Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 23.11.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni/na radnik/ca i. vrste - psiholog/inja  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Dom za odrasle osobe Lobor-grad
Kategorija:
Mjesto rada:
Lobor
Rok prijave:
23.11.2023.

O poslu

Mjesto rada:
LOBOR, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
Dom za odrasle osobe Lobor-grad
Kontakt:
pisana zamolba: na adresu navedenu u tekstu JAVNOG NATJEČAJA
Ostale informacije:
Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022, 127/22. i 58/23.), članka 23. Statuta Doma za odrasle osobe Lobor-grad, Markušbrijeg 131, Lobor 49253 od 19. listopada 2023. godine te izdanih prethodnih suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 100-01/23-02/131, URBROJ: 524-08-01-02/5-23-2; KLASA: 100-01/23-02/298, URBROJ: 524-08-01-02/3-23-2; i KLASA: 100-01/23-02/195, URBROJ: 524-08-01-02/5-23-2, a sukladno Pravilniku o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Doma, ravnateljica Doma za odrasle osobe Lobor-grad raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na radna mjesta: STRUČNI RADNIK I. VRSTE – PSIHOLOG - 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme - novootvoreno radno mjesto
Uvjeti: - Završen diplomski sveučilišni studij psihologije Položen stručni ispit,
Odobrenje za samostalan rad
Poznavanje rada na računalu
Ostalo: Probni rad šest (6) mjeseci

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu, kandidati trebaju dostaviti i dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta: Životopis
Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe ili diplome),
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za radno mjesto navedeno pod točkom 1. i 2, osim kandidata koji su završili petogodišnji obrazovni program za zanimanje medicinska sestra/tehničar (presliku),
Odobrenje za samostalan rad za točku 1. i 2. (preslika),
Dokaz o položenom tečaju za njegu za točku 3. i 4. (preslika Uvjerenja)
Dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
Elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (radni staž) – ne starije od dana objave natječaja
Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od dana objave natječaja.

U radni odnos niti na jedno radno mjesto ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoji zapreka iz članka 213. i 214. Zakona o socijalnoj skrbi.
Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.
Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17).
Pisane prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ neposredno ili poštom na adresu:
Dom za odrasle osobe Lobor-grad, Markušbrijeg 131, Lobor 49253, s naznakom: „navesti naziv radnog mjesta za koje se dostavlja ponuda“ – ­­­­­­­­­­­___ izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme - NE OTVARAJ“.
Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadržava sve podatke i svu priloženu dokumentaciju navedenu u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21) i članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dužan/na je priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti pri zapošljavanju, prema popisu koji je dostupan na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 ( https://branitelj.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf) .“
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je i priložiti dokaz (rješenje) o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja mogu biti pozvani na razgovor (intervju).
Kandidati/kinje koji/e ne pristupe razgovoru (intervjuu) više se ne smatraju kandidatima/kinjama u postupku.
Mjesto i vrijeme održavanja razgovora (poziv na intervju) objavit će se najmanje pet (5) dana prije dana određenog za razgovor, na web stranici Doma za odrasle osobe Lobor-grad, https://www.lobor-grad.hr .
Dom pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
Izabrani kandidat će prije sklapanja ugovora o radu biti upućen na provjeru zdravstvene sposobnosti. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti radnika za obavljanje poslova radnog mjesta snosi Dom za odrasle osobe Lobor-grad.
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u radni odnos.
O rezultatima javnog natječaja kadidat/kinja će biti obaviješten/a javnom objavom odluke o prijemu izabranog kandidata/kinje na web - stranici Doma za odrasle osobe Lobor-grad, http://www.lobor-grad.hr .
Dostava odluke svim kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na web-stranici Doma za odrasle osobe Lobor-grad.
Dom za odrasle osobe Lobor-grad će prikupljene osobne podatke kandidata obrađivati isključivo u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18), te ih čuvati u zakonskom roku.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
138407351
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.