Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 31.05.2024. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

Skladištar /skladištarka - namještenik iii. vrste  HZZ OGLAS

Oglas je istekao
Poslodavac:
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Kategorija:
Mjesto rada:
Rijeka
Rok prijave:
31.05.2024.

O poslu

Mjesto rada:
RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
2
Razina obrazovanja:
Srednja škola 3 godine
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Kontakt:
pisana zamolba: Žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka
Ostale informacije:
Opis psolova: vodi brigu o pravilnom smještaju, ispravnosti i čuvanju svih roba smještenih u skladištu
vodi skladišnu evidenciju
preuzima i izdaje robu
ispisuje skladišnu dokumenaciju
brine o pravilnm rukovanju i pakiranj kod transporta

Na temelju članka 166. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 155/23), članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj 78/17 i 89/19) i odobrenja Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA: 112-01/24-01/644, URBROJ: 514-08-01-01/05-24-02 od 14. svibnja 2024. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava primorsko-goranska, objavljuje OGLAS za prijam namještenika na neodređeno vrijeme SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA SLUŽBA MATERIJALNO – FINANCIJSKIH POSLOVA - namještenik III. vrste (skladištar), mjesto rada Rijeka – 2 izvršitelja/ice Stručni uvjet: – srednja stručna sprema, završena srednja strukovna škola Osim navedenog uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete propisane odredbama članka 52. Zakona o državnim službenicima. u državnu službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 54. Zakona o državnim službenicima. Na oglas se mogu prijaviti punoljetne osobe obaju spolova. Namještenici se primaju u državnu službu na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca. U prijavi na oglas obavezno se navode osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti e-adresa), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Obrazac prijave nalazi se na web-stranici Policijske uprave primorsko-goranske primorsko-goranska-policija.gov.hr Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz prijavu kandidati/kinje su dužni/e priložiti: 1. životopis
2. presliku svjedodžbe o završenoj srednjoj strukovnoj školi i stečenoj srednjoj stručnoj spremi (osoba koja je obrazovanje završila u inozemstvu dužna je dostaviti i dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije), 3. dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju ako ostvaruju takva prava Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest na adresu elektroničke pošte koju je naznačila u prijavi ili na kućnu adresu. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), članku 9. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13,152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom pravu. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine. Postupak po oglasu provodi Komisija koju imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete i čije prijave su pravodobne i potpune te s tim kandidatima obavlja razgovor (intervju). Obavijest osobama koje se ne smatraju kandidatima prijavljenim na oglas bit će poslana elektroničkim putem ili na kućnu adresu. Vrijeme i mjesto održavanja razgovora objavit će se na web-stranici Policijske uprave primorsko-goranske primorsko-goranska-policija.gov.hr i web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ najkasnije pet dana prije dana određenog za razgovor (intervju). Za osobu koja ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukla prijavu na oglas te se neće smatrati kandidatom. Podaci o plaći i opis poslova objavit će se na web-stranici Policijske uprave primorsko-goranske istovremeno s objavom oglasa. Izabrani kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak te izvornike dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma. U rezultatima oglasa kandidat/kinje će biti obavješteni javnom objavom rješenja o prijmu na web-stranici Policijske uprave primorsko-goranske primorsko-goranska-policija.gov.hr i web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/, a dostava svim kandidatima/kinjama se smatra izvršenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave. Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od objave oglasa u Narodnim novinama, na adresu: Policijska uprava ­primorsko-goranska, Žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka, s naznakom: »Za oglas za prijam namještenika na neodređeno vrijeme«. Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne postignu zadovoljavajuće rezultate na intervjuu, provedba postupka po ovom oglasu će se obustaviti.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
143845065
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.