Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 03.04.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši savjetnik/ica za financijsko-računovodstvene poslove  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja šibensko-kninske županije
Kategorija:
Mjesto rada:
Šibenik
Rok prijave:
03.04.2023.

O poslu

Mjesto rada:
ŠIBENIK, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
4 godine
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja šibensko-kninske županije
Kontakt:
pisana zamolba: Narodnog preporoda 4, 22000 Šibenik
Ostale informacije:
Na temelju Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove Razvojna agencija Šibensko-kninske županije o raspisivanju javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa, KLASA: 025-02/23-02/1; URBROJ: 2182-25-01-23-5, Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove Razvojna agencija Šibensko-kninske županije o raspisivanju javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa, KLASA: 025-02/23-02/2, URBROJ: 2182-25-01-23-7 i članka 8. Pravilnika o radu Javne ustanove Razvojna agencija Šibensko-kninske županije raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta

Viši savjetnik za financijsko-računovodstvene poslove - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, s probnim rokom od 2 mjeseca

Uvjeti: stupanj magistra ili stručnog specijalista ekonomske struke
4 (četiri) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
hrvatsko državljanstvo
poznavanje engleskog jezika
poznavanje rada na računalu

Prijava na javni natječaj obvezno se podnosi na obrascu Obrazac prijave na javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa koji se nalazi na se na mrežnim stranicama Javne ustanove Razvojna agencija Šibensko-kninske županije www.rra-sibenik.hr uz objavu javnog natječaja.
Uz vlastoručno potpisan Obrazac prijave na javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, kandidati su dužni priložiti: životopis,
dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica),
dokaz o stručnoj spremi (diploma),
dokaz o odgovarajućem radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji između ostalih podataka mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu i trajanju staža osiguranja),
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci od dana objave javnog natječaja.

Prijavna dokumentacija koja je propisana u ovom javnom natječaju mora biti na hrvatskom jeziku. Dokazni dokumenti na drugom jeziku moraju biti prevedeni na hrvatski jezik i ovjereni od sudskog tumača i/ili verificirani od strane nadležnog tijela.
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod.
Osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, adresa elektroničke pošte, i dr.) će se sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18) obraditi isključivo za potrebe provedbe javnog natječaja.
Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17).
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti zakonom propisanu dokumentaciju i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21) dužne su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja priložiti i dokaze sukladno članku 103. navedenog Zakona. Detaljnije o pravu prednosti pri zapošljavanju na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na javni natječaj dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti odgovarajuću javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, odluka, ugovor i sl.).
Tražena dokumentacija se može priložiti u obliku neovjerenih preslika. Izabrani kandidat je dužan prije sklapanja ugovora o radu predočiti originale traženih dokumenata.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu će biti obaviještena putem objave na mrežnim stranicama Javne ustanove Razvojna agencija Šibensko-kninske županije www.rra-sibenik.hr .
Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo onaj kandidat koji je podnio pravovremenu i urednu prijavu i koji ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Natječajni postupak obuhvaća provjeru znanja, sposobnosti i vještina kandidata putem razgovora i/ili testiranja.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio provjeri znanja, sposobnosti i vještina povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.
Popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja te obavijest i upute za održavanja provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata uz naznaku pravnih i drugih izvora potrebnih za pripremu kandidata bit će objavljeni na mrežnim stranicama Javne ustanove Razvojna agencija Šibensko-kninske županije www.rra-sibenik.hr najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere.
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni objavom Odluke o izboru djelatnika u radni odnos na mrežnim stranicama Javne ustanove Razvojna agencija Šibensko-kninske županije www.rra-sibenik.hr u roku od najviše 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Dostava odluke svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od objave na mrežnim stranicama Javne ustanove Razvojna agencija Šibensko-kninske županije www.rra-sibenik.hr .
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od objave javnog natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na mrežnim stranicama Javne ustanove Razvojna agencija Šibensko-kninske županije www.rra-sibenik.hr .
Prijave se predaju isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom u zatvorenoj omotnici koja na svojoj poleđini ima naznačen puni naziv i adresu pošiljatelja, na adresu: Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, Narodnog preporoda 4, 22000 Šibenik, s naznakom – „za javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa“ i naznakom radnog mjesta za koje kandidat podnosi prijavu.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
131741331
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.