Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 27.06.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Voditelj/voditeljica službe za građevinske poslove i  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
URBANIZAM d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo
Kategorija:
Mjesto rada:
Valpovo
Rok prijave:
27.06.2022.

O poslu

Mjesto rada:
VALPOVO, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
3 godine
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
URBANIZAM d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo
Kontakt:
pisana zamolba: M.A.RELJKOVIĆA 16, VALPOVO
Ostale informacije:
VODITELJ SLUŽBE ZA GRADITELJSKE POSLOVE I – 1 izvršitelj / izvršiteljica na određeno vrijeme u trajanju od 3 (tri) mjeseca uz obvezni probni rad od 30 dana. Stručni uvjet: VSS/VŠS građevinskog / strojarskog smjera Posebni uvjet: položen stručni ispit položen vozački ispit «B» kategorije Radno iskustvo: 3 godine Opis poslova radnog mjesta: - vrlo složeni poslovi koji zahtijevaju inicijativu i kreativnost, organizaciju poslova i radnih zadataka, organizira i koordinira rad u odjelu sa neposrednim rukovoditeljem, organizira dnevni raspored rada i radnika u odjelu i kontrolira izvršenje radnih zadataka, organizira rad na gradilištu, priprema iskolčenje trase, organizira potrebe radnika, strojeva i materijala po pojedinim gradilištima organizira i koordinira rad u odjelu sa neposrednim rukovoditeljem, sudjeluje u izradi ponudbenih troškovnika (snimanja količina radova), ponuda, analiza cijena i kalkulacija radova, sudjeluje u izradi terminskih planova investicijskih zahvata, vrši planiranje materijala, opreme i radne snage kod pripreme za izvođenje radova, ažurira i izrađuje referenc listu izvršenih radova, vrši analitičku obradu projektne dokumentacije u fazi pripreme za izvođenje radova, vodi kadrovsku dokumentaciju radnika iz svog odjela, podnosi potrebne izvještaje i analize rukovoditelju službe, izrađuje mjesečne obračune učinka radnika i obračun plaća, vodi evidenciju o izradi radnih naloga prema potrebi, provodi odredbe pravilnika o zaštiti na radu i organizira provođenje istih na gradilištu, vodi građevinski dnevnik i građevinske knjige, priprema koncepte situacija i računa za izvršene radove sa pratećim prilozima (dnevnici rada, izdatnice materijala...), radi na ishođenju potrebne dokumentacije za potrebe Društva, sudjeluje kod izrade projektne dokumentacije te sa neposrednim rukovoditeljem – donosiodluke o najboljim, najracionalnijim tehničkim prijedlozima, rukovodi izgradnjom svih objekata koji se izvode u organizaciji Društva, izrađuje ili sudjeluje u izradi koncepta račune za izvršene graditeljske radove, vodi evidenciju nazočnosti na poslu, otvara i obračunava radne naloge, obračunava i dostavlja podatke o radnom učinku, te o putnom trošku radnika, nadzire rad i organizaciju rada u mehaničkoj radionici i rad voznog parka, određuje prioritete poslova, raspored vozača i strojeva, podnosi pisana i usmena izvješća o stanju radova i poslova za koje je nadležan, odgovoran je za rad odjela sukladno zahtjevima međunarodnih standarda i sukladno usvojenim sustavom upravaljanja kvalitetom, odgovoran je za kvalitetu i kvantitet izvršenih poslova, točnost podataka i povjerenih mu sredstava rada, obavlja poslove sukladno Zakonu o zaštiti na radu, Pravilniku o zaštiti na radu i Zakonu o zaštiti od požara, neposredno provodi mjere zaštite na radu, zaštite od požara i upotrebu osobnih zaštitnih sredstava i opreme kod obavljanja poslova, obavlja i druge poslove po potrebi posla i nalogu neposrednog rukovoditelja koji je određen važećim organizacijskim ustrojem i sistematizacijom radnih mjesta. Pored stručnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo). Potrebna znanja, vještine i sposobnosti: ozbiljnost, odgovornost, točnost, ažurnost i sklonost timskom radu. Pisanom prijavom na javni natječaj kandidat daje izričitu suglasnost da Urbanizam d.o.o., kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka SL EU L119, (Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ); Potrebna dokumentacija za prijavu na javni natječaj: - zamolba/prijava i životopis pisani na računalu (obvezno navesti kontakt tel ili mob radi pozivanja na usmeno testiranje); - dokaz o državljanstvu ( preslik domovnice i osobne iskaznice s obje strane); - potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO - preslik ugovora o radu kod prethodnog ili trenutnog poslodavca ili potvrda istih kojim dokazuje radno iskustvo na traženim poslovima; - preslika diplome o završenom obrazovanju VŠS i VSS građevinskog smjera - preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za sudionika u gradnji - dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – uvjerenje nadležnog suda ne starije od 6 mjeseci; - preslika vozačke dozvole (položen vozački ispit „B” kategorije); - preslika ostalih dokumenata kojima se dokazuje posjedovanje posebnih uvjeta, članstva, dodatnih znanja i sposobnosti ako ih posjeduje i sl. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog natječaja, neće se smatrati kandidatom / kandidatkinjom prijavljenim na Javni natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom natječaju. Neće se razmatrati niti prijave kandidata koji se ne odazovu pozivu na usmeno testiranje. S kandidatima koji zadovoljavaju kriterije, odnosno formalne uvjete javnog natječaja obavit će se usmeno testiranje, a o vremenu i mjestu održavanja svi kandidati biti će pravovremeno obaviješteni telefonskim putem. S odabranim kandidatom sklopiti će se ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od 3 (tri) mjeseca u punom radnom vremenu. Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 Kandidati / kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (''Narodne novine'' broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). Kandidati / kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (''Narodne novine'' broj 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). Radno mjesto VODITELJ SLUŽBE ZA GRADITELJSKE POSLOVE I je u skladu sa internim aktima društva URBANIZAM d.o.o. radno mjesto s posebnim uvjetima rada, te je stoga jedno od uvjeta zapošljavanja na tom radnom mjestu posjedovanje uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti (ocjena sposobnosti: sposoban), Odabranog kandidata URBANIZAM d.o.o. će uputiti na provjeru zdravstvene sposobnosti prije zaključenja Ugovora o radu. Pisane prijave na Javni natječaj, podnose se u roku od 10 dana od dana objave na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Valpovo u zatvorenoj omotnici s naznakom ”za Natječaj za radno mjesto "VODITELJ SLUŽBE ZA GRADITELJSKE POSLOVE I", na adresu: URBANIZAM d.o.o. Valpovo, M. A. Reljkovića 16, 31 550 Valpovo. Krajnji rok za prijavu na Javni natječaj je 27.06.2022. godine. O rezultatima Javnog natječaja kandidati / kandidatkinje bit će pisano obaviješteni. Uprava – direktor zadržava pravo da po raspisanom Javnom natječaju ne izvrši izbor, u kojem slučaju donosi odluku o poništenju javnog natječaja bez o obrazloženja prema prijavljenim kandidatima. Prijavom na natječaj smatra se da kandidat slobodno i izričito daje svoju privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka ustupljenih Urbanizam d.o.o. u svrhu provedbe postupka javnog natječaja sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka SL EU L119 (Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ).
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
124290760
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.