Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 24.04.2024. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

Stručni/na suradnik/ca knjižničar/ka  HZZ OGLAS

Oglas je istekao
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVIT GAJ Mihovljan
Kategorija:
Mjesto rada:
Mihovljan
Rok prijave:
24.04.2024.

O poslu

Mjesto rada:
MIHOVLJAN, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
20 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVIT GAJ Mihovljan
Kontakt:
pisana zamolba: na adresu navedenu u tekstu NATJEČAJA
e-mailom: [email protected]
Ostale informacije:
Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Mihovljan, na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20,151/22, 156/23 ) raspisuje

N A T J E Č A J za radno mjesto (M/Ž):
1. STRUČNI SURADNIK KNJIŽNIČAR
• 1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)
• probni rad u trajanju od 3 mjeseca
• rad u matičnoj školi Mihovljan i područnoj školi Novi Golubovec
• do povratka radnice na rad
Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:
- poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada i
- odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23) i odredbama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine broj 6/19, 75/20)
Uz prijavu/zamolbu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- presliku diplome odnosno dokaza o stečenoj stručnoj spremi
- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- potvrdu o nekažnjavanju sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja)
Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka.
Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu.
Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka,, kandidat prijavom na natječaj daje privolu Osnovnoj školi „Ljudevit Gaj“ Mihovljan za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o tijeku i rezultatima natječaja.
Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu Škole: Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Mihovljan , Mihovljan 49, 49252 Mihovljan , s naznakom „Za natječaj“
ili putem e maila: [email protected]
Nepotpune i nepravodobne prijave se neće razmatrati.
Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21, 156/23), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103.st.1.Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (čl.49.st.1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Testiranje kandidata
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije prijave su pravodobne i potpune provest će se provjera znanja i sposobnosti sukladno Pravilniku o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaju Osnovne škole „Ljudevit Gaj“ Mihovljan.
Pravni izvori te sadržaj i način testiranja za pripremu kandidata za testiranje bit će objavljeni na mrežnoj stranici Osnovne škole „Ljudevit Gaj“ Mihovljan istovremeno s objavom natječaja: http://os-ljudevit-gaj-mihovljan.skole.hr/natjecaji
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja te rok za objavu vremena i mjesta testiranja bit će objavljeni na web stranici Škole na poveznici: http://os-ljudevit-gaj-mihovljan.skole.hr/natjecaji najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje.
Rezultati natječaja bit će objavljeni u roku od 15 dana od dana davanja suglasnosti školskog odbora ravnatelju za zapošljavanje odabranog kandidata.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Škole na poveznici: http://os-ljudevit-gaj-mihovljan.skole.hr/natjecaji
Natječaj vrijedi od 16. do 24. travnja 2024. godine.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
142649302
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.