Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 16.06.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Njegovatelj/ica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Dom za starije i nemoćne osobe 'Atilio Gamboc' Umag
Kategorija:
Mjesto rada:
Umag-Umago
Rok prijave:
16.06.2023.

O poslu

Mjesto rada:
UMAG-UMAGO, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
2
Razina obrazovanja:
Završena osnovna škola
Poznavanje stranih jezika:
Talijanski jezik
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
Djelomično
Poslodavac:
Dom za starije i nemoćne osobe 'Atilio Gamboc' Umag
Kontakt:
pisana zamolba: 154. brigade Hrvatske vojske 5, 52470 Umag
Ostale informacije:
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE „ATILIO GAMBOC“ UMAG CENTRO PER ANZIANI E DISABILI „ATILIO GAMBOC“ UMAGO ULICA 154. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 5 52470 UMAG OIB: 72427815354
U Umagu, 01. lipnja 2023. godine Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (N.N.br.157/13,152/14,99/15,52/16,16/17,130/17, 78/19, 18/22) i članka 43. Statuta Doma, zaključka Gradonačelnika i suglasnosti Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag, Ravnateljica Doma raspisuje
NATJEČAJ za prijem u radni odnos NJEGOVATELJ / ICA Dva (2) izvršitelja (m/ž) na neodređeno radno vrijeme u punom radnom vremenu


UVJETI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) te sljedeće posebne uvjete: AD 1. NJEGOVATELJ / ICA najmanje osnovnoškolsko obrazovanje i završen program osposobljavanja za poslove njegovatelja starijih i nemoćnih osoba
Posebni uvjeti - poznavanje talijanskog jezika
Probni rad – 3 mjeseca
Na Natječaj se mogu javiti oba spola. U radni odnos ne može biti primljena osoba kod koje se utvrdi da za to postoje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13,152/14,99/15,52/16,16/17,130/17 i 78/19). U radni odnos mogu biti primljene i osobe koje ne poznaju talijanski jezik, uz obvezu da u roku od godinu dana od dana primanja u radni odnos steknu potvrdu o poznavanju istoga. Sa kandidatima prijavljenim na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete a koji temeljem kompetencija navedenih u životopisu uđu u uži krug izbora, Ravnateljica i Upravno vijeće Doma ili posebno Povjerenstvo koje će biti oformljeno za provedbu natječajnog postupka, obaviti će intervju, o čemu će kandidati biti obaviješteni pismenim putem. Ako kandidat ne pristupi intervjuu u utvrđeno vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne Novine“ broj 121/17,98/19 ) da uz prijavu na natječaj dostave i dokaze iz članka 103. stavka 1. prethodno navedenog Zakona; Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 Pozivaju se osobe iz čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ 84/21.) da uz prijavu na natječaj dostave i dokaze iz članka 49. prethodno navedenog Zakona. Poveznica na Internet stranici Narodnih novina: https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2021/84/1555 Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se potražiti na sljedećim poveznicama: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf odnosno https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne Novine“ broj 121/17.98/19) , čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 32/19;57/92;77/92;27/93;2/94;76/94;108/95;108/96;82/01;103/03;148/13 i 98/19), čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13;152/14;39/18 i 32/20) dužan se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta ovim oglasom, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. OBVEZNA DOKUMENTACIJA: Uz prijavu na Natječaj kandidati moraju dostaviti slijedeće dokumente: životopis,
presliku osobne iskaznice,
presliku diplome/svjedodžbeo završenoj školi (dokaz stručnosti prema uvjetima iz Natječaja) – obična preslika,
uvjerenje o završenom tečaju za Njegovatelja starijih i nemoćnih osoba
dokaz ili izjavu o poznavanju talijanskog jezika
elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ( u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrdu za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda HZMO ( ne starije od 30 dana, računajući od dana objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje)- obična preslika
elektronički zapis ili obična preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starijeg od tri mjeseca, računajući od dana objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).
Prijave na Natječaj s potrebnim dokazima o ispunjenju uvjeta slati na adresu: Dom za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag Ulica 154. brigade Hrvatske vojske br. 5. 52470 Umag „Prijava po Natječaju za prijem u radni odnos – ne otvaraj“ U razmatranje će se uzeti samo pravovaljane i pravovremeno pristigle prijave. Pravovaljana prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu, u obliku navedenom u oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravovaljanu i pravodobnu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se prijavljenim kandidatom, a toj osobi će biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će biti navedeni razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti. Oglas je otvoren 15 (petnaest) dana od dana objave na mrežnim stranicama www.umag.hr; www.dom-umag.hr; www.hzz.hr; www.burza rada hr te oglasnim pločama Grada Umaga, Doma „Atilio Gamboc“ Umag, Burzi rada i HZZ-a ispostava Umag. O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, dostavom obavijesti o prijemu na rad izabranog kandidata ili dostavom odluke o poništenju oglasa. Ravnateljica: ____________________ Diana Lekić, dipl. oec.Opis posla: obavlja poslove zbrinjavanja i njege korisnika; obavlja osobnu higijenu korisnika (umivanje, pranje, češljanje, presvlačenje, rezanje noktiju, šišanje, sprečavanje komplikacija dugotrajnog ležanja, kupanje korisnika)
svakodnevno presvlači i namješta krevete; donosi i odnosi posude za obavljanje fizioloških potreba i vrši dezinfekciju istih i dezinfekciju radnih površina
vrši prevenciju kod dekubitusa, mjeri temperaturu
vrši podjelu obroka, hrani nepokretne korisnike, provodi postupke enteralne prehrane (hranjenje per os, preko hranidbene sonde, gastrostome), vrši skupljanje posuđa na odjelu zdravstvene njege
pomaže i sudjeluje u radu medicinske sestre/tehničara u izvođenju zahvata zdravstvene njege i prema nalogu daje peroralnu terapiju
provodi higijenu i dezinfekciju okoliša korisnika
provodi postupke higijene i njege održavanja stoma, kateteriziranog mokraćnog mjehura i oboljele usne šupljine
brine o osobnim stvarima korisnika i sudjeluje u izradi popisa stvari umrlog korisnika
vrši njegu umirućeg korisnika i postupa s umrlim u skladu s procedurom; obavlja poslove vezane uz otpremu umrlog korisnika
preuzima rublje, posteljinu i odjeću korisnika i odnosi na pranje
priprema i/ili prati korisnike na preglede i/ili na bolničko liječenje
brine se za human odnos prema korisniku i razvija dobre međuljudske odnose
sudjeluje i provodi primopredaju službe za njegovatelje pisanim i usmenim putem, radi u smjenama
obavezno evidentiranje pruženih usluga korisniku u „Sestrinskom sustavu“ (Nurse Tab) i u programu „Domek“,modul medicinski odjel, prema potrebi
sudjeluje u organiziranju protupožarne zaštite obavlja druge poslove po nalogu voditelja Odjela i Ravnatelja
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
133827700
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.