Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 05.04.2024. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

Stručni/stručna savjetnik/savjetnica  HZZ OGLAS

Oglas je istekao
Poslodavac:
Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
Kategorija:
Mjesto rada:
Krapina
Rok prijave:
05.04.2024.

O poslu

Mjesto rada:
KRAPINA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Poznavanje stranih jezika:
Engleski jezik
Njemački jezik
Radno iskustvo:
2 godine
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
Kontakt:
pisana zamolba: na adresu u tekstu natječaja
Ostale informacije:
STRUČNI SAVJETNIK- 1 izvršitelj/ica, rad na određeno puno radno vrijeme, do povratka službenice na radno mjesto, uz obvezni probni rok od 1 mjeseca.
Na ovaj Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme (dalje u tekstu: Natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Posebni uvjeti za prijam u radni odnos na radno mjesto STRUČNI SAVJETNIK: magistar/stručni specijalist psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije
najmanje dvije godine radnog iskustva u struci i završena najmanje jedna edukacija iz područja psihosocijalnog tretmana s vulnerabilnim skupinama ili najmanje tri godine radnog iskustva u struci
poznavanje rada na računalu,
poznavanje osnovnih statističkih obrada podataka,
posjedovanje vozačke dozvole B kategorije i aktivno korištenje,
poznavanje engleskog ili njemačkog jezika u govoru i pismu,
položen stručni ispit,
razvijene komunikacijske vještine
Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati za radno mjesto moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u radni odnos.
Opći uvjeti za prijam u radni odnos su: punoljetnost,
hrvatsko državljanstvo,
zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.
Na Natječaj za navedeno radno mjesto mogu se javiti i osobe koje su po prijašnjim propisima stekle naziv magistar/stručni specijalist socijalnog rada, odnosno magistar/stručni specijalist psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije.
Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen stručni ispit, može biti primljena u službu pod uvjetom da ispit položi u roku od jedne godine od dana prijma u službu.
U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 18/22, 46/22, 119/22).

Uz pisanu prijavu, podnositelji prijave dužni su priložiti sljedeće priloge koji mogu biti i u neovjerenim preslikama te će odabrani kandidati predočiti izvornik: životopis
dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica) ili Elektronički zapis iz Knjige državljana,
dokaz o traženoj stručnoj spremi (uvjerenje, diploma, potvrda),
uvjerenje o nekažnjavanju izdano od nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava na Natječaj),
vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi,
dokaz o položenom stručnom ispitu (svjedodžba, uvjerenje),
odobrenje za samostalan rad od nadležne komore (rješenje, licenca)
dokaz o znanju engleskog ili njemačkog jezika (potvrda, uvjerenje ili druga isprava škole stranih jezika ili indeks ili druga isprava visokoškolske ustanove iz koje je vidljivo da je kandidat položio ispit iz engleskog ili njemačkog jezika za vrijeme školovanja na visokoškolskoj ustanovi na kojoj je stekao stručnu spremu traženu ovim Natječajem),
dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije,
dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis Elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
dokaz o radnom iskustvu u struci u trajanju od najmanje tri godine, a koje radno iskustvo je evidentirano u Elektroničkom zapisu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ugovor o radu, rješenje ili potvrda poslodavca) ili
dokaz o radnom iskustvu u struci u trajanju od najmanje dvije godine, a koje radno iskustvo je evidentirano u Elektroničkom zapisu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ugovor o radu, rješenje ili potvrda poslodavca)
i dokaz o završenoj edukaciji iz područja psihosocijalnog tretmana s vulnerabilnim skupinama.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo te, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti pisane dokaze o svom statusu i sve druge dokaze sukladno odredbama posebnih zakona te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. i 2. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17., 98/19) koje ostvaruju pravo prednosti kod prijma u službu, da, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, prilože i dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju: rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci (osobe iz članka 102. stavka 1. točaka c) i e) do k) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ),
dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana (u slučaju iz članka 102. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji),
presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja,
dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi,
potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe iz članka 102. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju iz članka 102. stavka 2. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji),
presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. ovoga Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 102. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,
potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 102. stavka 1. točaka f), i) i k) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,
rodni list (osobe iz članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,
rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 102. stavka 1. točaka a), b) i d) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem odredbi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedeni su na poveznici na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
Odabir će se izvršiti i uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina kandidata/kinje.
Provjera znanja i sposobnosti izvršit će se i putem intervjua.
Provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja.
Ako podnositelj prijave ne pristupi provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.
Na mrežnoj stranici Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK objavit će se opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava ovim Natječajem.
Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa u Domu za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja te će elektronskim putem obavijestiti kandidate o mjestu i vremenu održavanja provjere znanja i sposobnosti .
Pisane prijave na Natječaj, s obaveznim prilozima, podnose se u roku od osam dana od dana objave Natječaja kod nadležne službe za zapošljavanje (www.hzz.hr) na adresu: Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK, Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa u Domu za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK uz naznaku “Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa u Domu za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK,”, na adresu Krapina, Magistratska 1.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.
Osobe koja neće podnijeti pravodobnu i urednu prijavu ili neće ispunjavati formalne uvjete iz Natječaja neće se smatrati kandidatima prijavljenim na Natječaj i o istome će biti pisano obaviještene.
Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije zasnivanja radnog odnosa.
O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
142119029
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.