Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 06.12.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Domar/domarka  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA DOMJANIĆA
Kategorija:
Mjesto rada:
Sveti Ivan Zelina
Rok prijave:
06.12.2022.

O poslu

Mjesto rada:
SVETI IVAN ZELINA, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
Radno vrijeme:
20 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA DOMJANIĆA
Kontakt:
osobni dolazak: IVANA GUNDULIĆA 2, SVETI IVAN ZELINA
pisana zamolba: Ivana Gundulića 2, 10380 Sveti Ivan Zelina
Ostale informacije:
N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta 1.DOMARA/KE u OŠ Dragutina Domjanića, Sv. I. Zelina, na nepuno radno vrijeme, 20 sati rada tjedno, neodređeno. Uvjeti: opći u skladu sa Zakonom o radu (NN br. 93/14., 127/17. i 98/19.) te posebni u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 6/19. i 75/20), Pravilnikom o radu OŠ Dragutina Domjanića od 5. veljače 2015. i Pravilnikom o načinu i postupku te vrednovanju i procjeni kandidata za zapošljavanje u OŠ D. Domjanića od 6. lipnja 2019. godine. Uz prijavu kandidati trebaju priložiti: vlastoručno potpisanu prijavu, životopis, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata u RH ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi izdano u vrijeme trajanja natječaja, neovjerene preslike dokaza o stručnoj spremi (preslika diplome ili potvrda o stečenoj stručnoj spremi) i rodnog lista te HZMO-elektronički zapis o radnom stažu izdan u vrijeme trajanja natječaja. Isprave i dokumentacija predane u natječajnom postupku neće se vraćati nakon završetka istog. Kandidat koji bude izabran dužan je predočiti izvornike traženih isprava i dokumentacije prije zaključivanja ugovora o radu. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/16, 69/17). Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103.st.1.Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49.st.1.Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( „Narodne novine“, br. 157/13., 152/14., 39/18i 32/20.) pored dokaza o ispunjenju traženih uvjeta iz natječaja dužan/a je uz prijavu priložiti i rješenje o invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Kandidat/kanja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo ostvarivanje spomenutog prava, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i/ili nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidat koji ne podnese pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja. U slučaju potrebe, zadržava se pravo na traženje dostave dodatnih dokaza o ispunjavanju zakonskih pretpostavki za zapošljavanje, a prije donošenja odluke o izboru kandidata. Osobni podaci kandidata prikupljaju se radi provedbe natječajnog postupka za zapošljavanje u osnovnoj školi i neće se koristiti u druge svrhe. Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera kompetencija kandidata putem intervjua (najmanje pet kandidata). Točna informacija o mjestu, trajanju i vremenu održavanja prethodne provjere kompetencija, područje provjere, kao i pravni i drugi izvori za pripremu kandidata objavit će se na Internet stranici škole: http://www.os-ddomjanic-zelina.skole.hr. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri kompetencija, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Vlastoručno potpisane prijave dostaviti osobno u tajništvo škole ili poštom na adresu škole: Osnovna škola Dragutina Domjanića, 10 380 Sveti Ivan Zelina, I. Gundulića 2. s naznakom „za natječaj“ O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. S izabranim kandidatom sklopit će se ugovor o radu uz mogućnost ugovaranja probnog rada.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
128455075
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.