Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 29.03.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik/ica talijanskog jezika  HZZ OGLAS

- dan do isteka
Poslodavac:
GLAZBENA ŠKOLA BRUNE BJELINSKOG DARUVAR
Kategorija:
Mjesto rada:
Daruvar
Rok prijave:
29.03.2023.

O poslu

Mjesto rada:
DARUVAR, BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
Radno vrijeme:
4 sata tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
Djelomično
Poslodavac:
GLAZBENA ŠKOLA BRUNE BJELINSKOG DARUVAR
Kontakt:
pisana zamolba: Trg Presvetog Trojstva 8, 43500 Daruvar
e-mailom: [email protected]
Ostale informacije:
N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

nastavnik/ica talijanskog jezika – 1 izvršitelj/-ica na neodređeno nepuno radno vrijeme (2 sata nastave tjedno),

Uz pisanu, vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti: životopis, presliku diplome odnosno dokaza o stečenoj stručnoj spremi, presliku dokaza o državljanstvu, uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) – ne starije od dana raspisivanja Natječaja – izvornik, elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – izvornik.
U prijavi na natječaj kandidati su dužni navesti e-mail adresu na koju će im biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja Ugovora o radu dužne na uvid predočiti izvornike isprava.
Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani su člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) te člankom 17. Zakona o umjetničkom obrazovanju (NN RH, broj 130/11).
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN RH, broj 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN RH, broj 121/17, 98/19 i 84/21, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN RH, broj 84/21), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su dostupni na slijedećoj poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR. pdf Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN RH, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (NN RH, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave.
Natječaj je dana 21. ožujka 2023. godine objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Daruvar te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Brune Bjelinskog Daruvar te vrijedi do 29. ožujka 2023. godine. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:
Glazbena škola Brune Bjelinskog Daruvar Trg Presvetog Trojstva 8, 43500 DARUVAR, p.p. 86 „Za natječaj „
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati koji podnesu pravodobnu i potpunu prijavu na natječaj sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Brune Bjelinskog Daruvar, a koji se nalazi na poveznici: http://www.gsbbjelinskog.hr/glazbena1/images/PDFdokumenti/Pravilnik%20o%20na%C4%8Dinu%20i%20postupku%20zapo%C5%A1ljavanja.pdf Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj. Ako se na natječaj prijavi samo jedan kandidat, ne mora se provesti procjena odnosno vrednovanje. Ako se na natječaj nije javio niti jedan kandidat koji ispunjava uvjete natječaja, procjena odnosno vrednovanje mogu se provesti u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Brune Bjelinskog Daruvar.
Svaki kandidat prijavom na natječaj daje izričitu privolu Glazbenoj Školi Brune Bjelinskog Daruvar da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN RH, broj 42/18).
U svrhu provedbe natječajnog postupka, odnosno objave imena i prezimena na mrežnoj stranici Glazbene škole, kandidati trebaju popuniti i vlastoručno potpisati privolu za objavu osobnih podataka koja se nalazi na poveznici: https://www.gs-bbjelinskog.hr/index.php/about/ostali-dokumenti/pravo-na-pristup-informacijama/zastita-osobnih-podataka , u protivnom će se objaviti samo početno slovo imena i prezimena kandidata.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web-stranice Škole: http://www.gs-bbjelinskog.hr/index.php/dokumenti/natjecaji .
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
131534035
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.