Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 04.06.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Specijalizant/ica iz školske i adolescentne medicine  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISAČKO - MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
Kategorija:
Mjesto rada:
Sisak
Rok prijave:
04.06.2022.

O poslu

Mjesto rada:
SISAK, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISAČKO - MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
Kontakt:
pisana zamolba: ULICA KRALJA TOMISLAVA 1, 44 000 SISAK
Ostale informacije:
Na temelju članka 182. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine 100/18, 125/19, 147/20), članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata („Narodne novine“ 83/15), Odluke o specijalističkom usavršavanju doktora medicine u djelatnosti obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i opstetricije, medicine rada i sporta, hitne medicine, oftamologije i optometrije, opće interne medicine, fizikalne medicine i rehabilitacije, kliničke radiologije, epidemiologije, školske i adolescentne medicine i kliničke mikrobiologije, financijskim sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost dodijeljenih Ministarstvu zdravstva za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. KLASA:131-01/22-01/201, URBROJ: 534-03/22-01 od 03. svibnja 2022. godine, ravnatelj Zavoda raspisuje: N A T J E Č A J za prijam u radni odnos doktora medicine na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju I. Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos doktora medicine na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju iz: Školske i adolescentne medicine – jedna specijalizacija
II. Opći uvjeti koje pristupnik mora ispunjavati su: Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij zdravstvenog usmjerenja
Odobrenje za samostalan rad – licenca. III. Uz prijavu na natječaj, pristupnici su obvezni priložiti preslike dokaza o ispunjavanju općih uvjeta:
Preslik diplome Medicinskog fakulteta
Preslik odobrenja za samostalan rad
Životopis
Elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – e-radna knjižica (https://www.mirovinsko.hr/hr/fizicke-osobe/386)) ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne stariji od dana objave natječaja. IV. Radi primjene mjerila za utvrđivanje redoslijeda pristupnika, pristupnici trebaju priložiti slijedeće priloge: 1.Preslik potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija (na dvije decimale) te duljini trajanja studija, 2.Preslik prijepisa položenih ispita na studiju, 3.Preslik nagrada za vrijeme studija (nagrada rektora Sveučilišta, nagrada dekana Medicinskog fakulteta), 4.Preslik potvrde o statusu poslijediplomskom doktorskom studiju, sukladno članku 3. redni broj 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata, 5.Popis objavljenih radova i preslike objavljenih radova (radovi u indeksiranim časopisima CC, SCI, SSCI ako je pristupnik prvi autor ili koautor, radovi objavljeni „in extenso“ ako je pristupnik prvi autor ili koautor i ostali radovi i sažeci, ako je pristupnik prvi autor ili koautor), 6. Preslik ugovora o radu ili Potvrda o radnom iskustvu, ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti 7.Preslik ugovora o radu ako je pristupnik radio u svojstvu doktora medicine bez specijalizacije u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti. Ako pristupnik ne dostavi pojedine dokaze, s te osnove neće moći ostvariti odgovarajuće bodove. Redoslijed pristupnika utvrđuje se primjenom pravila propisanih odredbama Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata („Narodne novine“ 83/15). Prijava mora biti potpisana, a ostala tražena dokumentacija se dostavlja u neovjerenim preslikama. V. Prijava s traženim prilozima dostavlja se poštom na adresu: Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, Sisak, Ulica kralja Tomislava 1 u roku od 15 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. Prijavu je potrebno dostaviti s naznakom na omotnici: „Natječaj za specijalizaciju iz _______________“. Ako se pristupnik javlja za više specijalizacija potrebno je dostaviti prijavu na natječaj sa svim traženim prilozima odvojeno za svaku specijalizaciju. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti uz prijavu je dužan priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavak 1. istog Zakona – poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 . Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 49. stavak 1. istog Zakona – poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 . Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti sukladno odredbi članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe sa invaliditetom. Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01 i 103/03, 148/13, 98/19), dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. VI. Pristupnici su obvezni odazvati se pozivu na psihološko testiranje koji će biti objavljen najranije pet dana prije određenog termina psihološkog testiranja, na www.zzjz-sk.hr/natjecaji . Ako se pristupnik ne odazove pozivu na psihološko testiranje, smatrati će se da je odustao od natječaja. Na oglasnoj ploči zdravstvene ustanove i na www.zzjz-sk.hr/natjecaji objaviti će se lista pristupnika s istaknutim bodovima, koje su stekli prema pojedinom mjerilu iz članka 3. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata u roku od 15 dana od dana završetka roka za prijavu na natječaj, a prije provođenja razgovora s pristupnicima. Sa pristupnicima koji su podnijeli potpunu dokumentaciju Povjerenstvo će obaviti razgovor u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj. O terminu razgovora s Povjerenstvom pristupnici će biti obaviješteni pisanim putem ili putem elektroničke pošte na adresu elektroničke pošte koju je pristupnik naveo u prijavi na natječaj. Na razgovoru su kandidati obvezni Povjerenstvu predočiti izvornike dokumenata iz prijave. Odluka o izboru specijalizanata biti će objavljena na oglasnoj ploči ustanove i na www.zzjz-sk.hr/natjecaji najkasnije u roku od 15 dana od dana razgovora s Povjerenstvom. Zavod zadržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima. Sa izabranim pristupnicima sklopit će se ugovor o radu na neodređeno, uz probni rad od 6 mjeseci, uz zaključivanje ugovora o međusobnim pravima i obvezama. Za izabrane pristupnike za obavljanje specijalizacije iz školske i adolescentne medicine od Ministarstva pravosuđa RH zatražit će se izdavanje posebnog uvjerenja iz čl. 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 147/20), te će se radni odnos sklopiti tek po njegovu izdavanju i ovisno o njegovu sadržaju. Napomena: Prijavom na natječaj pristupnici daju privolu za obradu svojih osobnih podataka u svrhu zapošljavanja i primanja na specijalizaciju, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Zavod jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja i primanja na specijalizaciju. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
123560640
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.