Gospodarska kretanja 2016 - publikacija Hrvatske gospodarske komore

Gospodarska kretanja 2016 - publikacija Hrvatske gospodarske komore

Dostupni financijski izvještaji pojedinih tvrtki za prva tri kvartala 2015. godine „preuzak” su obuhvat (uzorak) da bi se mogao donijeti konzistentan zaključak, pa će tek obrada svih financijskih izvještaja dati odgovor kako su tvrtke poslovale u prošloj godini.

Financijski rezultati poslovanja poduzetnika: u 2014. znatno je poboljšan konsolidirani financijski rezultat.

Financijske izvještaje za 2014. godinu predalo je 104.470 poduzetnika, iz kojih se vidi da su ti poduzetnici ostvarili povećanje prihoda, i to za 19,7 milijardi kuna, dok su rashodi porasli za 13,7 milijardi kuna, što znači da su poslovni rezultati bili povoljniji u odnosu na prethodnu godinu. Naime, udio poduzetnika koji su poslovali s gubitkom (37,4 %) bio je manji nego 2008. godine, a pozitivan je konsolidirani financijski rezultat iznosio 9,75 milijardi kuna ili 2,4 puta više nego 2013. godine. Taj bi rezultat bio osjetno bolji u slučaju da Hypo Alpe Adria banka nije prenijela svoja potraživanja na društvo H-ABDUCO d. o. o. koje je zbog toga iskazalo gubitak u visini četiri milijarde kuna te je približno tom iznosu smanjilo i ukupan konsolidirani rezultat poslovanja svih tvrtki (banke, osiguravajuća društva i druge financijske institucije nisu obuhvaćene ovim izvještajima).

Najveći utjecaj na rast ukupnih prihoda imali su poslovni prihodi, odnosno prihodi od osnovne djelatnosti poduzetnika koji su povećani za 15,1 milijardu kuna (2,6 %). Pritom su prihodi od prodaje povećani za 13,9 milijardi kuna, i to dominantno pod utjecajem povećanja prihoda na inozemnom tržištu (zahvaljujući pristupanju Hrvatske Europskoj uniji). Međutim, i u 2014. je godini udio poduzetnika koji su poslovali na inozemnim tržištima ostao relativno nizak, točnije - samo je 13,8 % poduzetnika dio svojih prihoda ostvario na inozemnom tržištu.

Kod ukupnih rashoda najviše su povećani poslovni rashodi koji su u strukturi sudjelovali s približno 95 %. Na njihov su rast koji je iznosio 9,3 milijarde kuna najviše utjecali troškovi nabave prodane robe. Znatno su povećani i financijski rashodi, što je posljedica oslanjanja uglavnom na tuđe izvore financiranja i visokih izdvajanja za kamate...

Sve ostale informacije saznate iz publikacije Hrvatske gospodarske komore (.pdf format)

Petak, 22.04.2016.