Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 13.10.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Njegovatelj/ica  HZZ OGLAS

- dan do isteka
Poslodavac:
Dom za starije osobe 'Domenico Pergolis' Rovinj - Casa per anziani 'Domenico Pergolis' Rovigno
Kategorija:
Mjesto rada:
Rovinj-Rovigno
Rok prijave:
13.10.2022.

O poslu

Mjesto rada:
ROVINJ-ROVIGNO, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Završena osnovna škola
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Dom za starije osobe 'Domenico Pergolis' Rovinj - Casa per anziani 'Domenico Pergolis' Rovigno
Kontakt:
pisana zamolba: Carducci 18, 52210 Rovinj
Ostale informacije:
Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22), ravnateljica Doma za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj – Casa per anziani „Domenico Pergolis“ Rovigno, raspisuje
N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta
3.Njegovateljica/njegovatelj 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, probni rad 1 mjesec
Uvjeti: Završeno osnovnoškolsko obrazovanje i tečaj za njegu Poznavanje talijanskog jezika 1 godina radnog iskustva
U dokumentaciji za natječaj potrebno je priložiti :
Vlastoručno potpisanu zamolbu sa kontakt podacima ( e-mail adresa, broj mobitela ili telefona) Životopis Važeću osobnu iskaznicu, vojnu iskaznicu ili putovnicu, a u slučaju da ne posjeduje ni jednu od navedenih isprava – domovnicu Diplomu/svjedodžbu o završenom školovanju za radno mjesto pod rednim brojem 1 i 2., Dokaz o položenom stručnom ispitu za radno mjesto pod rednim brojem 1 i 2., Važeće odobrenje za samostalan rad (licenca ) za radna mjesta pod rednim brojem 1 i 2., Svjedodžbu o završenom osnovno školskom obrazovanju i položenom tečaju za njegu za radno mjesto pod rednim brojem 3. i 4., Vlastoručno potpisana izjava o poznavanju talijanskog jezika za radna mjesta pod rednim brojem 1-4. Vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu za radno mjesto pod rednim brojem 1 i 2. Dokaz o radnom stažu (elektronički zapis radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne stariji od 30 dana od dana objave natječaj za radna mjesta od 1-4. Potvrda poslodavca ili drugu ispravu (ugovor o radu, rješenje) kojom se dokazuje traženo radno iskustvo za radno mjesto pod red.br. 1. i 2. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja) za radna mjesta pod rednim broje 1-4

Kandidati cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u preslici na hrvatskom jeziku, dok će izabrani kandidat biti pozvan da iste dostave na uvid u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke, kontakt podatke i priloge navedene u natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili nepotpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja.
Napomena: Dokaz da kod pojedinog kandidata/kinje ne postoji zapreka iz članka 261. st. 1 Zakona o socijalnoj skrbi ( Narodne novine br. 18/22 i 46/22) pribaviti će po službenoj dužnosti Dom, i uvjet je za sklapanje Ugovora o radu.
Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju izričitu suglasnost Domu za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj – Casa per anziani „Domenico Pergolis“ Rovigno da u njoj navedene osobne podatke obrađuje u svrhu provedbe natječaja - zapošljavanja, u svrhu sklapanja ugovora o radu, da ih objavljuje na svojim internetskim stranicama i oglasnoj ploči u svrhu kontaktiranja i informiranja podnositelja prijave, te u svrhu upoznavanja javnosti o donesenim odlukama.
Osobni podaci obrađuju se i pohranjuju i temeljem ispunjenja pravnih obveza voditelja obrade.
Osobni podaci biti će zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim pozitivnim zakonskim propisima i aktima Voditelja obrade.
Podnositelji prijave prije njenog podnošenja mogu se upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njihovim osobnim podacima, upravljanja privolama i ostalog koja proizlaze iz Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem web stranice voditelja obrade - www.domzaodrasle-dp.hr.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijema u javnu službu sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“Narodne novine” 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (“Narodne novine” 33/92 do 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanja osoba s invaliditetom (“Narodne novine” 157/13, 152/14 i 39/18), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na prednost prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na prednost prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanja osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete mogu se obaviti razgovori, te po potrebi provesti dodatno testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidati/kinje primaju u radni odnos.
Kandidat koji se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, Dom neće dati prednost pri zapošljavanju ako se po provedenom dodatno testiranju utvrdi da se kandidat/kinja ne preporuča ili da se izrazito ne preporuča.
Prijave na natječaj se s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju poštom na adresu: Dom za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj, Carducci 18, 52210 Rovinj ili se mogu predati osobno u ured administrativne referentice radnim danom od ponedjeljka do petka od 08:00 do 14:00 sati, s naznakom „Za natječaj – ne otvarati“ i obavezno navesti radno mjesto za koje se prijavljuje..
Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Dom za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj- Casa per anziani „Domenico Pergolis“ Rovigno zadržava se pravo poništenja javnog natječaja, odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
O rezultatima natječaja kandidati/kinje prijavljeni/e na natječaj će biti obaviješteni putem web-stranici Doma za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj – Casa per anziani „Domenico Pergolis“ Rovigno, (www.dom-dpergolis.hr, objave-natječaji), a sukladno članku 10. st.1. t. 10 Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15).
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
126858528
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.