Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 07.12.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Voditelj/voditeljica odsjeka za proračun i financije  HZZ OGLAS

- dan do isteka
Poslodavac:
GRAD LEPOGLAVA
Kategorija:
Mjesto rada:
Lepoglava
Rok prijave:
07.12.2022.

O poslu

Mjesto rada:
LEPOGLAVA, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
5 godina
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
GRAD LEPOGLAVA
Kontakt:
osobni dolazak: GRAD LEPOGLAVA, A. MIHANOVIĆA 12, 42 250 LEPOGLAVA
pisana zamolba: Grad Lepoglava, A. Mihanovića 12, 42 250 Lepoglava
Ostale informacije:
Na temelju odredbe članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), v.d. pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Grada Lepoglave objavljuje OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme službenika u Jedinstveni upravni odjel Grada Lepoglave:
2. Odsjek za proračun i financije, na radno mjesto: Voditelj Odsjeka za proračun i financije - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice, do njenog povratka s rodiljnog odnosno roditeljskog dopusta na posao, uz obvezni probni rad od dva mjeseca
Posebni uvjeti za prijam u službu: magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke
najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima ekonomske struke
položen državni stručni ispit
poznavanje rada na računalu.
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje, korišteni u ovom oglasu, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. Uvjet magistra/magistre, odnosno stručnog specijaliste/stručne specijalistice na temelju odredbe članka 35. stavak 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10, 125/14), ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu. Osim navedenih posebnih uvjeta, osobe koje se prijavljuju na oglas moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/1104/18 i 112/19). Opći uvjeti za prijam u službu su: punoljetnost,
hrvatsko državljanstvo,
zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca, vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima i radno iskustvo u obavljanju poslova u međunarodnim organizacijama, ostvareno na poslovima navedenog stupnja stručne spreme i struke. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Uz pisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti sljedeće priloge, koji mogu biti i u neovjerenim preslikama: životopis,
dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznica, vojna iskaznica, putovnica, domovnica ili elektronički zapis iz knjige državljana),
dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma),
uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci do dana objave ovog oglasa),
preslika uvjerenja/svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu (ako kandidat ima položen državni stručni ispit),
potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima ( ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo)
potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
vlastoručno potpisanu izjavu podnositelja prijave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati),
dokazi o pravu prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim zakonima (ako kandidat ostvaruje takvo pravo).
Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja ispita u roku godine dana od prijma u službu. Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužni/e su se u prijavi pozvati na to pravo te osim dokaza o ispunjavanju traženih općih i posebnih uvjeta za prijam u službu, priložiti dokaze za ostvarivanje prava prednosti sukladno odredbama posebnih zakona te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf. Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima. Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 (osam) dana od dana objave oglasa kod nadležne službe za zapošljavanje (www.hzz.hr) , a prijave se podnose na adresu: Grad Lepoglava, A. Mihanovića 12, 42 250 Lepoglava, s obaveznom naznakom: „Za oglas za prijam u službu službenika – navesti naziv radnog mjesta“. Prijave se mogu dostaviti i u prostorije Grada Lepoglave na navedenu adresu. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i takvoj osobi dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas. Protiv obavijesti kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka. Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra će se da je povukao prijavu. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru objavit će se na službenoj web-stranici Grada Lepoglave (www.lepoglava.hr) i oglasnoj ploči Grada Lepoglave. Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete te će na službenoj web stranici i na oglasnoj ploči Grada Lepoglave objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete bit će obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti i putem e-mail adrese koju navedu u prijavi na oglas. O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Nakon raspisanog oglasa ne mora se izvršiti izbor i u tom slučaju se donosi odluka o poništenju. Protiv odluke o poništenju oglasa nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Opis poslova: rukovodi, organizira i koordinira rad Odsjeka
pruža potporu službenicima u rješavanju složenih zadaća i obavljanje najsloženijih poslova Odsjeka
priprema potrebite akte iz domene ovog Odsjeka za rad Gradskog vijeća i gradonačelnika
predlaže mjere za usklađivanje akata sa zakonskim promjenama i ostalim uvjetima financijskog i računovodstvenog poslovanja
prati propise iz područja financija i računovodstva i brine se o primjeni istih
izrađuje izvješća iz nadležnosti Odsjeka za potrebe Gradskog vijeća i gradonačelnika
u suradnji s ostalim službama obavlja poslove oko izrade prijedloga proračuna te njegovih izmjena i dopuna, godišnjeg i polugodišnjeg obračuna proračuna, odluke o izvršenju proračuna
vodi brigu o izvršenju proračuna
provodi knjiženja knjigovodstvenih promjena
provodi postupak zaduživanja i davanja jamstva Grada
izrađuje izvještaje i drugu dokumentaciju sukladno posebnim propisima iz djelokruga Odsjeka (mjesečne i godišnje statističke izvještaje vezane uz isplatu plaća i naknada, godišnje izvještaje za HZMO, godišnje porezne kartice i dr.)
prati priliv sredstava u proračun i analizira prikupljanje proračunskih sredstava
realizira isplate sukladno proračunu, po naputku gradonačelnika
izrađuje izvješća o prikupljanju i trošenju proračunskih sredstava
sastavlja i kontrolira knjigovodstvene isprave
predlaže mjere za unapređenje financijskog poslovanja Grada i vodi brigu o sustavu unutarnje financijske kontrole
koordinira suradnju s Državnim uredom za reviziju prilikom godišnjeg nadzora financijskog poslovanja Grada, priprema analitička izvješća i očitovanja na utvrđeni revizijski nalaz
vodi analitičku evidenciju i obračun amortizacije osnovnih sredstava i evidenciju sitnog inventara
vrši obračun plaća i drugih naknada koje se isplaćuju iz proračuna
vodi brigu i predlaže mjere na urednoj naplati potraživanja
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika koji se odnose na službu
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
128468826
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.