Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 30.04.2024. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

Viši/a savjetnik/ca za pravne poslove / pravnik/ca  HZZ OGLAS

Oglas je istekao
Poslodavac:
IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija za energetske djelatnosti društvo s ograničenom odgovornošću
Kategorija:
Mjesto rada:
Labin
Rok prijave:
30.04.2024.

O poslu

Mjesto rada:
LABIN, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
3 godine
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija za energetske djelatnosti društvo s ograničenom odgovornošću
Kontakt:
pisana zamolba: Rudarska 1, 52 220 Labin
e-mailom: [email protected]
Ostale informacije:
Poslodavac:
IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o. (U daljnjem tekstu Društvo)
Rudarska 1, 52 220 Labin
Datum: 15.04.2024.
Interni broj: D/02-10/24/102-01

Na temelju Pravilnika o radu Društva (Interni broj: D/01-26/23/43-01), Akta o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Društva ( Interni broj: D/01-26/23/131-01) i Plana zapošljavanja za 2024. godinu (Interni broj: D/01-26/24/101-01), IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o. raspisuje:
Javni natječaj za radno mjesto: Viši savjetnik za pravne poslove / Pravnik
Ustrojstvena jedinica: Odjel općih poslova, financija i računovodstva
Broj izvršitelja: 1 (jedan) m/ž
Radno iskustvo: Minimalno 3 (tri) godine radnog iskustva na poslovima odgovarajuće struke
Trajanje ugovora: Radni odnos se ugovara na neodređeno s uvjetom probnog roka od 6 (šest) mjeseci.
Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči Društva, na mrežnoj stranici Društva i putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
OPIS POSLOVA I ZADATAKA: Vodi procese planiranja, organizacije i realizacije u vezi sa svim pravnim, administrativnim i kadrovskim poslovima u Društvu, uz redoviti nadzor Rukovoditelja odjela općih poslova, financija i računovodstva,
Izrađuje opće akte Društva i samostalno obavlja druge pravne poslove prema pravilima pravne struke, a po nalogu Direktora Društva ili neposredno nadređenog rukovoditelja
Za svoj rad odgovoran je Rukovoditelju odjela općih poslova, financija i računovodstva
Sudjeluje u postupcima provedbe jednostavne i javne nabave,
Savjetuje Direktora Društva te rukovoditelje pojedinih ustrojstvenih jedinica u vezi pravnih pitanja
Brine o pravovremenom izvršenju aktivnosti u svom djelokrugu te brine da se one izvršavaju na što ekonomičniji način
Neposredno kontaktira i obavlja radne dogovore sa suradnicima iz svih ustrojstvenih jedinica, s poslovnim partnerima te drugim pravnim i fizičkim osobama vezano uz svoj djelokrug,
Prikuplja potrebne materijale i podatke vezane uz svoj djelokrug,
Prikuplja, obrađuje i pohranjuje materijale, dokumente i druge važne stvari koje su nastale u okviru njegovog područja rada,
Vodi sve potrebne evidencije iz svog djelokruga te priprema analize na temelju tih evidencija, surađuje s radnicima Društva u ostvarivanju zasebnih i zajedničkih poslova te organizaciji i realizaciji svih aktivnosti Društva,
Redovito se obrazuje i stručno usavršava u svom području rada,
Obavlja druge poslove po nalogu Direktora Društva.
POTREBNE KVALIFIKACIJE, ZNANJA I VJEŠTINE: Visoka stručna sprema iz područja društvenih znanosti; polje pravo ili s time izjednačeno
Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
Znanje rada na računalu
Vozački ispit B kategorije
KANDIDATI SU DUŽNI PREDATI: Prijavu na natječaj koja minimalno sadrži osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona i e-mail adresu
Životopis s naglaskom na radno iskustvo
Presliku identifikacijske isprave – osobna iskaznica ili domovnica
Dokaz o stečenoj stručnoj spremi: preslika svjedodžbe
potvrdu pravne ili fizičke osobe ili drugi odgovarajući dokaz o ispunjavanju uvjeta radnog iskustva na poslovima odgovarajuće struke (npr. presliku dijela Ugovora o radu)
uvjerenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu
presliku vozačke dozvole („B“ kategorije)
Ako prijavi na objavljeni oglas nisu priložene isprave kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, pozvati će se kandidat da u roku od tri dana dostavi potrebne isprave. Nepravodobne prijave, kao i prijave kojima ni nakon traženja ne budu priložene potrebne isprave, neće se razmatrati.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije donošenja Odluke o izboru kandidat će predočiti izvornik. Izabrani kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije potpisivanja Ugovora o radu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak
Prijavu za natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavka 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 125/11) i Zakona o pučkom pravobranitelju (NN 69/17).
Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu. U tom slučaju kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, prijavom na ovaj natječaj za zapošljavanje kandidat daje privolu Društvu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s javnom objavom osobnih podataka (ime i prezime) na internetskoj stranici Društva, u svrhu obavještavanja o rezultatima oglasa.
PROVEDBA JAVNOG NATJEČAJA
Za provedbu javnog natječaja Direktor imenuje komisiju od tri člana.
Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete.
Komisija utvrđuje popis kandidata, provjerava da li kandidati ispunjavaju formalne uvjete, analizira prethodna iskustva kandidata te predlaže listu kandidata koji će koji će biti pozvani na testiranje i razgovor (intervju).
Komisija će obaviti razgovor (intervju) s kandidatom/kinjom gdje će se provjeravati znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta kandidata te rezultata u dosadašnjem radu. Provjeravati će se i znanje engleskog jezika.
Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju i razgovoru više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
Kandidati će biti obaviješteni e-mailom o vremenu i mjestu održavanja testiranja.
Komisija dostavlja Direktoru izvješće o provedenom postupku, koje potpisuju svi članovi Komisije. Prilikom postupka odabira kandidata za radno mjesto (testiranje i razgovor) sklapanja ugovora o radu Poslodavac ne smije tražiti od kandidata podatke koji nisu u neposrednoj vezi s radnim odnosom.
Odluku o izboru između prijavljenih kandidata donosi Direktor.
Društvo je u obvezi u roku 8 dana od dana donošenja odluke o izboru u pisanom obliku obavijestiti sve kandidate o rezultatima izbora i objaviti rezultat na službenoj web-stanici Društva.
Na temelju Odluke o izboru, sklapa se Ugovor o radu s izabranim kandidatom.

Društvo zadržava pravo poništenja natječaj u bilo kojem trenutku. U slučaju da Komisija utvrdi da niti jedan kandidat/kinja nije postigao zadovoljavajuće rezultate na provedenom testiranju i intervjuu ili nije pristigla niti jedna valjana prijava, Direktor će donijeti odluku kojom obustavlja provedbu postupka javnog natječaja. Odluka o obustavi provedbe postupka javnog natječaja objavljuje se na web-stranici društva 8 dana od dana donošenja.
Svi kandidati imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj u roku 8 (osam) dana od dana objave rezultata javnog natječaja.
Kontakt: Pisana zamolba: Rudarska 1, 52 220 Labin, Hrvatska
Digitalna zamolba: [email protected]
Napomena: Prijava na natječaj dostavljena nakon isteka vremena natječaja evidentira se kao zakašnjelo pristigla, obilježava se kao zakašnjela te se neotvorena vraća pošiljatelju bez odgode. Kandidat samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave prijave na natječaj.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
142631139
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.