Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 23.05.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Adminsitrativni referent - sudski zapisničar/ka  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OPĆINSKI SUD U ŠIBENIKU
Kategorija:
Mjesto rada:
Šibenik
Rok prijave:
23.05.2022.

O poslu

Mjesto rada:
ŠIBENIK, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OPĆINSKI SUD U ŠIBENIKU
Kontakt:
pisana zamolba: Šibenik, Stjepana Radića 81
Ostale informacije:
R E P U B L I K A H R V A T S K A OPĆINSKI SUD U ŠIBENIKU Stjepana Radića 81, OIB: 29399232217 URED PREDSJEDNIKA Broj: 7 Su-1127/2022-2 Šibenik, 13. svibnja 2022.g. Sukladno članku 61. stavku 11. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa i uprave od 03. svibnja 2022. KLASA: 119-03/22-04/18; URBROJ: 514-08-03-02-01/03-22-23, Općinski sud u Šibeniku raspisuje O G L A S za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radno mjesto administrativni referent - sudski zapisničar –1 (jedan) izvršitelj/ica - radno mjesto III. vrste na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice, mjesto rada Šibenik Stručni uvjeti: - srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, - najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i - položen državni stručni ispit. Osim navedenih uvjeta, kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima. U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima. Na oglas mogu se javiti osobe oba spola. Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 mjeseca. Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima. U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime , adresa stanovanja, broj telefona, mobitela, po mogućnosti e-mail adresu) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Ukoliko se prijava dostavlja za samo jedno radno mjesto potrebno je navesti broj tog radnog mjesta, odnosno mjesto rada. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti: - životopis - dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice) - presliku svjedodžbe - dokaz o položenom državnom stručnom ispitu, ako ga je kandidat/kinja položio/la 2 - dokaz o radnom iskustvu odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr. Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, (www.mpu.gov.hr), neposredno ili poštom na adresu: Općinski sud u Šibeniku, Stjepana Radića 81, 22000 Šibenik, uz naznaku »za oglas administrativnog referenta-sudskog zapisničara«. Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, priložiti propisane dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/2017., 98/2019. i 84/2021.), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj: 33/1992., 57/1992., 77/1992., 27/1993., 58/1993., 2/1994., 76/1994., 108/1995., 108/1996., 82/2001., 103/2003., 148/2013. i 98/2019.), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ("Narodne novine" broj: 84/2021.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 157/2013., 152/2014., 39/2018. i 32/2020.) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj: 155/2002., 47/2010., 80/2010. i 93/2011.), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine. Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednik Općinskog suda u Šibeniku. 3 Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju). Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web-stranici Općinskog suda u Šibeniku (sudovi.hr/ossi). Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web stranici Općinskog suda u Šibeniku (sudovi.hr/ossi). Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu. O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (mpu.gov.hr) i web-stranici Općinskog suda u Šibeniku. (sudovi.hr/ossi). Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (www.mpu.gov.hr).
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
123505464
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.