Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 20.05.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Diplomirani pravnik/ica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BIOGRAD NA MORU
Kategorija:
Mjesto rada:
Biograd Na Moru
Rok prijave:
20.05.2022.

O poslu

Mjesto rada:
BIOGRAD NA MORU, ZADARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BIOGRAD NA MORU
Kontakt:
pisana zamolba: Lošinjska 2A
Ostale informacije:
Na temelju članka 16. st.1. i 3. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN br. 61/18. i 3/19.) i članka 30. Statuta Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, KLASA: 011-02/21-01/01, URBROJ: 2198/16-14-01-21-4 od 07.09.2021. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru objavljuje NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme- zamjena za roditeljski dopust- za radno mjesto: – dipl. pravnik/ica ili mag. prava – stručni radnik/ica I. vrste – puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica. Uvjeti: – hrvatsko državljanstvo, – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava (VSS), – 12 mjeseci radnog staža u struci, – položen stručni ispit, uz iznimku propisanu čl. 257. i 258. Zakona o socijalnoj skrbi (NN, broj: 18/22 i 46/22), – probni rad 3 mjeseca, - poznavanje rada na računalu, – da ne postoji zapreka iz čl.261. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22 i 46/22). Uz prijavu su kandidati dužni priložiti: – životopis s telefonom za kontakt i adresu e-pošte, – preslik domovnice i osobne iskaznice, – preslik diplome, – uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana), – uvjerenje o položenome stručnom ispitu ili dostava dokaza iz čl.258. Zakona o socijalnoj skrbi, – potvrdu o radnom iskustvu: dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 1 godine. Prijava i životopis moraju biti vlastoručno potpisani. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat/kandidatkinja je dužan/na priložiti izvornike. Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, odluku, rješenje i dr.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje). Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843,(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf.). Kandidat koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaz o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49. st. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94., 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) dužan je, uz navedene dokaze, dostaviti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo ostvarivanje takvog prava, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje/obavijest o prestanku radnog odnosa, sporazum i drugo). Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan je, uz navedene dokaze, dostaviti rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje/obavijest o prestanku radnog odnosa, sporazum i drugo). Uredna prijava je ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju, a nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati. Kandidati/kandidatkinje koji se prijave na natječaj, a ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem, mogu se pozvati na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti te usmeni razgovor. Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Biograd na Moru da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Prijave se podnose u roku od 15 dana od objave natječaja na web stranici odnosno oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, osobno ili putem pošte, na adresu: Centar za socijalnu skrb Biograd na Moru, Lošinjska 2A, 23210 Biograd na Moru, s naznakom: »Za natječaj«. O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni putem web stranice Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru (www.czss-biogradnamoru.hr), a sukladno čl.10.st.1.toč.10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN RH, br:23/15. i 85/15.).
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
123159399
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.