Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 02.03.2024. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

Učitelj/ica razredne nastave  HZZ OGLAS

Oglas je istekao
Poslodavac:
Osnovna škola ŽUPA DUBROVAČKA
Kategorija:
Mjesto rada:
Mlini
Rok prijave:
02.03.2024.

O poslu

Mjesto rada:
MLINI, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
Osnovna škola ŽUPA DUBROVAČKA
Kontakt:
pisana zamolba: Put dr. Ante Starčevića 84, 20207 Mlini
Ostale informacije:
OSNOVNA ŠKOLA ŽUPA DUBROVAČKA
Put Dr. Ante Starčevića 84
20207 Mlini
OIB:96386867324
Tel: 020/486-258; Fax: 020/486-928
E-mail: [email protected]
KLASA: 112-02/24-01/02
URBROJ: 2117-34-24-01
U Župi dubrovačkoj 23.veljače 2024.g.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22.,156/23.), članka 8. Pravilnika o radu i u skladu s Pravilnikom o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, OSNOVNA ŠKOLA ŽUPA DUBROVAČKA sa sjedištem u Put Dr. Ante Starčevića 84, 20207 Mlini raspisuje:
NATJEČAJ
za sljedeća radna mjesta Učitelj razredne nastave – 1 izvršitelj, određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)
Učitelj hrvatskog jezika - 1 izvršitelj , određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)
Učitelj povijesti - 1 izvršitelj, određeno, nepuno radno vrijeme (28 sati tjedno)
Stručni suradnik pedagog - 1 izvršitelj, određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)
Stručni suradnik psiholog - 1 izvršitelj, određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)
Voditelj računovodstva - 1 izvršitelj, neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)
Mjesto rada za sva navedena radna mjesta je u sjedištu Osnovne škole Župa dubrovačka, Put Dr. Ante Starčevića 84, a po potrebi i izvan sjedišta škole.
Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu s Zakonom o ravnopravnosti spolova ( NN 82/08., 69/17.)
Uvjeti:
Pored općih uvjeta iz Zakona o radu (NN 93/14.,127/17., 98/19., 151/22., 64/23.) kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12, 86/12.,94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22., 156/23) i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19.,75/20.).
Za radno mjesto pod rednim brojem 6., uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju imati završen diplomski sveučilišni studij ekonomije, odnosno specijalistički diplomski stručni studij ekonomije, odnosno preddiplomski sveučilišni studij ekonomije, odnosno preddiplomski stručni studij ekonomije, odnosno viša ili visoka stručna sprema ekonomske struke stečena prema ranijim propisima.

Radni odnos u Školi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 205/10., 90/11., 5/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22., 156/23)

U prijavi na natječaj kandidat je obvezan navesti e-mail adresu na koju će se samo kandidatima koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

Uz pisanu prijavu kandidat treba priložiti životopis, dokaz o državljanstvu, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja, kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je priložiti rješenje nadležnog tijela o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje određene regulirane profesije u Republici Hrvatskoj, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana od dana objave natječaja te elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Svi prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodno novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodno novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodno novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje.

Područja procjene, odnosno testiranja: za radna mjesta od rednog broja 1. do rednog broja 3. područja procjene odnosno vrednovanja kandidata su poznavanje Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Nacionalnog kurikuluma.
za radna mjesta od rednog broja 4. do rednog broja 6. područje procjene su motiviranost kandidata, ozbiljnost kandidata i znanje o poslu radnog mjesta.


Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Urednom prijavom smatra s prijava koja sadrži sve priloge navedene u natječaju i koja je pristigla u zadanom roku.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Župa dubrovačka, Mlini.

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole:
OŠ ŽUPA DUBROVAČKA, Put Dr. Ante Starčevića 84, 20207 Mlini, s naznakom „za natječaj“.

Nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne sadrže sve tražene dokumenta kao i prijave koje pristignu izvan roka, neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj, a Škola ih ne obavještava o razlozima zašto se ne smatraju kandidatom prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora s izabranim kandidatom putem Obavijesti na mrežnoj stranici Škole http://www.os-zupa-dubrovacka.skole.hr/ .
Ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, sve se kandidate izvješćuje istim tekstom obavijesti o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, pri čemu se kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.
Natječaj je objavljen 23.veljače 2024.g. na oglasnoj ploči i web stranici Škole, te oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do 02. ožujka 2024. g.

Ravnatelj
Anton Jurkić
Poslodavac
Poslodavac: OSNOVNA ŠKOLA ŽUPA DUBROVAČKA
Kontakt: pisana zamolba: Put Dr. Ante Starčevića 84, 20 207 Mlini
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
141023591
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.