne i realne informacije koje pružaju uvid u poslovanje poduzeća i sigurnost ulaganja. Oni su zainteresirani za sadašnje stanje svog kapitala kao i informacije na osnovu kojih mogu predviđati poslovanje poduzeća u budućnosti. To znači da ih zanima rentabilnost ulaganja koja je povezana s rizikom ulaganja, bonitet poduzeća, visina dobiti, dobit po dionici, visina dividendi i si. Osim toga, zanimaju ih i neke druge nekvantitativne informacije, npr. sposobnost menadžmenta. Kreditori su zainteresirani za informacije koje im omogućuju donošenje odluke o tome da li i pod kojim uvjetima odobriti kredit. Zato njih ponajprije zanima solventnost poduzeća i sve ostale informacije koje ukazuju na sposobnost dužnika da vrati dug po njegovu dospijeću. Dobavljači i ostali vjerovnici zainteresirani su za informaciju koja im omogućuje da odrede hoće li iznosi koji im se duguju biti pravodobno plaćeni. Kupce zanimaju fer i istinite informacije o nastavku poslovanja poduzeća, tj. o kontinuitetu njegove ponude, što je naročito izraženo u slučaju dugogodišnje poslovne suradnje. Za vladu su, u prvom redu, značajne informacije koje se odnose na ostvarivanje porezne politike, a to znači visina ostvarene dobiti. Također su joj potrebne informacije o alokaciji resursa na razini države, te ostale informacije značajne za državu (statistika nacionalnog dohotka i slične statistike).

Interni korisnici

Kvalitetne informacije sadržane u financijskim izvještajima potrebne su zaposlenima i njihovim sindikatima za ocjenu stabilnosti i profitabilnosti poslodavca. Ako je poduzeće stabilno i profitabilno, djelatnik ima sigurnost glede socijalnog i mirovinskog osiguranja i stalne zarade.
Menadžment poduzeća, kao najznačajniji interni korisnik financijskih izvještaja, postavlja zahtjeve računovodstvu za informacijama koje su potrebne pri planiranju i kontroli kao temeljnim funkcijama menadžmenta poduzeća. Kako te informacije tek djelomice sadrže financijski izvještaji, jer daju samo sliku financijskih učinaka prošlih događaja, menadžment ima pristup dodatnim upravljačkim i financijskim informacijama. Ipak, menadžment poduzeća zainteresiran je za sve kategorije informacija iz financijskih izvještaja. To je normalno ako se zna da menadžment mora osigurati rast i razvoj poduzeća kao njegovu ekonomsku nužnost, naknadu vlasnicima (dividende), kreditorima i investitorima (kamate), adekvatne plaće zaposlenima, porezna davanja državi i si. Za financijske izvještaje poduzeća zanima se i cjelokupno društvo, tj. javnost jer poduzeća utječu na pojedince u javnosti na različite načine. Poduzeća, primjerice, mogu značajno pridonijeti lokalnom gospodarstvu na mnogo načina, uključujući zapošljavanje većeg broja ljudi, te brigu nad lokalnim opskrbljivačima. Iz svega možemo zaključiti da se medu korisnike financijskih izvještaja ubrajaju različite interesne skupine koje financijske izvještaje koriste kako bi zadovoljili svoje različite potrebe za informacijama. Bez tih informacija, navedene skupine ne bi mogle donositi racionalne poslovne odluke. Pri tome treba poštovati njihove specifične potrebe i zahtjeve za informacijama. Međutim, bez obzira na to o kojim je korisnicima i poslovnim odlukama riječ, jednako se postavljaju zahtjevi za realnim i objektivnim financijskim izvještavanjem.

Ukratko
Bilanca osigurava informacije o financijskom položaju, račun dobiti i gubitka o uspješnosti poslovanja poduzeća, a izvještaj o novčanim tijekovima pruža informacije o izvorima i korištenju novca i novčanih ekvivalenata. Za osiguranje dodatnih objašnjenja i interpretacije informacija u financijskim izvještajima sastavljaju se i bilješke uz financijske izvještaje.

Za Croatiabiz.com piše doc.dr.sc. Boris Tušek

Petak, 06.08.2010.