Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 07.12.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Spremač/ica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE
Kategorija:
Mjesto rada:
Sveti Ivan Zelina
Rok prijave:
07.12.2022.

O poslu

Mjesto rada:
SVETI IVAN ZELINA, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Završena osnovna škola
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE
Kontakt:
pisana zamolba: Bocakova 7,10380 Sveti Ivan Zelina
Ostale informacije:
UVJETI: prema članku 24., 24a i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97., 107/07, 94/13. 98/19, 57/22) i čl. 12 i 13. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 57/22) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u Dječjem vrtiću Proljeće.
Za spremačicu može biti izabrana osoba : - koja ima dokaz o završenoj osnovnoj školi - za koju ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju - koja ima utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova na predmetnom radnom mjestu Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Uz pisanu prijavu na natječaj (vlastoručno potpisanu) potrebno je priložiti sljedeće dokumente/dokaze: •uvjerenje o državljanstvu •životopis •potvrdu iz elektroničke baze podataka HZMO o dosadašnjem radnom iskustvu •dokaz o stečenoj stručnoj spremi/završenom obrazovanju-preslika •dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i to: 1.uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja) 2.uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja) 3.uvjerenje/potvrdu nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidatu nije izrečena mjera za zaštitu dobrobiti djeteta (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja), te 4.pisanu izjavu kandidata (vlastoručno potpisanu) kojom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuje da za njegov prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po dostavljenoj odluci o izboru. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužan je pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo. U prijavi na natječaj navode se i podaci kandidata (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe postupka). Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Takvoj osobi dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Protiv predmetne pisane obavijesti osobe koje se ne smatraju kandidatom prijavljenim na natječaj, nemaju pravo podnošenja pravnog lijeka. S kandidatima prijavljenim na natječaj čije su prijave pravodobne, uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete iz ovog natječaja, obavit će se intervju. Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Pisane prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u zatvorenoj omotnici u roku od osam dana od dana objave natječaja na adresu: Dječji vrtić Proljeće, Bocakova 7, 10380 Sveti Ivan Zelina s naznakom: „za natječaj za spremač/icu na neodređeno puno radno vrijeme – ne otvarati“. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 15 dana od dana donošenja odluke Upravnog vijeća o izboru kandidata. Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Proljeće i traje od 29.11.2022. do 07.12.2022.g.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
128486473
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.