Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 15.02.2024. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

Stručni radnik / radnica i.vrste- odgajatelj  HZZ OGLAS

Oglas je istekao
Poslodavac:
Centar za pružanje usluga u zajednici Maestral
Kategorija:
Mjesto rada:
Kaštel Lukšić
Rok prijave:
15.02.2024.

O poslu

Mjesto rada:
KAŠTEL LUKŠIĆ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
Centar za pružanje usluga u zajednici Maestral
Kontakt:
Ostale informacije:
Opis poslova: sudjeluje u izradi planova i programa stručnog rada s korisnicima, kontinuirano prati učinkovitost pojedinih programa, pruža usluge odgoja za korisnike, usluge smještaja, poludnevnog boravka i organiziranog stanovanja u dobi od 7 do 21 godinu, organizira odgojni rad u grupi korisnika, korisnicima pruža neposrednu stručnu pomoć u učenju, u razvoju i usvajanju navika učenja, tehnika učenja, razvijanju samostalnosti u učenju i odgovornog izvršenja školskih obaveza, radi na poticanju i nadzire redovitost izvršenja školskih obaveza te surađuje s djelatnicima škole korisnika, usmjerava i potiče interese korisnika vodeći računa o stupnju zrelosti i individualnim karakteristikama svakog pojedinog korisnika, podržava i potiče međusobno druženje, povjerenje i pomoć među korisnicima, pruža socioemocionalnu podršku korisnicima, prevenira rizične oblike ponašanja među korisnicima, skrbi o svim potrebama korisnika, kao i pravovremenom i odgovarajućem odgovoru na njih, surađuje s obrazovnim i zdravstvenim ustanovama, centrima za socijalnu skrb kao i drugim relevantnim ustanovama i organizacijama, surađuje s roditeljima korisnika, skrbi o zdravlju korisnika usluge smještaja i organiziranog stanovanja u dobi od 7 do 21 godinu, za korisnike smještaja i organiziranog stanovanja osigurava suradnju s liječnikom te podjelu i kontrolu propisane terapije, skrbi o održavanju higijene, urednosti i estetike unutarnjeg i vanjskog prostora Centra Maestral, prema potrebi obavlja prijevoz korisnika službenim vozilom, obavlja prepratu korisnika...
Temeljem čl. 259.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23)
CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI MAESTRAL, raspisuje N A T J E Č A J za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme:
STRUČNI RADNIK I. VRSTE - ODGAJATELJ – 1 (jedan) izvršitelj (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme
Uvjeti: završen diplomski sveučilišni studij iz područja odgojnih znanosti, obrazovnih znanosti, edukacijsko – rehabilitacijskih znanosti, socijalnog rada, psihologije, pedagogije ili logopedije (uz primjenu članka 14. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Ustanove)
nepostojanje zapreke iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi
položen stručni ispit, uz iznimku propisanu čl. 258. Zakona o socijalnoj skrbi,
poznavanje rada na računalu,
položen vozački ispit B-kategorije-aktivni vozač,
probni rad 6 mjeseci
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, vlastoručno potpisan
dokaz o stečenoj stručnoj spremi
dokaz o položenom stručnom ispitu
preslika domovnice i osobne iskaznice
preslika rodnog lista
elektronički zapis ili potvrda o podatcima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica)
uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
Pisane prijave s prilozima (neovjerene preslike) kandidati podnose isključivo na mail adresu: [email protected] , u roku od 8 dana od objave natječaja u ''Narodnim novinama''. Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te koja ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Kandidati koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/2119) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti iz članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 9. st. 2. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom https://www.zakon.hr/z/493/Zakon-o-profesionalnoj-rehabilitaciji-i-zapo%C5%A1ljavanju-osoba-s-invaliditetom
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti iz članka 48. stavka 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i dokaze iz članka 49. citiranog Zakona.
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843 ,
a dodatne informacije i na sljedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Poslodavac zadržava pravo provedbe testiranja za sve kandidate koji ispune uvjete iz natječaja. Kandidati s podnesenom pravodobnom i potpunom prijavom bit će obavješteni o daljnjem postupku obveznog testiranja. Povjerenstvo za provedbu selekcije kandidata prijavljenih na natječaj ( u nastavku: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj ustanove.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama ustanove: https://ddmaestral.hr/
Napomena:
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi povodom ovog natječaja te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, samo u svrhu provedbe natječaja.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
140463869
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.