Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 13.02.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Voditelja/ice financija i računovodstva  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
VODE PISAROVINA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge
Kategorija:
Mjesto rada:
Pisarovina
Rok prijave:
13.02.2023.

O poslu

Mjesto rada:
PISAROVINA, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme:
20 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
VODE PISAROVINA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge
Kontakt:
osobni dolazak: TRG HRVATSKIH VELIKANA 1, PISAROVINA
pisana zamolba: TRG HRVATSKIH VELIKANA 1, PISAROVINA
Ostale informacije:
Na temelju članka 28. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ broj 66/2019) direktorica trgovačkog društva Vode Pisarovina d.o.o. raspisuje JAVNI NATJEČAJ Za zasnivanje radnog odnosa VODITELJA/ICE FINANCIJA I RAČUNOVODSTVA na neodređeno nepuno radno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca. 1.Opis poslova: 1.Izrada periodičnih i završnih financijskih Izvješća 2.Izrada Računa dobiti i gubitka 3.Izrada bilance 4.Obračun PDV-a i izrada PDV obrasca 5.Vođenje materijalnog i financijskog knjigovodstva 6.Vodi i koordinira obračun naplate po računima radova i usluga. 7.Obračunava plaće i dohotke djelatnika i članova NO-a i Skupštine društva, povjerenstava i dr. i izrađuje zakonom propisanu dokumentaciju vezanu za plaće, prijave i odjave radnika u propisane evidencije, 8.Vođenje glavne knjige, dnevnika knjiženja i pomoćnih knjiga, unos naloga za plaćanja 9.Izrada financijskih izvješća utvrđenih zakonom i izvješća potrebnih za upravu društva (bilanca, račun dobiti i gubitka, prijava poreza na dobit i sl.) 10.Izdaje račune za vodne usluge i vodi računa o naplati istih, 11.Izrađuje zahtjeve i prijedloge za ovrhu 12.Drugi poslovi po nalogu direktora u okviru djelatnosti odnosno posla koji obavlja 1.Podaci o plaći: Plaća voditelja/ice financija u trgovačkom društvu Vode Pisarovina d.o.o. određena je Odlukom o visini osnovice za obračun plaće od dana 20. siječnja 2023. godine te Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta od dana 03. siječnja 2023. godine a koji su dostupni na web stranicama te oglasnoj ploči Društva, i čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. 1.Uvjeti za prijam u službu Opći uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati su: punoljetnost i hrvatsko državljanstvo te zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima. Osim općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete: •najmanje srednja stručna sprema ekonomskog smjera •1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima •poznavanje rada na računalu 1.Dokumentacija za prijavu Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: •životopis -dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, a kandidat koji nema ni jednu od navedenih isprava hrvatsko državljanstvo dokazuje domovnicom) •preslik svjedodžbe kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem •preslik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci) •dokaz o radnom stažu (preslik radne knjižice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) •dokaz o znanju rada na osobnom računalu (preslik svjedodžbe, uvjerenja, potvrde ili drugog dokumenta o završenom programu izobraze) ili vlastoručno potpisanu izjavu o toj činjenici. Preslike tražene dokumentacije nije potrebno ovjeravati. Urednom prijavom na natječaj smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 1.Prethodna provjera znanja i sposobnosti Prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata provodi Povjerenstvo imenovano Odlukom direktorice trgovačkog društva Vode Pisarovina d.o.o. od dana 01. veljače 2023. godine. S kandidatima prijavljenim na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti odnosno provjera poznavanja rada na računalu te intervjuu. Prethodna provjera znanja provest će se iz materije uređene Zakonom o vodnim uslugama te Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva, odnosno iz općih pravnih akata Društva kojim se uređuje područje djelatnosti. Provjera putem praktičnog rada na računalu obuhvaća zadatke u programima Microsoft Word i Microsoft Excel. Na službenoj internetskoj stranici Vode Pisarovina https://www.vode-pisarovina.hr/ biti će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnost kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj. *** Prijave na natječaj s prilozima, dostavljaju se na adresu: Vode Pisarovina d.o.o, Trg hrvatskih velikana br. 1, 10451 Pisarovina, u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE“. Prijave se mogu dostaviti i osobno u prostorije Voda Pisarovina d.o.o., na adresi Trg hrvatskih velikana br. 1, 10.451 Pisarovina, u zatvorenoj koverti. Rok za podnošenje prijava s prilozima je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost društvu Vode Pisarovina da u njoj navedene osobne podatke prikuplja i obrađuje u svrhu zapošljavanja, te da ih može koristiti i u svrhu kontaktiranja i objave na internetskim stranicama, oglasnoj ploči i/ili u javnom glasilu. Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
130109433
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.