Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 18.10.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Socijalni radnik/socijalna radnica  HZZ OGLAS

- dan do isteka
Poslodavac:
Dom za starije osobe Glina
Kategorija:
Mjesto rada:
Glina
Rok prijave:
18.10.2022.

O poslu

Mjesto rada:
GLINA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Dom za starije osobe Glina
Kontakt:
osobni dolazak: TRG HRVATSKIH BRANITELJA 2, 44 400 GLINA
pisana zamolba: TRG HRVATSKIH BRANITELJA 2, 44 400 GLINA
e-mailom: kontakt@dom-glina.hr
Ostale informacije:
Na temelju članka 36. Statuta Doma za starije osobe Glina (pročišćeni tekst) KLASA: 550-01/19-01/02, URBROJ: 2176-143-19-5 od dana 26. veljače 2019.god. i članka 13. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Doma za starije osobe Glina, KLASA:550-01/17-01/02, URBROJ:2176-143-17-2, od 06.09.2017.god.; KLASA:550-01/19-01/02, URBROJ:2176-143-19-12 od 14.05.2019.god., v.d. ravnateljica Doma za starije osobe Glina objavljuje O G L A S za obavljanje poslova na radnom mjestu 1. Socijalni radnik/ica - 1 izvršitelj na određeno vrijeme, (zamjena za rodiljni/roditeljski dopust) Uvjeti: -završen diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ( s tim izjednačen VSS socijalni radnik ) -nepostojanje zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi Uz vlastoručno potpisanu prijavu (molbu) na oglas u kojoj kandidat navodi osobne podatke (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitel, e-mail adresa) sa naznakom radnog mjesta na koje se prijavljuje, potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa i to kako slijedi: -životopis -dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( potvrda, svjedodžba, diploma ) -preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu -preslik odobrenja Hrvatske komore socijalnih radnika -dokaz o hrvatskom državljanstvu ( domovnica, važeća osobna iskaznica, putovnica ) -dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis o radno pravnom statusu - ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 30 dana) -uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana) NAPOMENA: Dokaz da kod pojedinog kandidata ne postoji zapreka iz članka 261. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi pribavit će poslodavac po službenoj dužnosti. Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi na oglas pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na oglas dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos. Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na oglas dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona. Na oglas se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola. Oglas se objavljuje na oglasnoj ploči Doma i web stranici Doma. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja oglasa. Prijave na oglas s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Dom za starije osobe Glina, Trg hrvatskih branitelja 2, 44 400 Glina, P.P. 41 s naznakom: »Prijava na oglas– ne otvarati – za radno mjesto: socijalni radnik/ica. Zakašnjele prijave kao i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati. S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa poslodavac će obaviti razgovor. O rezultatima provedenog oglasa kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku. Dom za starije osobe Glina pridržava pravo poništenja oglasa, odnosno pravo na ne izabrati nijednog kandidata bez obrazloženja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima. Kandidati dokumente dostavljaju isključivi u neovjerenim preslikama i ne vraćaju se. Izabrani kandidat bit će pozvan u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu, radi dostave izvornika svih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa. Nedostavljanje traženih isprava smatra se odustankom od prijema na navedeno radno mjesto. Prijavom na oglas kandidati su izričito suglasni da Dom za starije osobe Glina može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe postupka objavljivanja oglasa sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 42/18).
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
126542828
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.