Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 16.02.2024. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

Stručni/na suradnik/ca psiholog/inja  HZZ OGLAS

Oglas je istekao
Poslodavac:
Osnovna škola Mače
Kategorija:
Mjesto rada:
Mače
Rok prijave:
16.02.2024.

O poslu

Mjesto rada:
MAČE, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
20 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
Osnovna škola Mače
Kontakt:
osobni dolazak: OSNOVNA ŠKOLA MAČE, MAČE 32,49521 MAČE
pisana zamolba: na adresu navedenu u tekstu NATJEČAJA
Ostale informacije:
Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 , 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23), čl. 13. Pravilnika o radu Osnovne škole Mače (KLASA: 011-03/23-02/03, URBROJ: 2140-72-23-2 od 23. lipnja 2023.) i čl. 2. i 3. Pravilnika o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanja kandidata prijavljenih na natječaj (KLASA: 012-01/19-01/01, URBROJ: 2211/06-380-19-05-19-2 od 21. veljače 2019.) ravnatelj Osnovne škole Mače raspisuje: N A T J E Č A J za sljedeće radno mjesto stručni suradnik psiholog / stručna suradnica psihologinja 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme, 20 sata tjedno, na određeno vrijeme tijekom provođenja Eksperimentalnog programa: Osnovna škola kao cjelodnevna škola – uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja UVJETI: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete. Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi za osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima jesu: -poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada i -odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i odredbama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine broj 6/19, 75/20). Poslove stručnog suradnika može obavljati osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij odgovarajuće vrste i ima pedagoške kompetencije. Stručni suradnici u osnovnoj školi sukladno Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi moraju imati sljedeću vrstu obrazovanja: stručni suradnik PSIHOLOG
STUDIJSKI PROGRAM VRSTA I RAZINA STUDIJA STEČENI AKADEMSKI NAZIV Psihologija – diplomski sveučilišni studij magistar psihologije – sveučilišni dodiplomski studij profesor psihologije diplomirani psiholog Mjesto rada: Osnovna škola Mače, Mače 32, 49251 Mače (poslovi se u pravilu obavljaju u sjedištu Škole, a prema potrebi i izvan sjedišta Škole) Kandidati su dužni u svojoj prijavi na Natječaj priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili neovjerenoj preslici: - zamolba s navedenim osobnim podacima i nazivom radnog mjesta, - životopis - dokaz o državljanstvu (preslika) - dokaz o odgovarajućoj vrsti obrazovanja (preslika) - dokaz da protiv osobe nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja) - elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu. Kandidati su dužni ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Radni odnos u školi ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21, 156/23), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19, 84/21, 156/23) dužni su u prijavi pozvati se na ovo pravo na način da uz prijavu prilože sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te da prilože dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843 , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21.) dužni su u prijavi pozvati se na ovo pravo na način da uz prijavu prilože sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te da prilože dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta propisane člankom 49. stavkom 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843 a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Testiranje kandidata: Sukladno Pravilniku o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima, te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj u Osnovnoj školi Mače za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se testiranje. Pravni izvori te sadržaj i način testiranja za pripremu kandidata/kinja za testiranje bit će objavljeni na mrežnoj stranici Osnovne škole Mače istovremeno s objavom natječaja: http://www.os-mace.com/index.php/natjecaji. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja te rok za objavu vremena i mjesta testiranja bit će objavljeni na web stranici Škole na poveznici: http://www.os-mace.com/index.php/natjecaji najmanje pet (5) dana prije dana određenog za testiranje). Rezultati natječaja bit će objavljeni u roku od 15 dana od dana davanja suglasnosti školskog odbora ravnatelju za zapošljavanje odabranog kandidata. Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Škole na poveznici: http://www.os-mace.com/index.php/natjecaji. U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine br. 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o tijeku i rezultatima natječaja. Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe. Rok za podnošenje prijava s potrebnom dokumentacijom je 8 dana od dana objave, odnosno zaključno do 16. veljače 2024., a dostavljaju se osobno ili poštom na adresu: Osnovna škola Mače, Mače 32 49251 Mače Samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja smatra se kandidatom natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave te prijave pristigle putem elektroničke pošte neće se razmatrati
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
140515378
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.