Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 04.06.2024. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

Stručni suradnik/ca - pedagog/inja (m/ž)  HZZ OGLAS

Oglas je istekao
Poslodavac:
Dječji vrtić Duga Resa
Kategorija:
Mjesto rada:
Duga Resa
Rok prijave:
04.06.2024.

O poslu

Mjesto rada:
DUGA RESA, KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
Dječji vrtić Duga Resa
Kontakt:
osobni dolazak: DJEČJI VRTIĆ DUGA RESA, ULICA DR. IVANA BANJAVČIĆA
pisana zamolba: Dječji vrtić Duga Resa, Ulica dr. Ivana Banjavčića
Ostale informacije:
Na temelju članka 24., 25. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19,57/22 i 101/23), članka 49. Statuta Dječjeg vrtića Duga Resa, te prethodne Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Duga Resa od 24. svibnja 2024. godine, Dječji vrtić Duga Resa dana 27. svibnja 2024. godine raspisuje NATJEČAJ za popunu radnog mjesta - pedagog (m/ž)
- 1 izvršitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme – zamjena za rodiljni dopust
Uvjeti za radno mjesto: - Završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički studij za magistra pedagogije, diplomirani pedagog, profesor pedagogije -Sukladno Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnike te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
Uz prijavu priložiti:
-pisanu zamolbu, vlastoručno potpisanu, s navodom na koji natječaj se kandidat javlja
-kratak životopis
-dokaz o stečenoj stručnoj spremi
-dokaz o radnom stažu-potvrdu iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom iskustvu
-presliku domovnice
-dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci):
a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
b) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
c) potvrda Centra za socijalnu skrb da protiv kandidata nisu izrečene mjere za zaštitu dobrobiti djeteta (čl.25. st. 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju) – izabrani kandidat istu je dužan dostaviti prije potpisivanja ugovora o radu

Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08).
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju odnosno dokaze za ostvarivanje prednosti prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti temeljem članka 102. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici :
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 47. do 50. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju, odnosno dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno članku 49. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici :
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 1524/14, 39/18 i 32/20 ) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju, odnosno dokaze o isunjavanju traženih uvjeta kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48 f. Zakonom o zaštiti vojnih i civilnig invalida rata ( NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.
Potvrdu da osoba nije pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela ili neko od prekršajnih djela te da se ne vodi kazneni niti prekršajni postupak pribavit će Ustanova po službenoj dužnosti od Ministarstva pravosuđa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, a nakon obavljenog izbora kandidata.

Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju te koja je vlastoručno potpisana.
Prijave kandidata/kinja koji/a nije podnio/njela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, neće se razmatrati, te isti se neće smatrati kandidatom/kinjom u postupku natječaja, a o čemu će dobiti pisanu obavijest. Obavijest se u pravilu dostavlja putem elektroničke pošte.
Kandidati/kinje koji/e pravodobnu ili potpunu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor. Na razgovoru može se utvrđivati pripremljenost kandidata za predmetni posao, razinu samopouzdanja, motiviranost, poznavanje problematike rada i specifičnosti predmetnog posla te mogućnost prilagodbe na određene zahtjeve istog.
Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao/la prijavu.
Izabrani/a kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja Odluke Upravnog vijeća o odabiru kandidata u radni odnos dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u radni odnos.
Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosit će Dječji vrtić Duga Resa.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Dječjem vrtiću Duga Resa da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br.42/18).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od osam dana od dana objave natječaja.
O rezultatima izbora prijavljeni kandidati biti će obaviješteni putem Web stranice Dječjeg vrtića Duga Resa u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno ili putem pošte na adresu:

Dječji vrtić Duga Resa, Ulica dr. Ivana Banjavčića 2, 47250 Duga Resa
s naznakama: „Natječaj – stručni suradnik - pedagog – određeno “
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
143936566
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.