Ravnatelj/ica centra za pružanje usluga u zajednici varaždin  HZZ OGLAS

8 dana do isteka
Poslodavac:
Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin
Kategorija:
Mjesto rada:
Varaždin
Rok prijave:
30.03.2023.

O poslu

Mjesto rada:
VARAŽDIN, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Informatička znanja:
Potrebno poznavanje osnova informatike excel
word
internet
Radno iskustvo:
5 godina
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; reizbor
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin
Kontakt:
pisana zamolba: 42 000 Varaždin, Graberje 33
Ostale informacije:
Na temelju članka 39. stavak 2., 40. i 41.(NN 76/1993., 29/1997., 47/1999., 35/2008., 127/2019., 151/2022.) Zakona o ustanovama , članka 205. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22 , 119/22 i članka 29. i 30 Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici i Odluke Upravnog vijeća Centra za pružanje usluga u zajednici , raspisuje: N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za pružanje usluga u zajednici Varaždin UVJETI: Za ravnatelja/icu Centra za pružanje usluga u zajednici Varaždin (u daljnjem tekstu:Centar) može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:
Uvjeti: hrvatsko državljanstvo,
završen specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, medicine, sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije, ekonomije, javne uprave, informatike ili završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili nastavnika ili završen studij iz polja likovne ili glazbene umjetnosti,
dokaz o traženom radnom iskustvu u struci od najmanje 5 godina (potvrde dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog iskustva ili preslike ugovora o radu iz kojih je vidljivo ostvareno radno iskustvo u struci),
nepostojanje zapreke iz članka 261. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi

Ravnatelja/icu Centra imenuje na prijedlog Upravnog vijeća Gradsko vijeće Grada Varaždina na vrijeme od četiri (4) godine.
Upravno vijeće Centra će s izabranim/om kandidatom/kandidatkinjom za radno mjesto ravnatelja/ice, nakon donošenje odluke o imenovanju, sklopiti Ugovor o radu u punom radnom vremenu u trajanju od četiri (4) godine. Kandidati/kandidatkinje za ravnatelja/icu uz pisanu prijavu na natječaj i životopis, trebaju priložiti (može i u preslici) slijedeće dokaze o ispunjavanju natječajnih uvjeta: Životopis, vlastoručno potpisan,
Dokaz o hrvatskom državljanstvu (kao dokaz hrvatskog državljanstva), može i putovnica ili osobna iskaznica,
Diplomu (kao dokaz o stečenom akademskom zvanju i akademskom stupnju),
Potvrdu ili uvjerenje poslodavca o ostvarenom radnom stažu na poslovima traženog akademskog zvanja i akademskog stupnja (kao dokaz da kandidat/kandidatkinja ima najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju,
Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (sa sadržajem sukladnim članku 2. Pravilnika o elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa),
Izjava kandidata/kandidatkinje da ne postoji zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi,
Uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 30 dana od dana objave natječaja,
Program rada i razvoja ustroja ustanove za mandatno razdoblje od četiri godine.

Kandidat/kandidatkinja koji/a se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužan/na je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su Objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf. Prijave na natječaj s pripadajućom dokumentacijom podnose se na adresu: Centar za pružanje usluga u zajednici 42 000 Varaždin, Graberje 33 s naznakom: „NATJEČAJ ZA RAVNATELJ-A/ICU – NE OTVARATI“, u roku od petnaest (15) dana od dana objave natječaja. Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati/kinje natječaja su izričito suglasni/e da Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Centar zadržava pravo poništenja natječaja.
Kandidati/kandidatkinje će biti pismeno obaviješteni/e o izboru u roku od četrdeset i pet (45) dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
131215642
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.