Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 30.01.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

1.3. 1 zdravstveno-laboratorijski tehničar/tehničarka – u djelatnosti laboratorijske dijagnostike u ispostavi delnice.  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE
Kategorija:
Mjesto rada:
Delnice
Rok prijave:
30.01.2023.

O poslu

Mjesto rada:
DELNICE, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE
Kontakt:
osobni dolazak: KREŠIMIROVA 52A, 51000 RIJEKA
pisana zamolba: Krešimirova 52A, 51000 Rijeka
e-mailom: [email protected]
putem linka: https://domzdravlja-pgz.hr/natjecaji/
Ostale informacije:
Opis posla 1. uzima i priprema biološki materijal, 2. obavlja biokemijske i hematološke pretrage , 3. sukladno utvrđenim obvezama Doma zdravlja po zaključenom Ugovoru sa HZZO, a prema rasporedu voditelja zdravstvenog odjela ili koordinatora ispostave, prikuplja i transportira laboratorijske uzorke iz ugovornih ordinacija na području biokemijskog laboratorija u kojem radi, Opći uvjeti: stručna sprema - završeno srednjoškolsko obrazovanje medicinskog usmjerenja - zdravstveno-laboratorijski tehničar (SSS)
Posebni uvjeti: važeće odobrenje za samostalan rad (licenca),
vozačka dozvola B-kategorije,
poznavanje rada na računalu.
Uz prijavu obavezno priložiti: vlastoručno potpisanu zamolbu,
životopis,
domovnicu (preslik),
dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome ili svjedodžbe),
uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslik),
uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od mjesec dana (preslik)
odobrenje za samostalan rad - licenca (preslik),
dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
preslika vozačke dozvole.
Probni rad dva mjeseca. Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku, uz obvezu izabranog kandidata da ih po izboru predoči u izvorniku. Zaprimljena prijavna dokumentacija ne vraća se podnositelju prijave na natječaj. Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod. Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, prijavom na natječaj, kandidat daje privolu Domu zdravlja Primorsko-goranske županije za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe natječajnog postupka. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s javnom objavom osobnih podataka (ime i prezime) na internetskoj stranici Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, a u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja i/ili prethodnog testiranja/intervjua. Detaljnije na: https://domzdravlja-pgz.hr/wp-content/uploads/2019/09/Izjava-o-povjerljivosti.pdf. Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su, u prijavi, pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima iz natječaja te, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19) dužni su, uz prijavu na natječaj, priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze iz članka 103. navedenog Zakona dostupne na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine„ broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) dužni su uz prijavu na natječaj priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos. Dom zdravlja Primorsko-goranske županije dostavljene podatke pristupnika na natječaj obrađuje sukladno odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u skladu s EU propisima, a u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja/oglasa u Narodnim novinama. Ako protekom roka za podnošenje prijava na natječaj pojedina radna mjesta ne budu popunjena, natječaj će biti otvoren do popune nepopunjenih radnih mjesta, o čemu će biti istaknuta obavijest na internetskoj stranici Doma zdravlja Primorsko-goranske županije. Prijave se podnose u zatvorenoj kuverti, preporučeno poštom, na adresu Dom zdravlja PGŽ-a, Rijeka, Krešimirova 52/a, s naznakom »Za natječaj pod točkom ___« ili na prijemni šalter pisarnice Doma zdravlja PGŽ, Krešimirova 52 A, Rijeka, prizemlje, soba br. 18, do kraja uredovnog radnog vremena stručnih službi ili elektronskom poštom na adresu [email protected] . Nepravovremena, nepotpuna i dokumentacija na stranom jeziku neće se razmatrati. Dom zdravlja Primorsko-goranske županije zadržava pravo za izbor kandidata provesti pisano ili usmeno testiranje odnosno provjeru znanja iz područja djelatnosti za radno mjesto za koje se natječaj provodi. Kandidat koji ne pristupi razgovoru/provjeri/testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Kandidati će biti pozivani na razgovor i/ili testiranje i/ili provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta putem elektronske pošte i/ili broja telefona/mobitela kandidata koji su naveli u prijavi. Dom zdravlja Primorsko-goranske županije pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj ili pojedinu točku natječaja, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema prijavljenim kandidatima. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru. DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
129678798
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.