Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 31.01.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pomoćnik/pomoćnica starijih i nemoćnih - zaželi  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
Kategorija:
Mjesto rada:
Delnice
Rok prijave:
31.01.2023.

O poslu

Mjesto rada:
DELNICE, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
2
Razina obrazovanja:
Osnovna škola niži razredi
Završena osnovna škola
Srednja škola 3 godine
Srednja škola 4 godine
Uvjeti na radnom mjestu:
Terenski rad
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
Kontakt:
osobni dolazak: KRUŽNA 7, RIJEKA
pisana zamolba: Kružna 7, Rijeka
e-mailom: [email protected]
Ostale informacije:
Ostale informacije: Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, klasa: 983-01/22-01/13, urbroj: 524-07-02-01/3-22-37, od 6. prosinca 2022. te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.u sklopu programa „Zaželi – faza III“, projekta Zaželi -„Zajedno Možemo Sve! II“ kodni broj UP.02.1.1.16.0154 od 12.prosinca 2022., Društvo multiple skleroze Primorsko – goranske županije - korisnik projekta, sukladno zakonsko statutarnim ovlastima za zastupanje po opunomoćeniku, raspisuje
JAVNI OGLAS
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u projektu Zaželi -„Zajedno Možemo Sve! II“ – zaposlenica za pomoć u kući
Društvo multiple skleroze Primorsko – goranske županije raspisuje Javni oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u projektu Zaželi -„Zajedno Možemo Sve! II“ programa “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III” za radno mjesto – zaposlenica za pomoć u kući:
- zaposlenice za područje Gorskog kotara ( Čabar / Vrbovsko / Mrkopalj / Delnice )

Projekt Zaželi -„Zajedno Možemo Sve! II“ UP.02.1.1.16.0154, sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020 iz programa “Zaželi – faza III,“ sukladan je s europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU. Naglasak je na promicanju socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, uključivanjem kao sudionica nezaposlenih žena koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim i/ili nemoćnim osobama, čime će se smanjiti i socijalna isključivost kako zaposlenih žena tako i krajnjih korisnika.
Razina obrazovanja:
– nezavršena osnovna škola
– završena osnovna škola
– završena srednja škola 3 godine
– najviše završena srednja škola 4 godine
Predviđeno trajanje zaposlenja: do 6 mjeseci uz obvezni probni rad u trajanju od 15 dana.
Opis poslova: obavljanje kućanskih poslova (pospremanje i čišćenje kuće, donošenje ogrjeva, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, organiziranje pranja i glačanja rublja i drugi kućanski poslovi), briga o higijeni i osobnom izgledu, usluga plaćanja računa i nabave namirnica, lijekova i drugih potrepština, pomoć pri odlasku u šetnju, pomoć u socijalnoj integraciji i obavljanje drugih svakodnevnih poslova.
Svaka žena će pružati potporu i podršku za najmanje 6 krajnjih korisnika.
Za prijam u radni odnos kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
1. nezaposlene žene prijavljene na evidenciju nezaposlenih HZZ-a, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem (bez završene osnovne škole, završenom osnovnom školom, odnosno najviše završenom srednjom školom), s naglaskom na teže zapošljive/ranjive skupine:
2. žene od 50 godina i više,
3. žene s invaliditetom,
4. žrtve trgovanja ljudima,
5. žrtve obiteljskog nasilja,
6. azilantice,
7. žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
8. liječene ovisnice o drogama,
9. povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
10. pripadnice romske nacionalne manjine,
11. beskućnice i
12. dodatne ranjive skupine definirane od strane korisnika projekta.

