Odgajatelj/ica  HZZ OGLAS

Danas istječe
Poslodavac:
Dom za odgoj djece i mladeži - Pula
Kategorija:
Mjesto rada:
Pula-Pola
Rok prijave:
22.03.2023.

O poslu

Mjesto rada:
PULA-POLA, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
Dom za odgoj djece i mladeži - Pula
Kontakt:
pisana zamolba: Boškovićev uspon 6, 52100 Pula
Ostale informacije:
Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22 i 47/18) i članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18 i 3/19) i članka36 Statuta Doma za odgoj djece i mladeži Pula, ravnateljica Doma za odgoj djece i mladeži Pula, raspisuje N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu Odgajatelj/ica - 1 izvršitelj/ica na neodređeno i puno radno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 mjeseci
Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij socijalne pedagogije, socijalnog rada ili psihologije,
nepostojanje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20,138/20),
poznavanje rada na računalu
poželjno najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u struci
Iznimno, pružatelj usluga može zaposliti izvršitelje sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem socijalne pedagogije, socijalnog rada ili psihologije ili izvršitelje sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem pedagogije ili izvršitelje sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem iz područja društvenih ili humanističkih znanosti. Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis
dokaz o hrvatskom državljanstvu
dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određenih ovim natječajem (presliku diplome),
dokaz o ukupnom radnom iskustvu ne starije od 30 dana od dana objave natječaja (presliku potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke (presliku potvrde poslodavca iz koje je vidljivo na kojim je poslovima kandidat radio, presliku rješenja o rasporedu, presliku ugovora o radu i dr.),
uvjerenje da kandidat/kinja nije pravomoćno osuđen/a i da protiv kandidata/kinje nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja).
Priložena dokumentacija dostavlja se u preslici na hrvatskom jeziku, uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora istu dostavi u izvorniku ili ovjerenoj presilici. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke, kontakt podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati. Kandidat/kinja koji/a se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Dom za odgoj djece i mladeži Pula, Boškovićev uspon 6, 52100 Pula, s naznakom: »Za natječaj ODGAJATELJ«. Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.O rezultatima natječaja podnositelji prijave biti će pismeno obaviješteni.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
131330922
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.