Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 21.11.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

Viši stručni savjetnik (m/ž) (Kontrola provedbe građevinskih projekata) - Ured za provedbu infrastrukturnih projekata

Oglas je istekaoSredišnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU


Na temelju članka 21. Statuta Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, donosim

ODLUKU

o oglašavanju potrebe zasnivanja radnog odnosa

za popunu sljedećih radnih mjesta zbog povećanja radnog opsega:

URED ZA PROVEDBU INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA

Služba za infrastrukturne i građevinske radove

    1. Viši stručni savjetnik (Kontrola provedbe građevinskih projekata) – 2 izvršitelja/izvršiteljice – na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju do 6 mjeseci

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja građevinarstva, arhitekture ili druge odgovarajuće tehničke struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU, sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku, napredno znanje rada na računalu, završeni programi izobrazbe za zaposlene u državnim i javnim službama koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva, javne institucije i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta, hrvatsko državljanstvo ili državljanstvo država članica Europske unije.

U okviru primjenjivog odgovarajućeg radnog iskustva od 4 godine, obavezno je radno iskustvo na poslovima koji zahtijevaju primjenu zakona i podzakonskih akata iz područja graditeljstva i prostornog uređenja u trajanju od minimalno dvije godine što mora biti jasno razvidno iz opisa poslova koje je kandidat obavljao ili obavlja.

PRAVILA I NAČIN PRIJAVE

U prijavi je potrebno priložiti:

  1. životopis na hrvatskom jeziku (poželjno u Europass formatu),
  2. dokaz o državljanstvu RH (preslika važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, a ako kandidat nema ni jednu od navedenih isprava, kao dokaz može priložiti presliku domovnice ili elektroničkog zapisa iz knjige državljana ili jednakovrijedan dokument kojim se dokazuje državljanstvo jedne od država članica EU),
  3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome/potvrde o završenom studiju); inozemne diplome/svjedodžbe moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj,
  4. dokaz o znanju engleskog jezika za radna mjesta u kojima je isto propisano kao uvjet (preslika svjedodžbe, indeksa, potvrda o završenom tečaju u verificiranoj ustanovi, dokaz o završetku formalnog obrazovanja na stranom jeziku i sl.) – potrebno je priložiti prvu stranicu indeksa ili svjedodžbe iz koje je vidljiv identitet kandidata, kao i vidljiv broj indeksa sa svim stranicama koje se prilažu kao dokaz. Kao dokaz se neće priznavati potvrde o pohađanju kratkoročnih seminara na stranom jeziku.
  5. Kandidati natječaja koji su strani državljani, uz prijavu su obvezni priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2) od strane verificirane ustanove,
  6. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, nakon završetka tražene razine stručne spreme (preslika potvrde ili elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje (elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica)) ne stariji od mjesec dana; ili preslika potvrde bivšeg poslodavca s opisom posla i navođenjem u kojem vremenskom razdoblju je obavljao navedene poslove; ili preslika ugovora o radu ili ugovora o djelu ili jednakovrijednih dokumenata – s opisom posla i navođenjem jasnog vremenskog razdoblja u kojem je obavljao navedene poslove (od dan, mjesec, godina do dan, mjesec, godina); ili preslika prevedenih i ovjerenih inozemnih ugovora, neće se priznati dostava potvrde o stažu i plaći s obzirom na to da ne sadrži potrebne podatke,
  7. preslika uvjerenja ili potvrde o završenim programima izobrazbe (ako kandidat ima završene programe izobrazbe).

Natjecati se mogu i osobe koje nisu završile programe izobrazbe vezane uz fondove Europske unije, uz uvjet da potrebne programe završe u roku od jedne godine od dana početka rada, a programe koji nisu u to vrijeme organizirani u roku od jedne godine od dana početka provedbe tih programa.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.

Prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat dužan je dostaviti original uvjerenja nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne stariji od mjesec dana.

Prijave se mogu podnijeti isključivo putem internetske stranice karijera Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (https://safu.talentlyft.com/p/otvoreni-natjecaji), u roku od 10 dana od objave u Narodnim novinama.

