Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 12.12.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

Učitelj/ica tjelesne i zdravstvene kulture  HZZ OGLAS

Oglas je istekao
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA 'JOSIPDOL'
Kategorija:
Mjesto rada:
Josipdol
Rok prijave:
12.12.2023.

O poslu

Mjesto rada:
JOSIPDOL, KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA 'JOSIPDOL'
Kontakt:
pisana zamolba: Osnovna škola „Josipdol“, Karlovačka 17, 47 303 Jo
e-mailom: [email protected]
Ostale informacije:
Temeljem članka 107. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.) i članka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja (KLASA:035-01/19-01/5; URBROJ:2133-28-01-19-1 od 29.4.2019.g.; KLASA: 035-01/20-01/6, URBROJ:2133-28-01-20-1 od 10.06.2020. g.), ravnateljica Osnovne škole «Josipdol» Josipdol, raspisuje:
N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta

Učitelj/ica tjelesne i zdravstvene kulture – 1 izvršitelja/ica na određeno puno radno vrijeme od ukupno 40 sati tjedno do 31.08.2027. godine.


Mjesto rada je u sjedištu škole u Josipdolu, a prema potrebi i izvan sjedišta škole.
Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.
Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati za prijem u radni odnos moraju ispunjavati i posebne uvjete utvrđene člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.) te uvjete utvrđene člankom 23. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine br. 6/19. i 75/20.).

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.).

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti: vlastoručno potpisana prijava
životopis
diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
dokaz o državljanstvu
uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja, ne starije od dana raspisivanja natječaja
elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Kandidat/kinja koji/a je stekao/la inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan/na je priložiti rješenje nadležnog tijela o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje određene regulirane profesije u Republici Hrvatskoj.
Sva navedena dokumentacija na natječaj prilaže se u preslici ili kopiji, a po primanju na radno mjesto dostavlja se originalna ili ovjerena kopija tražene dokumentacije.
Budući se natječajna dokumentacija dostavlja u neovjerenoj preslici, ista se neće vraćati.

Pravo prednosti prilikom zapošljavanja moguće je ostvariti prema: članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj: 121/17., 98/19. i 84/21.),
članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21),
članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13. i 98/19.) i
članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj: 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.).
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema navedenim propisima, a želi isto ostvariti, dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve zakonom propisane dokaze (rješenja, potvrde, uvjerenja i drugo) kojima se dokazuje ostvarivanje tog prava te ostvaruje tu prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Popis potrebnih dokaza iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, radi ostvarivanja prava prednosti prilikom zapošljavanja, dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Kandidat koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaz o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49. st. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su dostavili svu traženu dokumentaciju i pravodobnu prijavu, provest će se procjena prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja (KLASA:035-01/19-01/5; URBROJ:2133-28-01-19-1 od 29.4.2019.g.; KLASA: 035-01/20-01/6, URBROJ:2133-28-01-20-1 od 10.06.2020. g.), koji je dostupan na mrežnim stranicama škole, poveznica:
http://os-josipdol.skole.hr/upload/os-josipdol/newsattach/1066/Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_zaposljavanja.pdf
O datumu provođenja procjene, odnosno terminu, mjestu i načinu održavanja procjene u Školi kandidati će biti pravovremeno obaviješteni putem web stranice Škole, s napomenom da se kandidati neće posebno pozivati, te ukoliko se ne pojave na procjeni, smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj. Kandidati koji ne ulaze na listu kandidata škola ne obavještava o razlozima istog.

Osobni podaci kandidata, koji su sadržani u natječajnoj dokumentaciji, koristit će se isključivo u svrhu provedbe natječaja u skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj: 42/18).

Natječaj će se objaviti na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama Osnovne škole „Josipdol“ Josipdol, a otvoren je najmanje 8 dana od dana objave .
Prijave se dostavljaju neposredno ili zemaljskom poštom na adresu: Osnovna škola „Josipdol“, Karlovačka 17, 47 303 Josipdol s naznakom „za natječaj“ ili elektronskim putem na adresu: [email protected] .
Nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne sadrže sve tražene dokumente ili nemaju dokumente u traženom obliku kao i prijave koje pristignu izvan roka, neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežnih stranica Škole u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
138865259
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.