Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 04.04.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši specijalist za IT poslove (m/ž)

- dana do isteka
Poslodavac:
Kategorija:
Mjesto rada:
Zagreb
Rok prijave:
04.04.2023.

O poslu

Opis radnog mjesta:
Društvo ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 15, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080655731, OIB: 53921712112, zastupano po direktoru društva Frani Šesniću mag.ing.el.,univ.spec.oec., a temeljem Odluke društva donesene dana 08.03.2023. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za radno mjesto – Viši specijalist za IT poslove
1 izvršitelj (m/ž)


za rad u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od šest mjeseci; mjesto rada: Zagreb.

1. Opis poslova – Viši specijalist za IT poslove:
- rješavanje tehničkih problema (hardver, softver, mreža) i zahtjeva
- pružanje lokalne podrške kao i podrške na daljinu korisnicima na dnevnoj
osnovi
- instalacija i održavanje softvera za desktop okruženja
- instalacija nove informatičke opreme
- pružanje IT podrške na razini cijele organizacije
- održavanje računala i IT infrastrukture
- održavanje sigurnosti mreža
- instalacija i održavanje aplikativnih rješenja kod korisnika
- obrada podataka, izrada analiza i izvješća
Vrsta posla:
stalni radni odnos

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:
2. Od prijavitelja očekujemo
- da je magistar odnosno stručni specijalist s područja tehničkih znanosti / sveučilišni odnosno stručni prvostupnik s područja tehničkih znanosti / srednja stručna sprema
- najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima za srednju stručnu spremu, najmanje četiri godine iskustva za višu stručnu spremu i najmanje tri godine iskustva za visoku stručnu spremu
- poznavanje rada i administracije MS Windows okruženja te MS Office programskog paketa
- iskustvo u korištenju i administriranju Microsoft 365 servisa (Office 365, Teams, Exchange, OneDrive i sl.)
- poznavanje administracije Windows Server okruženja i Active Directory servisa (administracija profila i grupa, upravljanje politikama i rolama)
- iskustvo u emitiranju multimedijalnog sadržaja sadržaja uživo (live streaming)
- iskustvo u administraciji mreža te poznavanje TCP/IP mrežnih protokola i servisa:
- DNS, DHCP, RADIUS i sl.
- poznavanje osnova konfiguriranja i administriranja mrežne opreme (swithcevi, AP-ovi, routeri), subnetiranje i izrada VLAN-ova
- instalacije mrežnih printera
- poznavanje modernih sigurnosnih koncepata
- inicijativu i samostalnost, vještine sustavnog rješavanja problema, sposobnost timskog rada i komunikacijske vještine
- lako i brzo usvajanje novih znanja i vještina
- aktivno znanje engleskog jezika (u govoru i pismu)

3. Prednost će Vam dati
- poznavanje Veeam backup rješenja i VMware virtualizacijske okoline
- posjedovanje relevantnih IT certifikata
- poznavanje alata za uređivanje i pripremu fotografija i grafika (Npr. Adobe CC paketa, Photoshop, Ilustrator, Corel, i sl.)
- poznavanje alata za 3D modeliranje i 3D pripremu
- poznavanje i iskustvo u radu sa audio (digitalne audio miksete) i video opremom (video switcheri, kamere i streaming platforme)
- poznavanje administracije drugih operativnih sustava poput MacOS ili raznih Linux distribucija

4. Prijava
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti::
-  životopis u kojem će, u skladu s dostavljenim dokazima, obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz javnog natječaja,
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s uvjetima iz javnog natječaja tj. stručnoj spremi: svjedodžba/diploma (ukoliko kandidat uz prijavu priloži svjedodžbu/diplomu stečenu u inozemstvu, dužan je uz predmetnu svjedodžbu/diplomu dostaviti i rješenje o priznavanju inozemne kvalifikacije),
-  dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis/potvrda o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
- potvrde / preporuke / izjave ili druge dokumente koji potvrđuju navode iz životopisa

Ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista). Izvornici dokumentacije donose se isključivo na uvid, samo u svrhu provjere istinitosti podataka.
Pozivaju se osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, da se u prijavi na natječaj pozovu na to pravo, pri čemu moraju priložiti propisane dokaze o svom statusu, na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine" br. 121/17, 98/19. i 84/21), Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (,,Narodne novine" br. 84/21) te Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (,,Narodne novine" br. 157/13, 152/14, 39/18. i 32/20).

Više o dokazima potrebnim za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: Link na dokument

Više o dokazima potrebnim za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: Link na dokument

Kandidat koji se, sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, 157/2013, 152/2014, 39/2018 i 32/2020), poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Prijave na javni natječaj podnose se putem e-mail adrese: [email protected]
s naznakom ,,Prijava na javni natječaj - za radno mjesto VIŠI SPECIJALIST ZA IT POSLOVE.

Rok za prijavu je 04.04.2023. godine.
Urednom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i privitke navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

5. Izbor kandidata i postupak zapošljavanja
Sve kandidate koji su u roku dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima tj. ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo za provedbu natječaja za zapošljavanje pozvat će na selekcijski postupak - razgovor s kandidatima.

Dodatno, selekcijski postupak može uključiti provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova i psihologijsko testiranje.

Za kandidata koji na poziv ne pristupi selekcijskom postupku smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj javni natječaj i neće se više smatrati kandidatom.

Po završetku javnog natječaja, kandidati će putem elektronske pošte biti obaviješteni o rezultatima istog.

Obavještavamo kandidate da se podnošenjem prijave na natječaj smatra da su upoznati da ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o. kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke, ali isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka i to sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Obrada uključuje i javnu objavu informacije o imenu i prezimenu te stručnoj spremi odabranog kandidata.

ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o. zadržava pravo poništenja natječaja te neprihvaćanja niti jedne dostavljene ponude. Natječajna dokumentacija se ne vraća.

Riječi i pojmovi korišteni u javnom natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to u kojem su rodu korišteni.

6. Dodatne informacije
Više informacija o poslovanju društva ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o. kandidati mogu pronaći na stranicama www.zicer.hr.
Minimalna stručna sprema:
Srednja škola
Strani jezik:
engleski
Poznavanje rada na računalu:
napredno