U slučaju prijave na više oglašenih radnih mjesta, kandidati moraju sve potrebne dokumente učitati (uploadati) za svako pojedino mjesto. Krajnji datum za podnošenje elektroničkih prijava jest 21. studenoga 2022. u 23:59 sati (po srednjeeuropskom vremenu). Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije neće razmatrati elektroničke prijave zaprimljene nakon tog datuma i vremena. Podnositeljima prijava savjetuje se da ne čekaju zadnji dan za slanje prijave jer opterećenost internetske mreže ili kvar internetske veze može prouzročiti probleme pri slanju. Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije nije odgovorna za kašnjenja uzrokovana tim poteškoćama. Za svako pojedino radno mjesto za koje podnese prijavu, kandidat će dobiti automatski odgovor da je prijava zaprimljena.

Sva eventualna pitanja kandidati mogu uputiti slanjem upita isključivo na adresu elektroničke pošte [email protected] .

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije zadržava pravo u svakom trenutku od kandidata zatražiti dodatnu dokumentaciju koja se odnosi na dokazivanje radnog iskustva (potvrda poslodavca o poslovima koje je obavljao, ugovore o radu/rješenja, ugovore o djelu i slično), kao i druge odgovarajuće dokaze.

U procesu selekcije, u slučajevima u kojima se kandidati isključuju iz daljnjeg tijeka selekcije te im se na njihov povratni upit putem elektroničke pošte dostavi zahtjev za pojašnjenjem, kandidati su na isti dužni odgovoriti u roku od 3 dana od postavljenog zahtjeva za pojašnjenjem i to isključivo na adresu elektroničke pošte [email protected] .

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije pridržava pravo organizirati psihologijsko testiranje kandidata.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa objavit će se putem Narodnih novina te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Zagreb.

Kandidati su dužni pratiti sve relevantne informacije i obavijesti vezane uz tijek natječaja koje će se objavljivati na internetskoj stranici karijera Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije te obratiti pažnju na dokument Često postavljana pitanja po njegovoj objavi.

Kandidat koji ne pristupi bilo kojem dijelu selekcijskog postupka za koji je dobio poziv ili ne odgovori na zahtjev za pojašnjenjem u gore navedenom roku, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te priložiti presliku rješenja ili potvrde o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen.

Informacije u vezi s ostvarivanjem prava prednosti pri zapošljavanju, sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), nalaze se na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja. Poveznica je na:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rada (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, neće se razmatrati. Prijave zaprimljene putem pošte ili osobno, također neće biti razmatrane.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije sa sjedištem na adresi Ulica grada Vukovara 284, 10 000 Zagreb, OIB 11548277852 (Agencija), prethodno navedene osobne podatke obrađuje u svrhu provedbe javnog natječaja za zapošljavanje, odnosno u svrhu pregleda zaprimljenih prijava i odabira kandidata s kojima će se zasnovati radnopravni odnos.

Predmetna obrada osobnih podataka je nužna kako bi Agencija izvršila svoje pravne obveze u skladu s pravilima i propisima kojima je uređeno zasnivanje radnopravnih odnosa u javnim ustanovama, odnosno u javno pravnim tijelima.

Također, u svrhu osiguranja transparentnosti javnog natječaja, odnosno postupka odabira kandidata, ime, prezime te struka odabranog kandidata objavit će se na internetskim stranicama karijera Agencije.

Osobni podatci kandidata koji bude odabran temeljem provedenog javnog natječaja, odnosno postupka odabira obrađuju se u svrhu zasnivanja radnopravnog odnosa. Predmetna obrada osobnih podataka je nužna kako bi se sklopio ugovor o radu.

Više informacija o tome kako Agencija prikuplja, obrađuje i štiti osobne podatke te koja prava možete ostvariti u odnosu na obradu Vaših osobnih podataka (na primjer, pravo na pristup, pravo na ispravak i slično), možete saznati na način da se obratite, odnosno pošaljete upit na sljedeću adresu elektroničke pošte: [email protected] ili da pošaljete pismeno na sljedeću adresu: Ulica grada Vukovara 284 C, 10 000 Zagreb.