Kandidatkinje moraju minimalno ispunjavati uvjet naveden pod točkom 1, a one koje ispunjavaju jedan ili više uvjeta teže zapošljivih/ranjivih skupina navedenih pod točkama od 2 do 12 imaju prednost pri zapošljavanju.
Pri prijavi na Javni oglas kandidatkinje su dužne priložiti :
– životopis (uz obveznu naznaku kontakt telefona i vlastoručno potpisan životopis),
– presliku iskaznice (osobna ili boravišna),
– presliku dokaza o najvišoj razini obrazovanja,
– osobe bez škole trebaju dostaviti vlastoručno potpisanu Izjavu da nemaju završenu osnovnu školu,
– potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom prijaviteljica dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon objave Javnog oglasa) te
- dokazna dokumentacija o pripadnosti ovisno o ranjivoj skupini kojoj pripada.
Prijave se dostavljaju od dana objave Javnog poziva putem obveznog partnera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i traje najkasnije do 31.01.2023. Javni oglas objaviti i na web stranici Društva multiple skleroze Primorsko – goranske županije.
Prednost pri zapošljavanju imaju žene pripadnice teže zapošljivih ranjivih skupina pod uvjetom da dostave odgovarajuću dokaznu dokumentaciju ovisno o ranjivoj skupini kojoj pripada i to za:
1.Žene od 50 godina i više – osobna ili boravišna ili iskaznica stranca pod privremenom zaštitom;
2.Osobe s invaliditetom - nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom;
3.Žrtve trgovanja ljudima - uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtava trgovanja ljudima;
4.Žrtve obiteljskog nasilja - uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtava obiteljskog nasilja;
5.Azilantice - odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP;
6.Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. - rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji;
7. Liječene ovisnice - potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama;
8. Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci - potvrda o otpuštanju;
9. Pripadnice romske nacionalne manjine - izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini;
10. Beskućnice - rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilištu/prenoćištu odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilištu/prenoćištu ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je korisnik usluga ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik.
11. Pripadnice ostalih ranjivih skupina definirane od strane korisnika:
11.1 Samohrane majke - Potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine – za samohrane majke;
11.2. Majke s troje i više djece - potvrda /uvjerenje ili drugi pravni dokument iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ciljane skupine ( rodni list djece ).
S kandidatkinjama prijavljenim na Javni oglas koje su podnijele pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete Javnog oglasa provest će se razgovor (intervju) s povjerenstvom za provedbu Javnog oglasa.
Kandidatkinje će biti obaviještene u roku do 3 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, objavom na web stranici o vremenu i mjestu obavljanja intervjua i na broj telefona odnosno SMS porukom, naveden u obrascu prijave kandidata.
Ako kandidatkinja ne pristupi po zakazanom pozivu na intervju, smatrat će se da je povukla prijavu na oglas.
Odluka o odabiru kandidatkinja biti će objavljena na web stranici Društva multiple skleroze Primorsko – goranske županije www.dmspgz.hr .
Očekivani početak rada 01.02.2023.
Predviđena plaća je u iznosu minimalne plaće u skladu s važećom Uredbom Vlade RH o visini minimalne plaće za tekuću godinu sa svim pravima propisanim Zakonom o radu.
Isprava o školskoj spremi i drugi dokazi se prilažu u neovjerenoj preslici koje je potrebno prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog oglasa ne smatra se prijavljenom kandidatkinjom po Javnom oglasu.
Prijavom na Javni oglas osoba jamči istinitost podataka i daje privolu Društvu multiple skleroze Primorsko – goranske županije za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u obrascu prijave te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, a u svrhu odabira kandidatkinja te daje privolu za obavješćivanje putem web stranice www.dmspgz.hr ili na broj telefona naveden u obrascu prijave. Prikupljeni podaci neće se koristiti u druge svrhe.
Prijave se podnose e-mailom na adresu [email protected] ili u papirnatom obiliku u omotnici u Društvo multiple skleroze Primorsko – goranske županije, Kružna 7, Rijeka, poštom ili osobno.
Osobna dostava od 08,00 do 14,00 za vrijeme redovnog radnog vremena, zaključno s 31.01.2023., bez obzira na način dostave. Podnositeljica prijave samostalno određuje način dostave prijave na oglas i sama snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave poštanskom pošiljkom u ostavljenom roku dostave.
Poslodavac: Društvo multiple skleroze Primorsko – goranske županije, Kružna 7, Rijeka
Dodatne informacije na kontakt telefon: 051/214-595 ili email : [email protected]
Obavijest o rezultatima bit će objavljena na službenim stranicama korisnika, najkasnije 10 dana od isteka roka za dostavu prijava.
Društvo multiple skleroze Primorsko – goranske županije zadržava pravo poništenja Javnog oglasa, bez posebnog objašnjenja.
Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
129728645
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.