Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 12.12.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

Učitelj/ica tehničke kulture  HZZ OGLAS

Oglas je istekao
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA BOGUMILA TONIJA
Kategorija:
Mjesto rada:
Samobor
Rok prijave:
12.12.2023.

O poslu

Mjesto rada:
SAMOBOR, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA BOGUMILA TONIJA
Kontakt:
osobni dolazak: OSNOVNA ŠKOLA BOGUMILA TONIJA, IVANA PERKOVCA 90,
najava na telefon: 01 3360151
pisana zamolba: Osnovna škola Bogumila Tonija, Ivana Perkovca 90,
e-mailom: [email protected]
putem linka:
Ostale informacije:
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22) i članka 3. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, ravnateljica Osnovne škole Bogumila Tonija, Samobor raspisuje
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
- učitelj/ica tehničke kulture na neodređeno puno radno vrijeme
1 izvršitelj/ica.
Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08, 69/17).
Uvjeti: Sukladno članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 64/20), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine broj 1/96 i 80/99) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19, 75/20).
Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu (u kojoj se moraju navesti osobni podaci: osobno ime, adresa stanovanja, kontakt podaci), na natječaj obavezno priložiti: dokaz o državljanstvu
životopis
diplomu odnosno dokaz o stečenoj razini i vrsti obrazovanja
uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom roka izdavanja (ne starije od dana objave natječaja)
elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.
Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine broj 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16). Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju %20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su dostavili svu traženu dokumentaciju i pravodobnu prijavu, provest će se vrednovanje (razgovor s kandidatima) prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Osnovne škole Bogumila Tonija koji je dostupan na mrežnim stranicama škole http://www.os-bogumil-toni-samobor.skole.hr
Kandidat je obavezan odazvati se pozivu na razgovor, u protivnom se smatra da je odustao od prijave na natječaj. Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku 8 dana neposredno ili poštom na adresu škole: OŠ Bogumila Tonija, Ivana Perkovca 90, 10430 Samobor s naznakom „za natječaj“. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Na web stranici škole objavit će se vrijeme i mjesto održavanja razgovora, trajanje razgovora te područje provjere znanja kao i obavijest o izboru kandidata po završetku natječajnog postupka: http://www.os-bogumil-toni-samobor.skole.hr Kandidat prijavljen na natječaj biti će obaviješten putem mrežne stranice školske ustanove najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom.
U slučaju da se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 12. stavku 2. Pravilnika.
Natječaj vrijedi od 04.12.2023. do 12.12.2023. godine.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
138875286
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.