Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 14.06.2024. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

Stručni/a radnik/ica u sustavu zaštite djece - odgajatelj/ica  HZZ OGLAS

Oglas je istekao
Poslodavac:
Centar za pružanje usluga u zajednici Ruža Petrović
Kategorija:
Mjesto rada:
Pula-Pola
Rok prijave:
14.06.2024.

O poslu

Mjesto rada:
PULA-POLA, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
8
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
Centar za pružanje usluga u zajednici Ruža Petrović
Kontakt:
pisana zamolba: Budicinova 17, 52100 Pula
Ostale informacije:
Temeljem članka 259.st.1.Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22 i 46/22, 119/22, 71/23), članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 56/2022) i članka 31. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Ruža Petrović, ravnateljica Centra raspisuje
JAVNI NATJEČAJ za zapošljavanje: Stručnog radnika u sustavu zaštite djece - odgojitelja/ice - 8 izvršitelj (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme
Uvjeti za prijam: završen specijalistički diplomski stručni studij ili preddiplomski i/ili diplomski stručni studij ili preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije, politologije, fonetike, teologije, ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, radne terapije ili završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili nastavnika u Republici Hrvatskoj ili mu je,
za regulirane profesije - priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije u skladu s propisima kojima se regulira djelatnost i odobrenje za rad nadležne komore
za neregulirane profesije- priznata inozemna obrazovna kvalifikacija u skladu s propisima kojima se uređuju način i postupci vrednovanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija
položen stručni ispit
odobrenje za samostalni rad
radno iskustvo:1 godina na odgovarajućim poslovima
da ne postoji zapreka iz čl. 261. Zakona o socijalnoj skrbi
poznavanje rada na računalu
položen vozački ispit B- kategorije– aktivan vozač
probni rad – 6 mjeseci.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu s numeriranim popisom priložene dokumentacije na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, vlastoručno potpisan
dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)
preslik domovnice, rodnog lista i osobne iskaznice
preslik dokaza o položenom stručnom ispitu
preslika odobrenja za samostalni rad
preslik elektroničkog zapisa ili potvrde HZMO-a o radnom stažu, ne starije od dana objave natječaja
preslik uvjerenja nadležnog suda o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupaka ( ne starije od 30 dana)
dokaz o položenom vozačkom ispitu B-kategorije ( preslik vozačke dozvole).Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe obaju spolova.

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te sve ostale dokaze kojima dokazuju prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu. Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN br. 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 ( https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf ). Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Podnošenjem prijave na natječaj kandidati/kandidatkinje su izričito suglasni i daju privolu Centru Ruža Petrović iz Pule za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu selekcijskog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, te Općom uredbom o zaštiti podataka (Sl. list EU L 119/1). Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike. Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se pismeno i usmeno testiranje – intervju. O načinu i vremenu provedbe testiranja, kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Centra Ruža Petrović. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Poziv kandidatima na usmeno testiranje – intervju bit će objavljen na internetskoj stranici Centra: www.djecjidompula.hr
Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se isključivo poštom u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama s naznakom: „Natječaj za prijam u radni odnos- ne otvaraj“, na adresu: Centar za pružanje usluga u zajednici Ruža Petrović, Budicinova ulica 17, 52100 Pula.
Odluka o odabranom kandidatu bit će objavljena u zakonskom roku na internetskoj stranici Centra: www.djecjidompula.hr. Za potrebe provjere podataka o osuđivanosti za kaznena djela i prekršaje iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi, Centar će za odabranog kandidata/kandidatkinju po službenoj dužnosti pribaviti podatke, kao i uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak pred nadležnim sudom iz stavka 1. podstavka 4. istog članka.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
144256047
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.