Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 07.02.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

Učitelj/učiteljica engleskog jezika  HZZ OGLAS

Oglas je istekao
Poslodavac:
Osnovna škola Kneževi Vinogradi
Kategorija:
Mjesto rada:
Kneževi Vinogradi
Rok prijave:
07.02.2023.

O poslu

Mjesto rada:
KNEŽEVI VINOGRADI, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
38 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
Osnovna škola Kneževi Vinogradi
Kontakt:
pisana zamolba: Glavna 44, 31309 Kneževi Vinogradi
Ostale informacije:
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) i članka 5. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Kneževi Vinogradi, ravnatelj Osnovne škole Kneževi Vinogradi raspisuje: NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA Probni rad: 3 mjeseca Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17)). Uvjeti: Sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19 i 75/20). Kandidati su dužni uz vlastoručno potpisanu prijavu dostaviti: životopis
dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika isprave o završenom studiju)
dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), ne starije od dana objave natječaja
dokaz o evidentiranom radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariji od dana objave natječaja
Priložene preslike neće se vraćati podnositeljima prijave na natječaj. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ispunjavanju uvjeta za pravo na koje se poziva. Kandidat koje se poziva na pravo prednosti temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti odgovarajuće dokaze kojima dokazuju ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su sadržani u članku 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21) i nalaze se na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Kandidat koji se poziva na prednost prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48. f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) dužan je uz prijavu priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos. Kandidat koji se poziva na prednost prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti dokaze koji se nalaze na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Kandidat koji se poziva na prednost prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i dokaz o statusu osobe s invaliditetom. Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim traženim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja bit će pozvani na testiranje/procjenu prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ Kneževi Vinogradi, koji se nalazi na poveznici: http://os-knezevi-vinogradi.skole.hr/upload/os-knezevi- vinogradi/images/static3/1627/attachment/PRAVILONIK_O_POSTUPKU_ZAPOSLJAVANJA_TE_PROCJENI_I_VREDNOVANJU_KANDIDATA_ZA_ZAPOSLJAVANJE.pdf Kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete, čije su prijave pravodobne i potpune, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje obavijestit će putem mrežne stranice Škole http://os-knezevi-vinogradi.skole.hr/oglasna_ploca o vremenu, mjestu i načinu procjene/testiranja, najmanje 3 dana prije održavanja procjene odnosno testiranja kandidata (pisana i/ili usmena provjera znanja). Područje procjene/testiranje: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20 i 151/22)
Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (NN 47/17, 41/19 i 76/19)
Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/10, 82/19, 43/20 i 100/21)
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/15 i 3/17)
Statut Osnovne škole Kneževi Vinogradi koji je na mrežnoj stranici Škole na poveznici: http://os-knezevi-vinogradi.skole.hr/upload/os-knezevi-vinogradi/images/static3/1627/attachment/STATUT_2019.pdf
Kurikulum za nastavni predmet engleski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (NN 7/19 i 10/19)
Praktična provjera informatičke pismenosti
Kandidat koji ne pristupi procjeni/testiranju smatrat će se da je povukao prijavu. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja natječajnog postupka. U svakom trenutku kandidati mogu povući privolu i zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte: [email protected] Pisane prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se isključivo poštom s naznakom: „ZA NATJEČAJ – UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA“. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata putem mrežne stranice Škole na poveznici: http://www.os-knezevi-vinogradi.skole.hr/oglasna_ploca
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
129917607
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.