Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 28.09.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/ica informatike  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA DOMJANIĆA
Kategorija:
Mjesto rada:
Sveti Ivan Zelina
Rok prijave:
28.09.2023.

O poslu

Mjesto rada:
SVETI IVAN ZELINA, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA DOMJANIĆA
Kontakt:
osobni dolazak: I. GUNDULIĆA 2, SV. I. ZELINA
pisana zamolba: I. Gundulića 2, 10380 Sv. I. Zelina
Ostale informacije:
Uvjeti: opći u skladu sa Zakonom o radu (NN br. 93/14., 127/17., 98/19., 151/22, 46/23) te posebni u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22), Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 6/19. i 75/20), Pravilnikom o radu OŠ Dragutina Domjanića i Pravilnikom o načinu i postupku te vrednovanju i procjeni kandidata za zapošljavanje u OŠ D. Domjanića.
Rok za podnošenje prijava je dvanaest dana od dana objave. Natječaj traje od 20. do 28. rujna 2023. godine.
Uz prijavu kandidati trebaju priložiti: vlastoručno potpisanu prijavu, životopis, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata u RH ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi izdano u vrijeme trajanja natječaja, neovjerene preslike dokaza o stručnoj spremi (preslika diplome ili potvrda o stečenoj stručnoj spremi) i rodnog lista te HZMO-elektronički zapis o radnom stažu izdan u vrijeme trajanja natječaja.
Isprave i dokumentacija predane u natječajnom postupku neće se vraćati nakon završetka istog. Kandidat koji bude izabran dužan je predočiti izvornike traženih isprava i dokumentacije prije zaključivanja ugovora o radu.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/16, 69/17).
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103.st.1.Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49.st.1.Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( „Narodne novine“, br. 157/13., 152/14., 39/18i 32/20.) pored dokaza o ispunjenju traženih uvjeta iz natječaja dužan/a je uz prijavu priložiti i rješenje o invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo ostvarivanje spomenutog prava, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nepravodobne i/ili nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidat koji ne podnese pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.
U slučaju potrebe, zadržava se pravo na traženje dostave dodatnih dokaza o ispunjavanju zakonskih pretpostavki za zapošljavanje, a prije donošenja odluke o izboru kandidata.
Osobni podaci kandidata prikupljaju se radi provedbe natječajnog postupka za zapošljavanje u osnovnoj školi i neće se koristiti u druge svrhe.
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera kompetencija kandidata putem intervjua (najmanje pet kandidata). Točna informacija o mjestu, trajanju i vremenu održavanja prethodne provjere kompetencija, područje provjere, kao i pravni i drugi izvori za pripremu kandidata objavit će se na Internet stranici škole: http://www.os-ddomjanic-zelina.skole.hr. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri kompetencija, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Vlastoručno potpisane prijave dostaviti osobno u tajništvo škole ili poštom na adresu škole:
Osnovna škola Dragutina Domjanića,
10 380 Sveti Ivan Zelina, I. Gundulića 2.
s naznakom „za natječaj“
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
S izabranim kandidatom sklopit će se ugovor o radu uz mogućnost ugovaranja probnog rada.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
136764624
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.