Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 05.04.2024. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

Stručni/na suradnik/ica - psiholog/ica  HZZ OGLAS

Oglas je istekao
Poslodavac:
Dječji vrtić Budinščina
Kategorija:
Mjesto rada:
Budinšćina
Rok prijave:
05.04.2024.

O poslu

Mjesto rada:
BUDINŠĆINA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
16 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
Dječji vrtić Budinščina
Kontakt:
osobni dolazak: BUDINŠČINA 1K, 49284 BUDINŠČINA
pisana zamolba: na adresu navedenu u tekstu NATJEČAJA
Ostale informacije:
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Budinščina (KLASA: 601-01/23-01/01 URBROJ:2211/02-23-3) od 31.03.2023. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Budinščina na 40. sjednici održanoj dana 21.03.2024. godine raspisuje

N A T J E Č A J

Za popunu radnog mjesta:
STRUČNI/A SURADNIK/ICA – PSIHOLOG/ICA - jedan/a (1) izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 16 sati tjedno

UVJETI za radno mjesto stručnog/e suradnika/ice - psihologa/ice prema članku 26. stavka 1. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika u vrtiću ( NN 133/97) su: visoka stručna sprema, završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij psihologije odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema u skladu s ranijim propisima
profesor psihologije ili diplomirani psiholog, odnosno magistar psihologije

Radno iskustvo: nije važno

Probni rad određuje se u trajanju od šest (6) mjeseci.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju, u preslici: životopis sa opisom dosadašnjeg rada,
dokaz o državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice),
dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od mjesec dana od objave natječaja,
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju - ne starije od mjesec dana od objave natječaja,
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko djelo iz članka 25. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju - ne starije od mjesec dana od objave natječaja;
potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju -ne stariju od mjesec dana od objave natječaja.

U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova koje ispunjavaju propisane uvjete.
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103.st.1.Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20ZOHBDR%202021.pdf .

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49.st.1.Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf .

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te osoba koja nema zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenih poslova.

U skladu sa Uredbom EU 20167679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17.04.2016. te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/18) podnošenjem prijave na natječaj kandidati su izričito suglasni da daju privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Prijave s traženom dokumentacijom, dostaviti u zatvorenoj omotnici poštom ili osobno na adresu: Dječji vrtić Budinščina, Budinščina 1K, 49284 Budinščina s naznakom

“ZA NATJEČAJ STRUČNI/A SURADNIK/ICA – PSIHOLOG/ICA na neodređeno, nepuno radno vrijeme ”

Nepotpune, nepravodobne i prijave primljene elektronskim putem neće se razmatrati.
Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor.
O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni (putem e-maila) u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta izabrani kandidat će obaviti po dostavljenoj obavijesti o izboru, a prije sklapanja UOR-u.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti izbor i u tom slučaju se donosi odluka o poništenju. Protiv odluke o poništenju nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Odluka se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na natječaj.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na službenoj stranici Dječjeg vrtića Budinščina te na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Budinščina.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
142152490
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.