Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 15.06.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Rukovoditelj/ica sektora za razvoj i održavanje  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
USLUGA POREČ, D.O.O. ZA KOMUNALNE POSLOVE
Kategorija:
Mjesto rada:
Poreč-Parenzo
Rok prijave:
15.06.2023.

O poslu

Mjesto rada:
POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
4 godine
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Zajednički smještaj
Prijevoz:
Djelomično
Poslodavac:
USLUGA POREČ, D.O.O. ZA KOMUNALNE POSLOVE
Kontakt:
pisana zamolba: Mlinska 1, Poreč 52440
e-mailom: [email protected]
Ostale informacije:
 
 
KLASA: 112-04/23-03/07
URBROJ: 2163-6-3-03/3-23-2
Poreč-Parenzo, 31.05.2023. godine

Na temelju Odluke o osnivanju i imenovanju članova Komisije za provedbu natječaja za radno mjesto: Rukovoditelj Sektora za razvoj i održavanje od dana 31.05.2023. godine, raspisuje se

 
 
NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA
NA NEODREĐENO VRIJEME

 
Rukovoditelj sektora za razvoj i održavanje
 
Poslovi radnog mjesta:
  odgovoran za rad, radnu disciplinu i izvršavanje radnih obaveza unutar sektora,
odgovoran za planiranje, organiziranje i usmjeravanje izvršavanja aktivnosti u svrhu ostvarenja poslovnih ciljeva,
vodi brigu o uspostavi i kontrolira uredno vođenje evidencija i svih drugih potrebnih baza podataka,
izrađuje mjesečne i godišnje planove sektora te izvještava, prati i odgovora za realizaciju istih,
sudjeluje u izradi svih poslovnih planova Društva,
vodi brigu o poduzimanju svih aktivnosti izrade, provedbe i kontrole poslovnih planova Društva,
vodi brigu o uspostavi i provođenju potrebnih mjera u svrhu zapošljavanja novih djelatnika,
odgovoran je za osmišljavanje, razvoj i implementacija novih procesa,
odgovoran je za provedbu svih aktivnosti utvrđenih poslovnim planovima sektora te brine o prihodima i rashodima,
predlaže mjere za unapređenje i racionalizaciju poslovanja,
predlaže razvojne projekte iz svog djelokruga rada,
brine o pravovremenom i pravilnom provođenju postupaka javne nabave u svom djelokrugu rada,
koordinira i posreduje u komunikaciji i radu između radne jedinice i Uprave Društva,
surađuje u radu s ostalim rukovoditeljima unutar Društva,
podnosi pisano izvješće o radu i aktivnostima unutar sektora,
rukovodi i koordinira izvršenje radnih zadataka iz svog djelokruga,
odgovoran za pravilno iskazivanje radnih sati djelatnika te za pravilnu primjenu kadrovske politike društva,
komunicira sa vanjskim partnerima, državnim, županijskim i drugim institucijama,
odgovoran o ispravnom funkcioniranju plinske baklje i bazena procjednih i oborinskih voda
obavlja i druge poslove po nalogu direktora.
Uvjeti: VSS (građevinske struke)
4 godine radnog iskustva u struci
poznavanje rada na računalu i informatičkim programima iz područja rada ( AUTOCAD i Microsoft office )
razvijene organizacijske i komunikacijske vještine te sklonost timskom radu

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
  ž ivotopis
diplomu s potrebnom stručnom spremom
potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka o radno pravnom statusu ( iz evidencije HZMO-a)

Sva dokumentacija prilaže se u preslici. Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, ali je kandidat koji bude odabran dužan dostaviti na uvid dokumente u izvorniku.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Radniku se podmiruju troškovi prijevoza na posao i s posla sukladno odredbama Kolektivnog ugovora, kao i sva prava utvrđena u istom.
Sa odabranim kandidatom zaključiti će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme, uz reguliranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.
 
Rok za podnošenje prijave je 15.06.2023. godine. Razmatrati će se prijave koje Društvo zaprimi do 12:00 sati.
 
Prijave se dostavljaju u zatvorenim kovertama na adresu:
 
USLUGA POREČ d.o.o., Mlinska 1, Poreč,
s naznakom:
„Prijava na natječaj za radno mjesto Rukovoditelj Sektora za razvoj i održavanje“.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu.
 
Temeljem članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17, 98/19 i 84/21) kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti dužni su dostaviti sve dokaze iz citiranih odredbi Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166
 
Kandidat koji se, sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, 157/2013, 152/2014, 39/2018 i 32/2020), poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Pridržava se pravo testirati kandidate te poništiti natječaj bez obveze da se kandidatima obrazlažu razlozi poništenja. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 ( petnaest ) dana od donošenja odluke.
 
Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i na muški i na ženski rod, bez obzira na to u kojem se rodu koristili.
 
Ovaj natječaj objavljuje se na oglasnoj ploči Društva, te na mrežnim stranicama Usluge Poreč d.o.o.: www.usluga.hr . Obavijest o raspisivanju natječaja objavljuje se u javnom glasilu, te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 
Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost društvu Usluge Poreč d.o.o. da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu zapošljavanja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči. Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama voditelja obrade – Usluga Poreč d.o.o..
Prava kandidata i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke može vidjeti na mrežnoj stranici Usluga Poreč d.o.o. www.usluga.hr .
 
 
  Komisija za provedbu natječaja
 
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
133829820
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.