Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 10.04.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Voditelj/ica službe za financijsko-računovodstvene poslove  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ZAGREB
Kategorija:
Mjesto rada:
Zagreb
Rok prijave:
10.04.2023.

O poslu

Mjesto rada:
ZAGREB
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
3 godine
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ZAGREB
Kontakt:
osobni dolazak: ULICA GRADA VUKOVARA 68, ZAGREB
pisana zamolba: Ulica grada Vukovara 68, Zagreb
Ostale informacije:
Na temelju članka 7. Pravilnika o radu Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Zagreb dana 30. ožujka 2023. godine raspisuje

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA NEODREĐENO VRIJEME U PUNOM RADNOM VREMENU
Jedan/na (1) izvršitelj/ica za obavljanje poslova radnog mjesta: VODITELJ SLUŽBE ZA FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENE POSLOVE (m/ž) UVJETI: - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke; - najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima. OPIS POSLOVA: - ustrojava opseg i način obavljanja financijsko-računovodstvene Službe; na temelju programa rada izrađuje financijski plan na nivou cijelog Učilišta; - odgovara za zakonitost rada i postupanja unutar djelatnosti Službe; - za svaki program/projekt utvrđuje godišnji budžet zajedno s voditeljima programa/projekta; - sudjeluje u izradi cjenika za pojedine programe/projekte; - prati izvršenje financijskog plana na nivou Učilišta i na nivou programa/projekata; - surađuje na izradi godišnjeg plana nabave; - izrađuje financijske analize realizacije tromjesečno, polugodišnje, godišnje; - osigurava dnevno praćenje kunskog i deviznog platnog prometa; - izrađuje novčani tijek (dnevni priliv i odliv financijskih sredstava); - osigurava likvidnost poslovanja; - predlaže i pronalazi nove mogućnosti financiranja djelatnosti ili predlaže nove djelatnosti i nove dotoke financija; - kontroling (kontrola utvrđenih postupaka toka evidentiranja poslovnih promjena); - kontrolira devizno poslovanje, kontrolira vođenje knjigovodstvenih standarda; - kontrola popisa i inventura imovine, kontrola dnevnog poslovanja, kontrola naplata potraživanja, kontrola obveza prema dobavljačima, praćenje likvidnosti i izvršenja plana; - organizira računovodstvene evidencije neprofitnog računovodstva (oformiti poslovne knjige, izgled poslovnih knjiga, izrada shema kontiranja, izrada internog kontnog plana, izrada dijagrama praćenja poslovnih promjena); - organizira praćenje gospodarske djelatnosti u programima Učilišta; - organizira evidencije ulaznih računa, izlaznih računa, praćenje poreza na dodanu vrijednost, praćenje poreza na dobit; - utvrđuje prihode, rashode i rezultat poslovanja; - sastavlja sva temeljna financijska izvješća za neprofitnu i gospodarsku djelatnost za interni i eksterni nadzor; - izrađuje računovodstvenu i poreznu bilancu za gospodarsku djelatnost; - organizira druge evidencije uz dosljednu primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda i usvojenih postupaka praćenja poslovnih promjena; - prati zakonske propise u svezi financijsko-računovodstvenih poslova i pravilno tumači zakon i propise o financijsko-računovodstvenom poslovanju; - obavlja nadzor nad radom skladišta i ekspeditom; - obvezatno osobno samoobrazovanje i organizirano stručno usavršavanje u vezi sa djelokrugom poslova koje obavlja; - obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja. Kandidati/kinje uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj prilažu: • životopis; • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika domovnice, osobne iskaznice i sl.); • dokaz o stečenoj vrsti i razini obrazovanja (preslika diplome); • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis, odnosno preslika potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje); • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci). Tražena dokumentacija dostavlja se u neovjerenoj preslici. Izabrani/a kandidat/kinja dužan/na je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti izvornike dokumenata na uvid. Urednom prijavom na natječaj smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na natječaj. Sukladno čl. 13.st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, odnosno prema čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), čl. 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) i čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz gore navedene dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja priložiti i dokaz/e o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva, a prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje ostvaruje samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja dužan/na je uz prijavu priložiti i sve potrebne dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan/na je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, sporazum i sl.) Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/na je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o invaliditetu. Dokazom o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz čl. 13. gore navedenog Zakona. Rok za podnošenje pisanih prijava na natječaj je 10 (deset) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanja i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Pučkog otvorenog učilišta Zagreb. Svi zaprimljeni osobni podaci kandidata/kinja iz natječajne dokumentacije prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe natječaja te se potom arhiviraju i neće se koristiti za drugu svrhu, a kandidat/kinja podnošenjem prijave na natječaj pristaje na navedeno, sve u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka – Uredba (EU) 2016/679. Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici poštom ili osobno na adresu: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 68 10 000 ZAGREB uz naznaku: „NATJEČAJ ZA VODITELJA SLUŽBE ZA FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENE POSLOVE (m/ž)“ Vrednovanje kandidata može biti u obliku pisane provjere znanja (testiranja) i razgovora s kandidatom (intervju) ili samo razgovora s kandidatom (intervju). O obliku vrednovanja te o vremenu i mjestu provedbe istog kandidati koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja biti će obavješteni po isteku roka za zaprimanje prijava. O rezultatima provedenog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata/kinje.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
131903650
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.