Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 04.04.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši referent za komunalnu naknadu (m/ž)  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OPĆINA PLITVIČKA JEZERA
Kategorija:
Mjesto rada:
Korenica
Rok prijave:
04.04.2023.

O poslu

Mjesto rada:
KORENICA, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Informatička znanja:
Potrebno napredno poznavanje informatike excel
osnove korištenja računala u Windows okruženju
word
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
OPĆINA PLITVIČKA JEZERA
Kontakt:
pisana zamolba: Općina Plitvička Jezera, Trg sv. Jurja 6, 53230 Ko
Ostale informacije:
Opći uvjeti za prijam u službu su: punoljetnost,
hrvatsko državljanstvo,
zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.
Osim općih uvjeta za prijam u službu, kandidati/kinje moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik upravne, tehničke ili ekonomske struke,
najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
poznavanje rada na računalu,
položen državni ispit.
Uvjet stručnog zvanja (stupanj obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla višu stručnu spremu odgovarajuće struke.
Sukladno čl.14. Zakona osoba koja ima iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od prijma u službu.
U službu na može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZNS-a.
Na Oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj: 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj: 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj: 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Za kandidate/kinje prijavljene na javni oglas koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat/kinja ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao/la prijavu na javni oglas.
Upute i obavijesti kandidatima u svezi vremena i načina prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, te opis poslova i podaci o plaći objavit će se na web stranici Općine Plitvička Jezera www.plitvicka-jezera.hr i na oglasnoj ploči Općine najmanje 5 dana prije održavanje provjere.
Područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru su: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20), Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09 i 110/21), Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16, 101/17, 114/22), Opći porezni zakon (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20, 114/22) i Statut Općine Plitvička Jezera („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br. 2/21 i 9/22).
Prijava na javni oglas podnosi se u obliku pisane prijave, koja obvezno sadrži najmanje: ime i prezime i adresu kandidata/kinje, naznaku da se radi o prijavi na predmetni javni oglas te vlastoručni potpis, a ako je primjenjivo i broj telefona i/ili mobilnog telefona te adresu e-pošte.
Uz pisanu prijavu, kandidati/kinje su dužni/e priložiti: životopis,
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, važeće osobe iskaznice),
dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja - stručnoj spremi (preslika diplome),
dokaz o radnom iskustvu (ispis elektroničnog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i preslika ugovora o radu/rješenja o rasporedu i sl.)
dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe – ukoliko je primjenjivo)
dokaz o nepostojanju zapreka za prijam u službu (vlastoručno potpisana izjava kandidata/kinje, dana pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, o nepostojanju zapreka za prijam u službu iz članka 15. i 16. ZSN-a),
uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci – izvornik),
dokaz o poznavanju rada na računalu (potvrda, svjedodžba, izjava i sl.),
izjavu kojom se daje pravo Općini Plitvička Jezera na prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu prijave na oglas.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku osim uvjerenja o nekažnjavanju, a Izabrani kandidat/kinja je dužan/na prije donošenja rješenja o prijmu u službu dostaviti na uvid izvornike isprava priložene uz prijavu na natječaj za one isprave koje je dostavio u (običnom) presliku.
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat/kinja dostavlja po zaprimanju rješenja o prijmu, a prije donošenja rješenja o rasporedu, u danom primjerenom roku.
Ukoliko izabrani kandidat/kinja ne dostavi u danom roku dokaz o zdravstvenoj sposobnosti smatrat će se da je odustao/la od prijma u službu.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge (isprave/dokaze) navedene u javnom oglasu.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Osoba nema pravo podnošenje pravnog lijeka protiv te obavijesti.
Prijave na javni oglas s dokazima (ispravama/dokazima) o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave javnog oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, neposrednom predajom u pisarnicu Općine Plitvička Jezera ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Općina Plitvička Jezera, Jedinstveni upravni odjel, Trg sv. Jurja 6, 53230 Korenica, s naznakom: „Oglas za prijam službenika“.
O rezultatima javnog oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave..
Natječajna dokumentacija priložena prijavi kandidata se ne vraća, iznimno nakon izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima/kinjama koji ne budu izabrani/ne će na traženje biti vraćeni izvornici isprava priloženih prijavi na natječaj vezani za dokaze o hrvatskom državljanstvu i stečenoj stručnoj spremi ukoliko su priloženi u izvorniku.
Nakon raspisanog javnog natječaja i provedenog cjelokupnog postupka ne mora se izvršiti izbor, te će se u tom slučaju donijeti odluka o poništenju javnog natječaja.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
131762072
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.