Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 08.02.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Odgojitelj/ica predškolske djece  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Dječji vrtić "Morski konjić" - Scuola materna "Cavalluccio marino"
Kategorija:
Mjesto rada:
Tar-Torre
Rok prijave:
08.02.2023.

O poslu

Mjesto rada:
TAR-TORRE, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
2
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
Djelomično
Poslodavac:
Dječji vrtić "Morski konjić" - Scuola materna "Cavalluccio marino"
Kontakt:
najava na telefon: 052 825144
mobitel: 098 4430055
pisana zamolba: Brajde 31A, 52465 Tar-Torre
e-mailom: [email protected]
Ostale informacije:
Na temelju članka. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22.), članka 42. Statuta Dječjeg vrtića „Morski konjić“ – Scuola materna „ Cavalluccio marino“ i Odluke Upravnog vijeća od 30.01.2023. Upravno vijeće, raspisuje

NATJE Č A J
za prijem radnika na radno mjesto

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE - 2 izvršitelja (m/ž) za rad u Dječjem vrtiću „Morski konjić“ – Scuola materna „Cavalluccio marino“, na neodređeno puno radno vrijeme.
Uvjeti su: članak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i to:
Poslove odgojitelja djece od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu može obavljati osoba koja je završila studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu odgojitelja, a koji može biti:
a) preddiplomski sveučilišni studij,
b) preddiplomski stručni studij,
c) studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima,
d) diplomski sveučilišni studij,
e) specijalistički diplomski stručni studij.

Uz vlastoručno potpisanu pisanu zamolbu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju, u preslici: životopis,
presliku dokaza o stručnoj spremi,
potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO (ne stariju od dana objave natječaja),
uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika (prilikom eventualnog zaposlenja kandidata poslodavac utvrđuje zdravstvenu sposobnost radnika),
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi postupak za kazneno djelo navedeno u čl. 25. Zakona, ne starije od dana objave natječaja,
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi postupak za prekršaj naveden u čl. 25. Zakona, ne starije od dana objave natječaja,
potvrda Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene mjere iz članka 25. Zakona, ne starija od dana objave natječaja,
izjava kandidata o nepostojanju zapreka iz čl. 25. Zakona za prijem u radni odnos (vlastoručno potpisana),
izjava o suglasnosti kandidata za potvrđivanje testiranja i provjeru sposobnosti,
dokaz o državljanstvu,
presliku rodnog lista.

U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova koje ispunjavaju propisane uvjete.

Uvjeti: Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21) koji u trenutku odnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.
Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

Prijave s traženom dokumentacijom mogu se dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom “ZA NATJEČAJ-ODGOJITELJ/ICA“ osobno ili poštom na adresu:
Dječji vrtić „Morski konjić“ – Scuola materna „Cavalluccio marino“, Brajde 31A, 52465 Tar – Torre ili elektroničkim putem na e-mail: [email protected]

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijave. Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat dužan je priložiti originale ili ovjerene preslike gore traženih dokumenata. Ugovor o radu se sklapa uz uvjet probnog rada u trajanju od šest mjeseci. Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
Prijave na natječaj predaju se u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Morski konjić“ – Scuola materna „Cavalluccio marino“, te na internetskim stranicama Dječjeg vrtića „Morski konjić“ – Scuola materna „Cavalluccio marino“ ( www.dvmorskikonjic.hr ).
Samom prijavom na natječaj smatrat će se da kandidat daje priliku za objavljivanje i obradu svojih osobnih podataka.

Kandidati će biti izvješćeni o rezultatima putem mrežne stranice vrtića na način da se objavi popis imena i prezimena kandidata koji su odabrani.

Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor.

Natječaj je objavljen dana 31.01.2023. i traje do 08.02.2023. godine.

KLASA: 112-02/23-02/01
URBROJ: 2163-36-1-54-61-01-23-1
Tar, 30.01.2023.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
129931358
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.