Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 11.07.2024. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

Viši stručni suradnik (m/ž)

Oglas je istekao
Poslodavac:
Kategorija:
Mjesto rada:
Zagreb
Rok prijave:
11.07.2024.

O poslu

Opis radnog mjesta:
Društvo ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 15, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080655731, OIB: 53921712112, zastupano po direktoru društva Frani Šesniću mag.ing.eI.,univ.spec.oec., a temeljem Odluke društva donesene dana 04.07.2024. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za radno mjesto
Viši stručni suradnik
1 izvršitelj (m/ž)

za rad u punom radnom vremenu na određeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od šest mjeseci;
Mjesto rada: ZAGREB
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: na određeno, radi zamjene privremeno odsutnog radnika, uz obvezni probni rad od šest mjeseci.
Radno vrijeme: puno radno vrijeme

1. Opis poslova – Viši stručni suradnik - u financijama:
• sudjeluje u obavljanju složenijih poslova društva;
• prati i proučava stanje u područjima iz djelokruga rada;
• sudjeluje u izradi izvješća, analize, informacije i drugih stručnih materijala prema zahtjevu direktora društva, nadležnog pomoćnika direktora društva i koordinatora;
• surađuje s upravnim tijelima Grada Zagreba, te institucijama i ustanovama;
• prati stanje, propise, programe, planove i projekte;
• sudjeluje u provođenju propisa, programa, planova i projekata;
• surađuje s partnerskim institucijama te drugim pravnim i fizičkim osobama;
• knjiženje knjigovodstvenih događaja (URA, IRA, PDV, osnovna sredstva, amortizacija, putni nalozi)
• sudjelovanje u obračunu plaća i drugog dohotka, putnih naloga, PDV-a, godišnjeg poreza na dobit
• sudjelovanje u izradi poreznih izvještaja (JOPPD, PDV, OPZ-STAT, GFI-POD)
• praćenje troškova poslovanja i namjenskog korištenja sredstava po projektima
• obavlja i druge poslove u skladu sa osposobljenošću radnika i prema nalogu poslodavca
Vrsta posla:
rad na određeno vrijeme

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:
2. Uvjeti:
• magistar, odnosno stručni specijalist ekonomske struke / sveučilišni odnosno stručni prvostupnik ekonomske struke
• poznavanje rada na računalu
• organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine
• aktivno znanje engleskog jezika (u govoru i pismu)

3. Prijava
Prijava na javni natječaj obvezno mora sadržavati ime i prezime kandidata, adresu stanovanja, kontakt broj telefona, odnosno mobitela, adresu elektroničke pošte, naznaku da se radi o prijavi na javni natječaj, priloge uz prijavu i vlastoručni potpis.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
• životopis;
• dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s uvjetima iz javnog natječaja tj. stručnoj spremi: diploma (ukoliko kandidat uz prijavu priloži diplomu stečenu u inozemstvu, dužan je uz predmetnu diplomu dostaviti i rješenje o priznavanju inozemne kvalifikacije);
• potvrde, preporuke ili druge dokumente koji potvrđuju navode iz životopisa - ako postoje

Ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista).

Izvornici dokumentacije donose se isključivo na uvid, samo u svrhu provjere istinitosti podataka.

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, dužan je u prijavi pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23) i Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti.

Više o dokazima potrebnim za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:
LINK NA DOKUMENT

Više o dokazima potrebnim za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:
LINK NA DOKUMENT

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanja osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Prijave na javni natječaj podnose se isključivo putem e-mail adrese: [email protected] s naznakom „Prijava na javni natječaj - za radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK ili putem linka za Brzu prijavu.

Rok za prijavu je 12.7.2024. godine.

Urednom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i privitke navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

4. Izbor kandidata i postupak zapošljavanja
Sve kandidate koji su u roku dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima tj. ispravama i ispunjavaju uvjete javnog natječaja, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za zapošljavanje pozvat će na selekcijski postupak - razgovor s kandidatima.
Dodatno, selekcijski postupak može uključiti provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova i psihologijsko testiranje.
Za kandidata koji na poziv ne pristupi selekcijskom postupku smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj javni natječaj i neće se više smatrati kandidatom.
Po završetku javnog natječaja, kandidati će putem elektronske pošte biti obaviješteni o rezultatima istog.

Obavještavamo kandidate da ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o. kao voditelj zbirke osobnih podataka obrađuje osobne podatke kandidata isključivo i jedino u svrhu provedbe
javnog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Uredbi 2016/679.

ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o. zadržava pravo poništenja natječaja te neprihvaćanja niti jedne dostavljene ponude. Natječajna dokumentacija se ne vraća.
Riječi i pojmovi korišteni u javnom natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to u kojem su rodu korišteni.

5. Dodatne informacije
Više informacija o poslovanju društva ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o. kandidati mogu pronaći na stranicama www.zicer.hr.
Minimalna stručna sprema:
Viša škola
Strani jezik:
engleski