Kako uspješno surađivati u timu?

Kreativnost i kreativno rješavanje problema imaju važnu ulogu u suvremenim poslovnim organizacijama. U konkurentnim tržišnim uvjetima sve je veća brzina razvoja novih proizvoda i usluga, a kreativnost je važna i u marketingu i prodaji.

Kreativnost u poslovnim organizacijama

Mnoge tvrtke prolaze kroz neprestalan proces unutrašnje reorganizacije kako bi unaprijedile način poslovanja, tj. smanjile troškove i povećale efikasnost rada, pa se u njima inovacije uvode na brojnim područjima kao što su menadžment, organizacija, proizvodnja, usluge te, posebice, informatika i elektroničko poslovanje.
Prema tradicionalnim shvaćanjima, kreativna su samo neka područja u poslovanju, npr. razvoj i dizajn novih proizvoda ili oblikovanje marketinških poruka. Međutim, podrobna analiza pokazat će da su kreativna i inovativna poboljšanja moguća i u planiranju, vođenju projekata, upravljanju kadrovima, timskom radu, međuljudskim odnosima unutar tvrtke te u odnosima s klijentima i kupcima. U stvari, skoro sva područja poslovnih aktivnosti i djelovanja zaposlenika u suvremenoj organizaciji moguće je kreativno ili inovativno unaprijediti.
Budući da je za unapređenje poslovanja često potrebno sudjelovanje cijelog kolektiva u inoviranju i unapređenju poslovnih procesa te korištenje intelektualnih resursa svih dostupnih stručnjaka i zaposlenika, umjesto poslušnih izvršitelja sve su više traženi zaposlenici koji su inovativni, motivirani, daju prijedloge, participiraju u odlučivanju te sami nastoje unaprijediti segmente poslovanja kojima upravljaju. Za poticanje kreativnosti i inovativnosti unutar neke tvrtke važno je sljedeće:

  • dovoljno ovlasti i slobode zaposlenicima da inoviraju svoje poslovne aktivnosti;
  • prihvaćanje, analiza i rješavanje problema u poslovanju umjesto njihovog prikrivanja i zanemarivanja;
  • materijalne i nematerijalne nagrade za kreativne i inovativne doprinose pojedinih zaposlenika i timova;
  • podržavanje zaposlenika u preuzimanju (razumnih) rizika koji su vezani uz aktivnosti inoviranja poslovanja;
  • upravljanje ljudskim potencijalom na način da se zapošljavaju pojedinci koji su motivirani i sposobni za kreativnost i inovacije.

Timsko savladavanje prepreka

Kreativnost je posebno važna u procesu rješavanja problema. Mnoge poslovne odluke zahtijevaju inovativna rješenja i traže kompleksne reakcije menadžmenta na neizvjesne i složene uvjete u poslovnoj okolini. Rijetko jedan menadžer može sam donijeti složenu odluku koja zahtijeva multidisciplinarno znanje, široko iskustvo i detaljnu analizu problema. Za mnoge je odluke potrebno angažirati kompetentne i kreativne timove ili odbore. Međutim, za kreativno i odgovorno ponašanje članova tima ili odbora potrebno je osigurati odgovarajuće preduvjete. Osim stručnosti, potrebno je da članovi tima budu dobro informirani i motivirani za donošenje kvalitetne odluka, a korisno je i kad su spremni primijeniti neku individualnu ili grupnu tehniku kreativnog rješavanja problema.
Timovi i odbori imat će veći kreativni potencijal ako u njima vlada atmosfera povjerenja, otvorenost, međusobno podržavanje i odgovorno ponašanje članova tima. Mala je vjerojatnost da će biti posebno kreativni timovi ili odbori koji imaju nezainteresirane ili neodgovorne članove, u kojima vlada nepovjerenje te su pojedinci zatvoreni i suzdržani, ili ako je prisutan sukob interesa, kao i međusobno podmetanje članova tima ili odbora. Za atmosferu u timu odgovorni su svi članovi, kao i vođa tima. Poželjno je demokratsko vodstvo, optimističnost vođe, poticanje pojedinaca na iznošenje ideja i prijedloga, kao i stvaranje atmosfere u kojoj članovi tima ili odbora osjećaju da su cijenjeni te da se njihovi prijedlozi ozbiljno razmatraju. Zajedništvo, predanost ciljevima skupine i poistovjećivanje pojedinaca s timom ili odborom uvijek će potaknuti više kreativnosti nego individualističko ponašanje, neprihvaćanje timske uloge te sklonost dominaciji i kritizerstvu.
Rješavanje problema obično se odvija u više faza, od kojih su najopćenitije npr.: (1) identifikacija problema; (2) prikupljanje relevantnih informacija; (3) definiranje cilja; (4) generiranje ideja; (5) evaluacija ideja; (6) izbor i oblikovanje rješenja; (7) primjena rješenja u praksi i procjena uspješnosti rješenja. U svakoj od navedenih faza rješavanja problema moguće je primijeniti neku brojnih individualnih ili grupnih tehnika kreativnog rješavanja problema. Međutim, prethodno je potrebno da menadžer ili vođa tima dobro poznaje različite tehnike i ispravno ocijeni kada je neke od njih pogodno primijeniti za rješavanje nekog specifičnog problema. Također, poželjno je da članovi tima ili odbora imaju odgovarajuće iskustvo u skupnom radu i pozitivan stav prema primjeni kreativnih tehnika za odlučivanje ili za inoviranje proizvoda/usluge. Primjena kreativnih tehnika može ne samo unaprijediti individualne i grupne odluke, već i povećati zadovoljstvo pojedinaca i članova skupine koji ih koriste u radu jer kreativnost povećava osjećaj samoaktualizacije (samoispunjenja) i tzv. intrinzične (unutarnje) motivacije za rad.

Kreativne tehnike

Osnovni je cilj kreativnih tehnika potaknuti pojedince i skupine na generiranje novih i originalnih ideja, kao i povećati vjerojatnost nalaženja kvalitetnijih i sveobuhvatnijih rješenja za probleme koje nije moguće riješiti rutinskim putem, uobičajenom procedurama ili na osnovi iskustva. Individualne kreativne tehnike pomažu stvaranju slobodnih asocijacija, nekonvencionalnom razmišljanju te prevladavanju osobne rigidnosti u analizi problema i razmatranju mogućih rješenja. Skupne kreativne tehnike reorganiziraju način komunikacije tako da se postiže bolja atmosfera u timu ili odboru, olakšava identifikacija problema i prikupljanje relevantnih informacija, stimuli^ ta stvaranje što većeg broja ideja i mogućih rješenja za problem, oblikuje prikladan način izbora najboljeg rješenja u skupini i djelotvornije planira provođenje izabranog rješenje u praksi.
Osim najčešće tehnike oluje mozgova (engl. brainstorming), većina menadžera i stručnjaka u poduzećima preferira specifične tehnike koje odgovaraju njihovom stilu vođenja, osobinama članova tima ili odbora i prirodi problema kojeg treba riješiti ili vrsti odluke koju treba donijeti. Tehnike je moguće odabrati prema stilu vodstva i razini povjerenja u timu/odboru te koristiti tehnike koje se zasnivaju na pisanoj komunikaciji kod vodstva autoritetom ili nedostatnog povjerenja u timu, odnosno neku od "glasnijih" i više kaotičnih tehnika u slučaju vodstva odriješenih ruku i timova s dobrom komunikacijskom klimom i visokom kohezijom.

Za Croatiabiz.com piše: dr. se. Goran Bubaš

Ponedjeljak, 08.02.2010.