Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 08.02.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Kuhar/ica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA 'GIUSEPPINA MARTINUZZI'
Kategorija:
Mjesto rada:
Pula-Pola
Rok prijave:
08.02.2023.

O poslu

Mjesto rada:
PULA-POLA, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 3 godine
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA 'GIUSEPPINA MARTINUZZI'
Kontakt:
pisana zamolba: Santoriova 1, 52100 Pula
e-mailom: [email protected]
Ostale informacije:
Sukladno članku 107. Zakona odgoja i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90 /11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) Osnovna škola – Scuola elementare Giuseppina Martinuzzi Pula-Pola raspisuje NATJEČAJ za popunjavanje slijedećih radnih mjesta Kuhar (m/ž), 40 sati tjednog radnog vremena na neodređeno vrijeme – matična škola

Kandidati moraju ispuniti uvjete po Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, -ispr., 90 /11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN 51/00, 56/00), Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 6/19 i 75/20), Pravilnika o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi (NN 40/2014), Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja OŠ-SE Giuseppina Martinuzzi Pula-Pola i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja OŠ-SE Giuseppina Martinuzzi Pula-Pola. „Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokazom o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. stavcima 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21) ) uz prijavu na natječaj dužni su dostaviti dokaze iz članka 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21). Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.“ Prijavi za natječaj kandidati moraju priložiti slijedeće dokumente (preslike): svjedodžbu ili diplomu o stečenoj stručnoj spremi
životopis
dokaz o državljanstvu
uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od trideset (30) dana

Svi dokazi prilažu se u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Prijave treba dostaviti tajništvu škole na adresu: Osnovna škola – Scuola elementare Giuseppina Martinuzzi Pula – Pola, Santoriova 1, 52100 Pula, sa naznakom „ Za Natječaj od 31. siječnja 2023." Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne ulaze na listu kandidata škola ne obavještava o razlozima istog. Na službenoj web- stranici škole, bit će objavljena uputa o terminu, mjestu i načinu održavanja procjene u Školi. Kandidati se neće posebno pozivati te ukoliko ne pristupe procjeni smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj. Kandidati koji podnesu pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će pozvani obvezno na razgovor (intervju) i/ili pisano testiranje. Poziv na razgovor (intervju) i/ili testiranje kandidatima, bit će objavljen na mrežnoj stranici škole. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole na način da se objavi ime i prezime kandidata koji su odabrani. Dostava rezultata svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na mrežnoj stranici škole. Ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve se kandidate izvješćuje istim tekstom obavijesti o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, pri čemu se kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom. Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Osnovnoj školi – Scuola elementare Giuseppina Martinuzzi Pula-Pola da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu zapošljavanja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora o radu, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči. Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenih zakonskim propisima, Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva i odluka voditelja obrade. Prava kandidata i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke možete vidjeti na web stranici škole http://os-giuseppina-martinuzzi-pu.skole.hr/za_tita_osobnih_podataka_la_tutela_dei_dati_personali. Pula, 31. siječnja 2023. KLASA: 112-03/23-01/03 URBROJ: 2163-7-7/01-55-51-01-23-01
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
129949635
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.